SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

SZMSZ

SZMSZ

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
Than Károly Ökoiskola és Technikum 

 
Szervezeti és Működési Szabályzat
2023. szeptember 
 
 
Tartalom 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
1. 1. BEVEZETŐ RÉSZ ............................................................................................................................... 10
1.1. Az SZMSZ célja, tartalma ............................................................................................................. 10
1.2. Érvényesség és elfogadási eljárások ........................................................................................... 11
1.3. Jogszabályi háttér ....................................................................................................................... 11 
2. INTÉZMÉNYI  ALAPADATOK ................................................................................................................ 12
2.1. Ellátandó alaptevékenységek ..................................................................................................... 12
2.2. Szervezeti felépítés ..................................................................................................................... 13 
2.2.1. Iskolavezetés ....................................................................................................................... 13
2.2.2. Alkalmazotti testület ........................................................................................................... 14
2.2.3. Oktatók közösségei ............................................................................................................. 15
2.2.4. Tanulók közösségei ................................................................................................................... 17
2.2.5. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak ........................................................................... 18
2.2.6. Technikai és adminisztratív dolgozók ....................................................................................... 18
2.2.7. Képzési Tanács .......................................................................................................................... 19 
2.3. Szervezeti ábra ................................................................................................................................. 20
3. MŰKÖDÉS RENDJE .............................................................................................................................. 20 
3.1. A tanulók és alkalmazottak benntartózkodásának rendje ......................................................... 20
3.1.1. A jogviszonnyal rendelkezők benntartózkodásának rendje ................................................ 21
3.1.2. Ügyintézés a tanulók számára ............................................................................................ 21
3.1.3. A biztonságos működést garantáló szabályok .................................................................... 22
3.1.4. Ügyeleti rend ....................................................................................................................... 22
3.1.5. Oktatók munkabeosztása ................................................................................................... 23
3.1.6. Az oktatók kötött munkaideje ............................................................................................. 23
3.1.7. Az oktatók munkaszervezése .............................................................................................. 26
3.1.8. A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje ......................................................... 26 
3.2. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje ................ 27
3.3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok....... 28
3.4. Tájékoztatás a szakmai programról, és egyéb intézményi dokumentumokról .......................... 28
3.5. Intézményi védő, óvó előírások .................................................................................................. 29 
3.5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ...................................................... 29 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
3.5.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 29
3.5.3.Az iskola tanulói részére szervezett belföldi és külföldi utazás, tábor és iskolai kirándulás 
szervezésére vonatkozó szabályok ...................................................................................................... 30
4. A VEZETŐI MUNKA RENDJE ................................................................................................................ 33 
4.1. A vezetők közötti feladatmegosztás, feladat- és hatáskörök ..................................................... 33
4.1.1. Igazgató ............................................................................................................................... 33
4.1.2. Általános és oktatásstratégiai igazgatóhelyettes................................................................ 35
4.1.3. Szakmai igazgatóhelyettes .................................................................................................. 38
4.1.4. Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes ................................................................... 40
4.1.6. Gyermek-, ifjúságvédelmi szakmai vezető .......................................................................... 45 
5. EGYÉB RENDTARTÁSOK ....................................................................................................................... 47
5.1. A kiadmányozás és a képviselet szabályai .................................................................................. 47
5.2. Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje ....................................................... 48
5.3. A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok ................................................................. 48
5.4. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje .......................................................................... 49 
5.4.1. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének céljai ......................................................... 49
5.4.2. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének formái ....................................................... 49
5.4.3. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak .................................................... 49 
6. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ............................................................................................................ 50
6.1. A belső kapcsolattartás rendje ................................................................................................... 50 
6.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája ..................... 50
6.1.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele az 
oktatók munkájának segítésében ....................................................................................................... 50
9.1.1. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formája és rendje ................................................................................................................................ 51
9.1.2. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek ................................................... 51
9.1.3. Oktatók közösségei – tanulók közösségei közötti kapcsolattartás ..................................... 51
9.1.4. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 52
9.1.5. A vezetők és a szülők (közösség) közötti kapcsolattartás formája ..................................... 52
9.1.6. A Képzési Tanács ................................................................................................................. 52
9.1.7. Oktatók közösségei – szülő közösség közti kapcsolatok formái ......................................... 53
9.1.8. A szakmai munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje ............................................. 53 
9.2. A külső kapcsolattartás rendje .................................................................................................... 53
9.2.1. Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje .... 53 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
9.2.2. Közösségi szolgálatot teljesítő tanulóinkat fogadó szervezetekkel való kapcsolattartás
formái és rendje.................................................................................................................................. 54 
9.2.3. Egyéb külső kapcsolatok rendszere ..................................................................................... 54
10. ELJÁRÁSRENDEK .............................................................................................................................. 55 
10.1. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők ...................................... 55
10.1.1. Tűz, tűzvész ......................................................................................................................... 55
10.1.2. Járványveszély (pandémia) ................................................................................................. 55
10.1.3. Bombariadó......................................................................................................................... 56
10.1.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje ........ 56 
10.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 57
10.2.1. Robbanás ............................................................................................................................ 57
10.2.2. Az iskola épületének használhatóságát befolyásoló természeti katasztrófa (villámcsapás, 
árvíz, földrengés)................................................................................................................................. 58
10.2.3. Az iskola épületének jelentős sérülése (falrepedés, dőlés, tetősérülés, stb.) ...................... 59
10.2.4. Jelentős idejű áramkimaradás ............................................................................................ 59
10.2.5. Rendkívüli időjárási viszonyok ............................................................................................. 59
10.2.6. Fertőzések (ételmérgezés) .................................................................................................. 59
10.2.7. Ivóvíz, gáz vagy központi fűtés szolgáltatás hosszú idejű leállása ..................................... 60
10.2.8. Ivóvíz szennyezettsége, mérgezése ..................................................................................... 60
10.2.9. Levegő jelentős szennyezettsége ........................................................................................ 60
10.2.10. Közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli események ........................................................... 60
10.2.11. Rablás, betörés, nagy értékű lopások ............................................................................. 61
10.2.12. Gyilkosság, súlyos kimenetelű verekedések .................................................................... 61
10.2.13. Mérgezések ..................................................................................................................... 61
10.2.14. Intézményen belüli súlyos balesetek ............................................................................... 62 
10.3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai ..................... 62
10.3.1. A fegyelmi eljárás részletes szabályai ................................................................................. 62
10.3.2. A fegyelmi eljárás egyeztető eljárása ................................................................................. 63 
10.4. Az irat- és adatkezelésre vonatkozó szabályozás.................................................................... 65
10.5. Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések .... 66
10.6. A képzési tanács és a diákönkormányzat véleményezési jogköre .......................................... 67 
11. EGYÉB .............................................................................................................................................. 68
11.1. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei ................................................... 68 
11.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái ................................................................ 68 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
11.2. A felnőttoktatás formái ........................................................................................................... 70
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................................................................................... 70 
12.1. Az SZMSZ hatálybalépése ....................................................................................................... 70
12.2. A SZMSZ felülvizsgálata ........................................................................................................... 70 
MELLÉKLETEK........................................................................................................................................ 72
1. számú melléklet: A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Könyvtárának Szervezeti és 
Működési Szabályzata ............................................................................................................................ 72
1. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai ........................................... 72
2. A BMSZC Than Károly Ökoiskola és technikum könyvtárának tankönyvkezelési szabályzata és a 
tartós tankönyvre jogosultak kölcsönzésének .................................................................................... 73
3. BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Gyűjtőköri Szabályzata ........................................ 75
4. A könyvtári kategorizálás helyi szabályai ................................................................................... 78
5. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás ...................................................... 79
Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje .................................................................... 79
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje ................................................................ 79 
2. számú melléklet: Alapító Okirat .......................................................................................................... 80
3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták ......................................................................................... 81 
Oktatói (és osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) munkaköri leírás minta .................................... 81
Igazgatóhelyettesi munkaköri leírás minta ......................................................................................... 88
Könyvtáros munkaköri leírás minta .................................................................................................... 94 
 
BEVEZETŐ RÉSZ ........................................................................................................................................... 10
.1. Az SZMSZ célja, tartalma ............................................................................................................. 10
.2. Érvényesség és elfogadási eljárások ........................................................................................... 11
.3. Jogszabályi háttér ....................................................................................................................... 11 
INTÉZMÉNYI  ALAPADATOK ........................................................................................................................ 12
.1. Ellátandó alaptevékenységek ..................................................................................................... 12
.2. Szervezeti felépítés ..................................................................................................................... 13 
.2.1. Iskolavezetés ........................................................................................................................... 13
.2.2. Alkalmazotti testület ............................................................................................................... 14
.2.3. Oktatók közösségei ................................................................................................................. 15
2.2.4. Tanulók közösségei ................................................................................................................... 17
2.2.5. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak ........................................................................... 18
2.2.6. Technikai és adminisztratív dolgozók ....................................................................................... 18 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2.2.7. Képzési Tanács .......................................................................................................................... 19
2.3. Szervezeti ábra ................................................................................................................................. 20 
MŰKÖDÉS RENDJE ...................................................................................................................................... 20
.1. A tanulók és alkalmazottak benntartózkodásának rendje ......................................................... 20 
.1.1. A jogviszonnyal rendelkezők benntartózkodásának rendje .................................................... 21
.1.2. Ügyintézés a tanulók számára ................................................................................................ 21
.1.3. A biztonságos működést garantáló szabályok ........................................................................ 22
.1.4. Ügyeleti rend ........................................................................................................................... 22
.1.1. Oktatók munkabeosztása ....................................................................................................... 23
.1.2. Az oktatók kötött munkaideje ................................................................................................. 23
.1.3. Az oktatók munkaszervezése .................................................................................................. 26
.1.4. A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje ............................................................. 26 
.2. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje ................ 27
.3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok....... 28
.4. Tájékoztatás a szakmai programról, és egyéb intézményi dokumentumokról .......................... 28
.5. Intézményi védő, óvó előírások .................................................................................................. 29 
.5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje .......................................................... 29
.5.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén .... 29
3.5.3.Az iskola tanulói részére szervezett belföldi és külföldi utazás, tábor és iskolai kirándulás 
szervezésére vonatkozó szabályok ...................................................................................................... 30
A VEZETŐI MUNKA RENDJE ........................................................................................................................ 33 
.1. A vezetők közötti feladatmegosztás, feladat- és hatáskörök ..................................................... 33
.1.1. Igazgató ................................................................................................................................... 33
.1.2. Általános és oktatásstratégiai igazgatóhelyettes.................................................................... 35
.1.3. Szakmai igazgatóhelyettes ...................................................................................................... 38
.1.4. Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes ....................................................................... 40
.1.6. Gyermek-, ifjúságvédelmi szakmai vezető .............................................................................. 45 
.1. A kiadmányozás és a képviselet szabályai .................................................................................. 47
.2. Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje ....................................................... 48
.3. A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok ................................................................. 48
.4. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje .......................................................................... 49 
.4.1. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének céljai ............................................................. 49
.4.2. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének formái ........................................................... 49
.4.3. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak ........................................................ 49 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE .................................................................................................................... 50
.1. A belső kapcsolattartás rendje ................................................................................................... 50 
.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája ......................... 50
.1.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele az 
oktatók munkájának segítésében ....................................................................................................... 50
.1.1. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formája és rendje ................................................................................................................................ 51
.1.2. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek ....................................................... 51
.1.3. Oktatók közösségei – tanulók közösségei közötti kapcsolattartás ......................................... 51
.1.4. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje .... 52
.1.5. A vezetők és a szülők (közösség) közötti kapcsolattartás formája ......................................... 52
.1.6. A Képzési Tanács ..................................................................................................................... 52
.1.7. Oktatók közösségei – szülő közösség közti kapcsolatok formái ............................................. 53
.1.8. A szakmai munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje ................................................. 53 
.2. A külső kapcsolattartás rendje .................................................................................................... 53
.2.1. Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje ........ 53
.2.2. Közösségi szolgálatot teljesítő tanulóinkat fogadó szervezetekkel való kapcsolattartás 
formái és rendje.................................................................................................................................. 54
.2.3. Egyéb külső kapcsolatok rendszere ......................................................................................... 54 
ELJÁRÁSRENDEK .......................................................................................................................................... 55
.1. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők .......................................... 55 
.1.1. Tűz, tűzvész ............................................................................................................................. 55
.1.2. Járványveszély (pandémia) ..................................................................................................... 55
.1.3. Bombariadó............................................................................................................................. 56
.1.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje ............ 56 
.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend .... 57
.2.1. Robbanás ................................................................................................................................ 57
.2.2. Az iskola épületének használhatóságát befolyásoló természeti katasztrófa (villámcsapás, 
árvíz, földrengés)................................................................................................................................. 58
.2.3. Az iskola épületének jelentős sérülése (falrepedés, dőlés, tetősérülés, stb.) .......................... 59
.2.4. Jelentős idejű áramkimaradás ................................................................................................ 59
.2.5. Rendkívüli időjárási viszonyok ................................................................................................. 59
.2.6. Fertőzések (ételmérgezés) ...................................................................................................... 59
.2.7. Ivóvíz, gáz vagy központi fűtés szolgáltatás hosszú idejű leállása ......................................... 60 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
.2.8. Ivóvíz szennyezettsége, mérgezése ......................................................................................... 60
.2.9. Levegő jelentős szennyezettsége ............................................................................................ 60
.2.10. Közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli események ............................................................... 60
.2.11. Rablás, betörés, nagy értékű lopások ................................................................................. 61
.2.12. Gyilkosság, súlyos kimenetelű verekedések ........................................................................ 61
.2.13. Mérgezések ......................................................................................................................... 61
.2.14. Intézményen belüli súlyos balesetek ................................................................................... 62 
.3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai ......................... 62
.3.1. A fegyelmi eljárás részletes szabályai ..................................................................................... 62
.3.2. A fegyelmi eljárás egyeztető eljárása ..................................................................................... 63 
.4. Az irat- és adatkezelésre vonatkozó szabályozás ....................................................................... 65
.5. Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések ........ 66
.6. A képzési tanács és a diákönkormányzat véleményezési jogköre .............................................. 67 
EGYÉB .......................................................................................................................................................... 68
.1. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei ....................................................... 68 
.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái .................................................................... 68
.2. A felnőttoktatás formái ............................................................................................................... 70 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ................................................................................................................................ 70
.1. Az SZMSZ hatálybalépése ........................................................................................................... 70
.2. A SZMSZ felülvizsgálata ............................................................................................................... 70 
MELLÉKLETEK........................................................................................................................................ 72
1. számú melléklet: A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Könyvtárának Szervezeti és 
Működési Szabályzata ............................................................................................................................ 72
1. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai ........................................... 72
2. A BMSZC Than Károly Ökoiskola és technikum könyvtárának tankönyvkezelési szabályzata és a 
tartós tankönyvre jogosultak kölcsönzésének .................................................................................... 73
3. BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Gyűjtőköri Szabályzata ........................................ 75
4. A könyvtári kategorizálás helyi szabályai ................................................................................... 78
5. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás ...................................................... 79
Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje .................................................................... 79
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje ................................................................ 79 
2. számú melléklet: Alapító Okirat .......................................................................................................... 80
3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták ......................................................................................... 81 
Oktatói (és osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) munkaköri leírás minta .................................... 81 

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Igazgatóhelyettesi munkaköri leírás minta ......................................................................................... 88
Könyvtáros munkaköri leírás minta .................................................................................................... 94 
 
 
 
 
  

 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
1. 1. BEVEZETŐ RÉSZ 
 
A szakképzésről  szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. § -ában foglalt felhatalmazás alapján a 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum 
1023 Budapest, Lajos u. 1-5. 
mint szakképző intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza
meg. 
 
1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 
 
A 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvény a 32.§ (1) bekezdése alapján, a szakképzésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet 95.§ által előírt
tartalommal a szakképző intézményeknek saját szervezeti és működési szabályzat alapján
kell működniük. A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél
hatékonyabban érvényesüljenek az adott szakképző intézményben. A Szervezeti és
Működési Szabályzat a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és
Technikuma szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára
vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe, illetve amelyeket jogszabály a Szervezeti és Működési
Szabályzat hatáskörébe sorol. 
A szakképző intézmény SZMSZ-ében meghatározhatók az intézmény biztonságos működését
megalapozó olyan szabályok, amelyek megtartása kötelező a szakképző intézmény területén
tartózkodóknak és a szakképző intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A
SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint
az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken annak ideje alatt. A SZMSZ 
10 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik
belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.  
Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban
érvényesüljenek az adott szakképző intézményben. 
Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is
szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 
 
1.2. Érvényesség és elfogadási eljárások 

Az iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény 
vezetőjének előterjesztése alapján az oktatói testület a jogszabálynak megfelelő módon és
formában a főigazgató és a kancellár egyetértésével fogadja el. Az elfogadás előtt ki kell kérni
az iskolai Diákönkormányzat véleményét. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik a titkárságon munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára és hallgatójára – ide értve a felnőttek oktatásában részt vevőket
– nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az igazgató jóváhagyásának
időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
 
1.3. Jogszabályi háttér 
 a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 a 12/2020. (II. 7.) Korm.rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról;
 az 5/2020. (I.31) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
 a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII törvény 
11 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 
rendelet
 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
2. INTÉZMÉNYI  ALAPADATOK 

Az intézmény, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 011. telephely-kódú 
tagintézményeként működő köznevelési intézmény. 
Név: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
Than Károly Ökoiskola és Technikum 
Székhely: 1023 Budapest Lajos u. 1-5.
OM azonosító: 203058
Telephely-kód: 011
 
Székhely:  1149 Budapest, Várna u. 23..
PIR törzsszám:  831884
Adószám:  15831880-2-42
 
Fenntartója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. 
 
2.1. Ellátandó alaptevékenységek 

A tagintézmény alaptevékenységeit a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Alapító 
Okirata tartalmazza.   (lásd 2. sz. melléklet) 
 
12 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2.2. Szervezeti felépítés 

Az iskola a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum szervezeti egységeként 
(tagintézményeként) működő szakképző intézmény. 
Az iskola irányítását az igazgató és közvetlen munkatársai által alkotott iskolavezetés végzik.
A vezetőség rendszeresen, hetente tart vezetői megbeszéléseket az aktuális feladatokról. A
vezetőségi ülésről vezetői emlékeztető készül. 
2.2.1. Iskolavezetés 
 
 Igazgató
Az iskola élén az igazgató áll, aki képviseli a szakképző intézményt és felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói
és azokat a jogokat, amiket a jogszabály vagy a Budapesti Műszaki SzC vezetése által
ráruházott.  
 Általános és oktatásstratégiai igazgatóhelyettes 
 Az igazgató útmutatása mellett irányítja és ellenőrzi a honvédelmi technikumi képzés 9-13. évfolyamain,
és az érettségi utáni szakképzési osztályokban folyó oktató-nevelő tevékenységet, a honvédelmi ágazati
képzést, illetve a közismertifelnőttoktatást; valamint a tanügyi adminisztrációt.  
A vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az igazgató első számú helyettese. A
felnőttoktatással és tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok ellátása a fő tevékenysége. 
 Szakmai igazgatóhelyettes
A vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. A szakképzéssel kapcsolatos feladatok
ellátása a fő tevékenysége.  
Az igazgató irányítása mellett szervezi és ellenőrzi a rendészet és közszolgálati,a
környezetvédelem-vízügyi és a vegyipari technikumi és szakképző iskolai képzés9-13.
évfolyamain, a felnőttképzési és az érettségi utáni szakképzési osztályokban folyóoktatónevelő
tevékenységet,
a
fenti
ágazati
képzéseket;
valamint
a tanügyiadminisztrációt.

 Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes
  
13 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
A szakképző iskolai osztályok felelős vezetője. A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az
ott folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. Gondoskodik a duális képzés
 erősítéséről, gyakorlati képzés színvonalas, összehangolt kialakításáról és
megvalósításáról.  valamint a KRÉTA rendszer működésének intézményi irányításáról 
Szakmai felnőttoktatási, nevelési és mérés- értékelési igazgatóhelyettes
  
Az igazgató irányítása mellett szervezi és ellenőrzi a nevelési munkaközösség /
osztályfőnökök munkáját.
Szervezi és ellenőrzi a szakmai felnőttoktatás osztályaiban folyó munkát,
koordinál a szakmai felnőttoktatásban oktatók, a képzésben részt vevők és a duális
partnerek közt.
Szervezi és ellenőrzi a kizárólag közismereti, érettségit adó, nappali tagozatos osztályok 
 munkáját. . 
 
 Gyermek-, ifjúságvédelmi szakmai vezető    
Az igazgató irányítása mellett az iskola gyermek-, ifjúségvédelmi és 
egészségvédelmi feladatait szervezi és ellenőrzi. A honvédelmet irányító 
igazgatóhelyettessel együttműködve szervezi, koordinálja és ellenőrzi a honvédelmi 
osztályokban folyó programokat, szakmai és szabadidős tevékenységet. 
 
 
2.2.2. Alkalmazotti testület 
 
Az alkalmazotti testületet a szakképző intézményben munkaviszony keretében
foglalkoztatottak közössége alkotja. 
14 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2.2.3. Oktatók közösségei 
 
 Oktatói testület
Az oktatói testület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve. 
Az oktatói testület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Egy tanév során az oktatói testület az alábbi értekezleteket tartja:  
 tanévnyitó értekezlet, 
 tanévzáró értekezlet, 
 félévi és év végi osztályozó értekezlet. 
 féléves oktatói testületi értekezlet
 szükség esetén rendkívüli és a tanév rendjében meghatározott oktatói testületi 
értekezlet.
Az oktatói testületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 
százaléka jelen van. A testület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti
és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. 

 Nevelési munkaközösség (osztályfőnöki munkaközösség)
Az intézményben az osztályfőnöki feladatokkal megbízott oktatók közössége alkotja az 
osztályfőnöki/nevelési munkaközösséget. Feladata az iskolában folyó nevelő-oktató munka
egységességének biztosítása; eljárásrendek, sztenderdek kidolgozása; az adminisztráció
egységességének biztosítása. Az osztályfőnöki munkaközösség koordinálja az iskolai
hagyományok megőrzését célzó ünnepségek, rendezvények, megemlékezések szervezését; a
projektnapokat, osztálykirándulásokat. 
A nevelési munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja munkaköri leírás
alapján. 
A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjainak titkos vagy nyílt szavazásán alapuló
javaslata alapján az igazgató bízza meg. 
 
15 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Szakmai munkaközösségek
Az iskola a szakképzésról szóló 2019. évi LXXX. törvény 52. §-a és a szakképzésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 59. § értelmében szakmai
munkaközösségeket szervez. Az iskola oktatói az iskola szakmai vagy pedagógiai
tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben
tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az
iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és
ellenőrzéséhez. 
A szakmai munkaközösségek az iskola szakmai programja, munkaterve, valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv
szerint dolgoznak. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai
területen belül:  
 az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése,
szervezése, értékelése és ellenőrzése; 
 az oktatók munkájának segítése hospitálásokkal, bemutatóórák szervezésével,
 az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, az oktatás tartalmi 
fejlesztése, módszertani eljárások tökéletesítése; 
 egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 
ellenőrzése, mérése, értékelése; 
 helyi tantervek évenkénti aktualizálása; 
 tanmenetek készítése; 
 a tantárgycsoporttal kapcsolatos tanulmányi versenyek szervezése; 
 az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése; 
 az érettségi, szakmai, stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorainak 
összeállítása, ezek értékelése; 
 segítség nyújtása taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek 
kiválasztásához 
 a pályakezdő oktatók munkájának segítése patronáló, nevelő (mentor) tanár 
kijelölésével; 
 munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, félévi és év végi értékelések 
elkészítése; 
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja munkaköri leírás 
16 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
alapján.
A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjainak titkos vagy nyílt szavazásán alapuló 
javaslata alapján az igazgató bízza meg.
A szakmai munkaközösségek rendezvényeikre a többi munkaközösség tagjait elektronikus
levelezésben, a TEAMS felületen vagy az iskolai honlapon elhelyezett meghívó útján hívják
meg.
A szakmai munkaközösségek évente 4 alkalommal, az éves Munkatervben rögzített
időpontokban üléseznek. Ezeken kívül összehívhat a munkaközösség-vezető rendkívüli
értekezletet.
A szakmai munkaközösségek minden tanévet megelőzően elkészítik az éves
munkatervüket, ezt elektronikus úton továbbítják az oktatási és tanügyigazgatási
igazgatóhelyettesnek, aki beépíti azt az iskola éves munkatervébe. A tanévben végzett
munkáról beszámolót készítenek, ezt szintén elektronikus úton eljuttatják az igazgatónak,
aki azt éves beszámolójába építi be. 

 Egy osztályban oktatók közössége
A diákok érdekében; a hatékony nevelő-oktató munka megvalósítása céljából az egy 
osztályban oktatók tudatosan keresik az együttműködés különböző formáit. Szükség esetén
eseti megbeszéléseket kezdeményeznek. 

 Projektek megvalósítása; ill. egyéb célfeladatok megvalósítására létrehozott 
teamek
Az iskola aktuális feladatainak megoldására, célzott tevékenységek magvalósítására a oktatói 
testület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak oktatói testületi megbízás, vagy igazgatói
döntés alapján.  
2.2.4. Tanulók közösségei 
 
 Osztályközösségek
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az 
17 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírás
alapján végzik.  
Az osztályközösségek saját tagjaikból tisztségviselőket választanak meg (különböző
feladatok felelőseit, valamint két fő képviselőt az iskolai diákönkormányzatba). 

 Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja 
el. Az iskolai diákönkormányzat a szakképzési törvényben és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló rendeletben megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, és
tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folytatja. Az iskolai
diákönkormányzat munkáját patronáló tanár segíti. 
2.2.5. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 
 
 Rendszergazda
 Laboráns
 Iskolatitkárok 
Pontos feladataikat a kinevezésük munkaköri leírás rögzíti. 
2.2.6. Technikai és adminisztratív dolgozók 
 
 Gazdasági kapcsolattartók
 Ügyviteli dolgozó
 Gondnok
 Kézbesítő
 Karbantartók
 Portások
 Takarítók 
A technikai és adminisztratív dolgozók a nevelési igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt
végzik munkájukat. Feladatuk az intézmény zavartalan működésének biztosítása. A gazdasági
kapcsolattartók a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum gazdasági főigazgatóhelyettesével
és
munkatársaival
szoros
együttműködésben
dolgoznak

a
gazdasági
vezető(k)

18 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
szakmai irányításával. Pontos feladataikat munkaköri leírás rögzíti. 
2.2.7. Képzési Tanács 
 
A képzési tanács az Szkt 101. §-a alapján a nevelő-oktató munka támogatása, a tanulók
segítése, a szakképzési együttműködés előmozdítása, a helyi közösségek érdekeinek
képviselete céljából működhet. Véleményező és javaslattevő testület. Megalakulását,
működését és jogait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.)
Korm. rendelet 323-326. §-ai szabályozzák. 

Képzési Tanács intézményünkben nem alakult. 
 
  
19 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2.3. Szervezeti ábra 
 
20 
 
3.  MŰKÖDÉS RENDJE 
3.1. A tanulók és alkalmazottak benntartózkodásának rendje 

Az intézmény hétfőtől-péntekig reggel 6:00-tól 22:00 óráig porta szolgálattal üzemel. Az 
oktatás hétköznapokon 7:30-kor, és 15:05-kor, szombati napokon 8:00-kor kezdődik, és az
alábbi csengetési rend szerint folyik:
Oktatási rend 
Óra Becsengetés Kicsengetés
1. 7:30 8:15
2. 8:25 9:10
3. 9:25 10:10
4. 10:20 11:05
5. 11:15 12:00
6. 12:20 13:05 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
7. 13:15 14:00
8. 14:10 14:55
9. 15:05 15:50
10. 16:00 16:45
11. 16:50 17:35
12. 17:40 18:25
13. 18:30 19:15
14. 19:20 20:05
15. 20:10 20:55 

Szombati oktatási rend
A szombati napokon 8.00 és 15.00 óra között szervezzük a tanítást.  
3.1.1. A jogviszonnyal rendelkezők benntartózkodásának rendje
 
Az egyes nappali, esti és levelező tagozatos osztályok óra- és terembeosztását a
tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza.
Tanítási idő alatt a tanulók az iskola épületét csak osztályfőnöki, vagy ügyeletes
igazgatóhelyettesi engedéllyel hagyhatják el. Az engedélyt a tanuló bemutatja a portán. Az órák
közötti szünetekben a folyosón ügyeletes oktató tartózkodik, aki a Házirend előírásai szerint
biztosítja a rendet. 
3.1.2. Ügyintézés a tanulók számára 
 
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon és a pénztárban a kifüggesztett időpontokban
intézhetik. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik. 
Tanulóink részére kerékpár és motorkerékpár behozatalát az iskola engedélyezi az erre
kialakított helyre. 
Az étkezési térítési díj befizetése a pénztár tájékoztatója alapján meghirdetett időpontokban
történik. Távollét esetén az étkezést reggel 09.00 óráig lehet lemondani. A lemondást a 
21 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
következő munkanaptól tudjuk figyelembe venni. Az iskola épületében üzemelő büfé
nyitvatartási ideje: 07:00-15:00. 
3.1.3. A biztonságos működést garantáló szabályok 
 
Az iskolai létesítmények és helységek használatának rendjét az iskolai házirendben
fogalmaztuk meg. 
Az iskolai vagyon védelme az iskola minden dolgozójának kötelessége. Ennek ellenőrzése az
igazgatóhelyettesek feladata.
Az iskola létesítményeit (sportudvar, tornaterem, könyvtár stb.) az oktatási időn kívül is - ám
az épület nyitvatartási idejében - igénybe vehetik alkalmazottak és tanulók egyaránt, ha az
igénybevétel az épületben folyó felnőttoktatást, felnőttképzést vagy egyéb hivatalos
tevékenységet nem zavarja. 
Az iskola infokommunikációs eszközeit, felszereléseit a nappali és felnőttoktatás keretében
tanító oktatók szabadon kezelhetik. Az eszközök műszaki állapotát azonban kötelesek
figyelemmel kísérni, és az észlelt hibát, elhasználódást vagy rongálást haladéktanul az
ügyeletes igazgatóhelyettesnek, illetve a gondnoknak, rendszergazdának jelezni. 
Az intézmény tornaterme, tantermei, laboratóriumai, informatikai géptermei fenntartói
jóváhagyással más intézmények, egyesületek által térítés ellenében bérelhetők. 
Az intézmény területén tartózkodó szülők; az intézménnyel kapcsolatban nem álló más
személyek, bérlők is kötelesek a benntartózkodás ideje alatt az iskolai vagyon védelmét szem
előtt tartani; az intézményi eszközöket rendeltetésszerűen használni. A külső használókat is
vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak. Továbbá
kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát. 
3.1.4. Ügyeleti rend 
 
Hétköznapi tanítási napokon igazgatóhelyettesek látják el az ügyeletes vezetői teendőket. A
vezetői ügyelet hétfőn és pénteken, valamint keddtől csütörtökig 07:00-19:00-ig tart.
Szombati tanítási napokon az ügyeletet az igazgató által megbízott oktató látja el – pontos
feladat-és hatáskör kijelölés alapján.
  
22 
 

  
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
07:00-19.00 
ÜGYELETI IDŐ/ ÜGYELETES VEZETŐ 
HÉTFŐ
Általános és oktatásstratégiai igazgatóhelyettes 
KEDD
Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes 
SZERDA
Szakmai igazgatóhelyettes 
CSÜTÖRTÖ

Szakmai felnőttoktatási, nevelési és mérés- értékelési
igazgatóhelyettes  
PÉNTEK
Gyermek-, ifjúságvédelmi szakmai vezető  
SZOMBAT 
Az általános felnőttoktatásért felelős igazgatóhelyettes osztja be a
szombati tanítási napokra megbízott felelős oktatókat. 

 
3.1.5. Oktatók munkabeosztása 
 
Az iskola oktatói testületének tagjai a jogszabályban meghatározott munkaidőben és az
órarendhez igazodó beosztásban dolgoznak. Munkájukat heti 40 órás munkaidőkeretben
végzik. A heti munkaidőkeret öt nap. Az oktatók kötött munkaideje hetente maximum 32 óra.
Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával
arányosan számítandó ki.  
Az oktatók iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, az éves és a havi
munkaterv tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe
venni. Az oktatói kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. A
hatályos jogszabályok alapján az oktatók munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és
nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával
összefüggő további feladatokból áll.  
Az oktatók számára az igazgató heti 32 óra erejéig írhat elő feladatokat. A neveléssel-oktatással
lekötött rész – feladatmegbízásból eredően – 21-22 óra. Heti 8 (osztályfőnökök esetében 9)
óra időkeret szabadon felhasználható, azzal az oktatónak elszámolnia nem kell. 
3.1.6. Az oktatók kötött munkaideje 
 
23 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az oktatók a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi
feladatokat kötelesek ellátni az igazgató által elrendelt órakeretben: 
 foglalkozások, tanítási órák előkészítése;
 a tanulók teljesítményének rendszeres értékelése;
 projektfeladatok tervezése, megvalósításának koordinálása, a projektfeladatok 
értékelése, szükség esetén konzultáció
 eseti helyettesítési feladatok ellátása;
  a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 
vezetése, az intézményi dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata és vezetése;
 közreműködés érettségi, szakmai, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák 
lebonyolításában;
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;
 közreműködés tanulmányi versenyek lebonyolításában;
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;
 részvétel az iskola beiskolázási programjának megvalósításában;
 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 
megszervezése, iskolai szakmai, kulturális és egyéb programjainak szervezése, részvétel
a lebonyolításban; 
 részvétel az oktatói testületi, munkaközösségi és egyéb szakmai értekezleteken,
megbeszéléseken; 
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben;
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés;
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása;
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása; 
az osztályfőnöki munkával és a munkaközösség-vezetéssel összefüggő egyéb tevékenység; 
 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb 
foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete;
 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása; 
24 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 az oktatói és pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység;
 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása;
 oktatójelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása;
 az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel;
 az intézményfejlesztési és intézményi értékelési feladatokban való közreműködés;
 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
 iskolai szertár és kabinet fejlesztése, karbantartása;
 különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a szakképző intézmény 
telephelyei közötti utazás;
  a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli, célhoz köthető feladatot (többletfeladatot) 
állapíthat meg az oktató részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó
általános munkaterhet jelentősen meghaladja; e többletfeladat eredményes
végrehajtásáért – az oktatónak a munkabérén felül többletfeladat ellátásáért járó
bérkiegészítés jár. 
 a szakmai és a képzési program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben
rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása; valamint 
 oktatói továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, az egyéb iskolai
programokat a munkaterv tartalmazza. A fenti tevékenységek az igazgató által elrendelt
munkának számítanak; a heti 32 óra terhére elszámolandók. 
A nem kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor az oktató a
munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos
munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. Az értekezletek,
fogadóórák időpontjait az éves munkatervben rögzítjük.  A rendkívüli értekezletekről,
megbeszélésekről az oktatók az elektronikus levelező rendszeren, továbbá a TEAMS
alkalmazáson keresztül keresztül kapnak értesítést, legkésőbb az értekezletet megelőző
napon.  
Az oktatók napi munkarendjét, a folyosóügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettesek alakítják ki az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 
25 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az aktuális napi helyettesítéseket az ügyeletes
igazgatóhelyettes határozza meg. 
3.1.7. Az oktatók munkaszervezése 
 
Az oktató köteles tíz perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.  
A külső helyszínen tartott foglalkozások idejét, helyét és a tanítási órák (foglalkozások)
elcserélését közölni kell az ügyeletes igazgatóhelyettessel és rögzíteni az erre rendszeresített
nyilvántartásban.  
Betegség vagy rendkívüli esemény esetén a távolmaradás tényét az oktatónak és a nevelőoktató
munkát
segítő
alkalmazottaknak
07:15-ig,
a
technikai
és
adminisztratív
dolgozóknak
a
munkaidő

kezdete előtt 30 perccel be kell jelenteni telefonon az ügyeletes vezetőnek, aki
gondoskodik a helyettesítésről. 
Szabadságot és gyermekek után járó pótszabadságot az igazgató engedélyezhet – a 15 nappal
korábban beadott írásbeli kérelem alapján – az intézmény alapfeladatainak zavartalan
ellátását szem előtt tartva. 
A társadalombiztosítási ellátásról szóló orvosi igazolást a munkába állás napján a
munkavállaló az ügyeletes vezetőnek köteles leadni. 
3.1.8. A nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendje 
 
Az intézményben a nem oktató munkakört ellátó munkavállalók munkarendjét a
jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató
állapítja meg.  A nem oktatói munkakörben alkalmazottak fölötti munkáltatói jogokat a
Budapesti Műszaki SzC kancellárja gyakorolja - a–munkáltatói jogkör a BMSzC Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározottak szerint ruházza át az iskola igazgatójára. 
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az üzemeltetési feladatok
ellátásáért felelős nevelési igazgatóhelyettes a gondnok véleményének figyelembe vételével 
26 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
munkavállalók szabadságának kiadására. 
3.2. Az iskolával jogviszonyban nem állók belépésének és
benntartózkodásának rendje 
 
Az intézménybe az iskolával jogviszonyban állókon kívül napközben a tanulók szülei, a
fenntartó vagy irányító hatóság képviselői, gazdasági ellátó osztály dolgozói, közmű
szolgáltatók képviselői, postás, kézbesítő, az iskola meghívott vendégei, vagy a BMSzC által
megrendelt munkák kivitelezői léphetnek be.  
Tanulók barátai, gondviselői joggal vagy felhatalmazással nem rendelkező, de a tanulóval
kapcsolatban lévő más személyek csak előzetes egyeztetés és igazgatói engedély birtokában
léphetnek be.  
Más személy az épületben nem tartózkodhat. Ügynöki és árusi tevékenység, kéregetés és
gyűjtés az iskola épületében nem folytatható. 
Akik hivatalos ügyben vagy látogatási céllal keresik fel iskolánk dolgozóit, a portán
jelentkeznek, ideiglenes belépőkártyát kapnak, vagy a portás engedi be őket, és feljegyzi a
nevüket. 
Nincs szükség a portai bejelentkezésre és nyilvántartásba vételre, ha a belépés jogosultságát
a látogatót fogadó igazgató vagy megbízottja igazolja, illetve a vendéget személyesen a
portánál várja. 
A külső használókat is vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel
tartoznak. Továbbá kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát.
Az iskolához nem tartozó, külső igénybevevők a helyiségek bérbevételéről szóló szerződés
szerinti időben tartózkodhatnak az épületben.
Az iskola nyilvános rendezvényei (pl. szülői értekezlet, nyílt napok) esetében a rendezvényt
szervező felelős a látogatók fogadásáért és a benntartózkodás felügyeletéért. Szülői
értekezletre érkezőket a portán és az emeleti folyosókon elhelyezett terembeosztás
tájékoztatja az értekezlet helyéről. A portások és a benntartózkodó dolgozók ilyenkor
fokozottan ügyelnek arra, hogy más területre a szülők ne menjenek, illetve segítik
tájékozódásukat és figyelmeztetik a látogatót, ha eltévedt.  
27 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
3.3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok 
 
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Ezek a következők:  
 Tanévnyitó ünnepély az első tanítási napon, reggel az iskolaudvaron 
 Október 23. megünneplése
 Than Károly szobrának és sírjának megkoszorúzása december hónapban 
 Szalagavató ünnepély
 Március 15. megünneplése
 Iskolarádiós megemlékezések: Megemlékezés a kommunista diktatúrák, valamint a 
holocaust áldozatainak emlékére; az Állatok Világnapja, az Aradi vértanúk emléknapja,
a Magyar Kultúra Napja, a Víz Világnapja, a Meteorológiai Világnap, a Költészet Napja, a
Biodiverzitás Napja, a Kulturális fejlődés és sokszínűség napja alkalmából 
 Nemzeti Összetartozás Napja 
 Diákparlament
 Tanári Karácsony
 Sportnap
 Egészségnap
 Than Károly Atlétikai Bajnokság 
 Ballagás: májusban 
 Tanévzáró ünnepély
 Gólyatábor
 Békatábor
 Pedagógusnap
 Örökös tanárok találkozója 
Iskolai ünnepségeken ünneplő ruha (sötét alj és fehér felső) viselete kötelező. 
3.4. Tájékoztatás a szakmai programról, és egyéb intézményi
dokumentumokról 
 
Az iskola Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata a mellékletekkel,
Tűzvédelmi Szabályzata, Munkavédelmi Szabályzata és Házirendje, illetve egyéb 
28 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
szabályzatai nyilvánosak. A Házirendet, valamint a többi dokumentum fontosabb részeit az
újonnan beiratkozottak első szülői értekezletén az osztályfőnököknek ismertetniük kell a
szülőkkel. 
A bővebb információt kérők, az érdeklődők az intézményi szabályzatokkal
megismerkedhetnek. A nyilvánosság biztosítása érdekében az alapdokumentumok mindenki
számára hozzáférhetőek. Valamennyi dokumentum az iskola honlapján, a www.than.hu címen
megtekinthető. 
3.5. Intézményi védő, óvó előírások 
3.5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
Tanévenként meghatározott és rögzített időpontban, hetenként 1 alkalommal iskolaorvos, és
minden tanítási napon védőnő áll a tanulók rendelkezésére. 
Az iskolaorvos az általánosítható tapasztalatokról minden tanév végén tájékoztatja az
iskolavezetést, az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola,
(lehetőségei függvényében) megvalósítja. 
Valamennyi tanulónak – évente egy alkalommal – kötelező fogászati szűrésen is részt kell
vennie. Ennek időpontját az éves munkatervben kijelölt igazgatóhelyettes egyezteti a
fogorvossal. 
A dolgozók foglalkozás egészségügyi, orvosi alkalmasság vizsgálatait az iskola üzemorvosa
folyamatosan, előzetes ütemterv alapján végzi. 
3.5.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a
baleset esetén 
 
Az iskolában vagy iskolai szervezésű programon történt balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyv sablonja megtalálható a közös szerver Munka mappájában. A balesetet jelenteni
kell az ügyeletes igazgatóhelyettesnek; valamint rögzíteni kell az erre szolgáló elektronikus
rendszerben. A rögzítést az általános igazgatóhelyettes koordinálja. 
29 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Amennyiben tanítási időben történik baleset, a diákoknak, az oktatónak vagy a
folyosóügyeletesnek azonnal jelentést kell tennie az ügyeletes vezetőnek, aki rendelkezik a
további teendőkről.  Ő és az iskola egészségügyi alkalmazottja (iskolaorvos, vagy védőnő)
intézkedhet a balesetet szenvedett személy további ellátásáról; szükség esetén értesíti a
mentőszolgálatot, és annak megérkezéséig gondoskodik a sérült elsősegélyben részesítéséről
és az orvosi rendelő melletti helyiségben az őrzéséről. 
3.5.3.Az iskola tanulói részére szervezett belföldi és külföldi utazás, tábor és iskolai
kirándulás szervezésére vonatkozó szabályok  
Az iskolai táborok szervezésére vonatkozó eljárásrend: 
● A táborszervezésre vonatkozó szándéknyilatkozat írásbeli benyújtásának határideje: minden
év augusztus 31. A táborok, kirándulások az intézmény munkatervében megjelennek. 
● A tábor, kirándulás utazásának megszervezésre vonatkozóan a fenntartó utasításai az
iránymutatók.
 ● A táborvezető felelőssége, hogy a megfelelő egészségügyi dokumentumok rendelkezésre
álljanak. 
● Tábor szervezésekor kötelező – a tábor szervezője által aláírva – leadni a következő
dokumentumokat, leadási határidő a tanév utolsó tanítási napja. 
− táborvezető nyilatkozat 
− buszos szállítás esetén a személyszállító nyilatkozata 
− autóval történő szállítás esetén gondviselői nyilatkozat 
− buszos szállítás esetén a szállításra vonatkozó szerződés.

Az iskolai kirándulások szervezésére vonatkozó eljárásrend: 
● A tanév végi osztálykirándulással kapcsolatos egyeztetés a tanév első szülői értekezletén
történik. 
● Kirívó esetben oktatótestületi döntés alapján a tanuló a kiránduláson való részvételtől
eltiltható fegyelmi büntetésként. 
● A kirándulás szervezésekor kötelező – az osztályfőnök által aláírva –leadni a következő
dokumentumokat, leadási határidő minden év április 30-án. 
− osztályfőnöki nyilatkozat 
− buszos szállítás esetén a személyszállító nyilatkozata 
− autóval történő szállítás esetén szülői nyilatkozat − buszos szállítás esetén a szállításra
vonatkozó szerződés. 
30 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhet, melyeknek célja – a
Szakmai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális örökségének
megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási
szünetben szervezhetők. A tanulmányi kirándulásokat az osztály rendezvényprogramjában kell
tervezni. A kirándulás szervezési kérdéseit szülői értekezleten kell az osztály szülői
közösségével egyeztetni. A kirándulás várható költségeiről a szülőket írásban kell értesíteni.
A tanulmányi, közösségi kirándulások alkalmával a tanulói felügyeletet az iskola oktatója látja
el, aki gondoskodik az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is.
 
Buszos kirándulások szerevezésének főbb szempontjai:
A buszos kirándulások lebonyolítását meghatározó jogszabály a (EMMI) – 27/2017. (X. 18.) 
számú rendelete a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos
kirándulások biztonságáról. A rendelet, az autóbuszos utazások során a gyermekek biztonságát
hivatott növelni. A buszos kirándulásokhoz kapcsolódó rendelet hatálya – fenntartóra tekintet
nélkül – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak szerint
kiterjed a:  
 
 nevelési-oktatási intézményekre, 
 a pedagógus (oktató) és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
alkalmazottakra,  
 az óraadókra,  
 a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-munkakört betöltőkre,  
 és a nevelési-oktatási intézmények intézményfenntartóira.

Külföldi buszos iskolai kirándulás szabályai:
Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulást – így különösen külföldi 
iskolai vagy tanulmányi kirándulást – a következő feltételek érvényesítésével kell
megszervezni:  
 a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között
nem közlekedhet,  
 kivéve, ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás,
közlekedésrendészeti hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem tartható be.  
31 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak meg kell felelnie a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek,  
 vagyis rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel és az autóbusz első forgalomba
helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet.  
 Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval
köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy
a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában
meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe, azaz elalvási szindróma) nem küzdő
gépjárművezetőt biztosít.

Belföldi buszos osztálykirándulás szabályai 
Az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete szerint érdemes az alábbi szabályokat
gondosan áttanulmányozni:  
 A jogszabályok által kötelezően előírt és szigorúan ellenőrzött vezetési és pihenőidőket a
gépkocsivezetőknek be kell tartaniuk.  
 1 gépkocsivezető napi 9 órát tölthet vezetéssel, mely heti két alkalommal 10 órára emelhető. 
 Munkaideje maximum 15 óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az esetben, ha a 15 órás
munkaidőn belül 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani. Ha a 3 óra folyamatos pihenőidőre
nincs lehetőség, a munkaidő maximum 13 óra lehet. (A gépkocsivezető indulástól-érkezésig
13 órát tölthet úton).  
 1 gépkocsivezető folyamatosan 4 és fél órát vezethet. A vezetési idő letelte után a vezetést
kötelezően meg kell szakítania legalább 45 percre. Ha 4 és fél órán belül áll meg és nem veszi
ki egyszerre a 45 perc pihenőt, először minimum 15 perc, utána minimum 30 perc megszakítás
szükséges. 15 percen belüli megállás vezetésnek számít.  
 A gépkocsivezetőnek heti 2 pihenőnap jár. Lehetőség van arra, hogy az egyik héten 6 napot
dolgozzon, utána 1 pihenőnapot kell kapnia. A következő héten már kötelező a 2 pihenőnap és
a 3. hét végéig az egy elmaradt pihenőnap pótlása. Tehát vagy a második vagy a harmadik
héten már csak 4 napot dolgozhat.  
 Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 fő
gépkocsivezető részvétele szükséges (a többletköltségek a saját biztonságunkat garantálják)  
32 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 2 gépkocsivezető folyamatosan 21 órát tölthet úton, ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek
szálláshelyen eltölteni. Ebben az esetben folyamatos a haladás, a 2 gépkocsivezető felváltva vezet,
a technikai pihenők beosztása a csoport igénye szerint történik. Az autóbuszos személyszállítói
tevékenység hatósági engedélyhez kötött tevékenység, vagyis minden buszos vállalkozásnak
rendelkeznie kell Közúti Személyszállítási Engedéllyel, ami kizárólag belföldi utazásra jogosít.
Utaslista készítése, az utaslista tartalmának hitelessége az utazás szervezőjének felelőssége. Az
utaslistát már a szerződés megkötéskor, vagy az utazás megkezdése előtt összeállítani, és azt a
szerződés mellékleteként kell kezelni.tolandó. 
Tömegközlekedéssel történő utazás esetén a Megrendelőlap és a Nyilatkozat mellőzhető. 
4. A VEZETŐI MUNKA RENDJE 
 
Az iskola a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum szervezeti egységeként
(tagintézményeként) működő szakképző intézmény.  
Az iskola irányítását az igazgató és közvetlen munkatársai által alkotott iskolavezetés végzik. 
 
Az iskola élén a BMSZC Főigazgatója által megbízott igazgató áll, aki felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói és
azokat a jogokat, amiket a jogszabály vagy a Budapesti Műszaki SzC vezetése  ráruházott.   
 
4.1. A vezetők közötti feladatmegosztás, feladat- és hatáskörök 
 
4.1.1. Igazgató  
 
- Ellátja a jogszabályok, a vonatkozó törvényi előírások által a vezető hatáskörébe utalt
és át nem ruházott feladatokat.  
- Döntési jogköre van tanügyigazgatási és helyi munkaszervezési kérdésekben.
- Dönt minden olyan ügyben, amely a törvényben leírt jogkörébe tartozik.
- Kialakítja az iskola vezető testületét, megválasztja vezető munkatársait.  
33 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Gyakorolja az oktatók, feletti, a BMSzC főigazgatója által az Szkt rendelkezései alapján
ráruházott munkáltatói jogkört  
- Gyakorolja a nem oktató munkatársak feletti, a BMSzC kancellárja által az Szkt
rendelkezései alapján ráruházott munkáltatói jogkört.  
- A külső kapcsolatokban képviseli az iskolát.
 
Speciális vezetői feladatai:
- Az iskolatitkárral együtt közösen gondoskodik az iskola tanügyi adminisztrációjának 
végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Folyamatosan ellenőrzi a tanügyigazgatási dokumentumokat.
- Ellenőrzi az iskola működését meghatározó tantárgyfelosztást, valamint az ezzel 
kapcsolatban felmerülő adminisztrációs tevékenységet.
- Ellenőrzi a KRÉTA alkalmazotti nyilvántartásának adminisztrációját.
- Ellenőrzi az intézmény pályázati tevékenységeit: ennek kapcsán feladata szakmai 
végrehajtás ellenőrzése, a pályázati adminisztráció összefogása, kapcsolattartás a
BMSZC pályázati referensével.  
- Hatáskörébe tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, a
Házirend jogszabályoknak megfelelő aktualizálásával kapcsolatos döntések 
betartatása; 
- Ellenőrzi a Belső Ellenőrzési Csoport (Than Önértékelési Csoport) intézményi
értékeléssel kapcsolatos munkáját, tagjainak tevékenységét.  
- Ellenőrzi az iskola elektronikus adatszolgáltatásához szükséges előkészítő és
végrehajtó tevékenységeket (OSA-SZIR, KRÉTA). 
- Ellenőrzi az emelt szintű érettségi vizsgák szervezését a KH-val együttműködve
előkészíti
 
Szervezetébe tartoznak: 
o Than Önértékelési és Módszertani Csoport (TÖMI) és a Minőségirányítási 
Csoport – (MICS) munkatársai
 
34 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
4.1.2. Általános és oktatásstratégiai igazgatóhelyettes  
 
Az igazgató útmutatása mellett irányítja és ellenőrzi a honvédelmi technikumi képzés 913.

évfolyamain, és az érettségi utáni szakképzési osztályokban folyó oktató-nevelő
tevékenységet, a honvédelmi ágazati képzést, illetve a közismerti felnőttoktatást;
valamint a tanügyi adminisztrációt. 
A honvédelmi ágazati képzés szakmai tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri;
kapcsolatot tart az együttműködő szervezetekkel; további együttműködések kialakítására
törekszik. A honvédelmi képzés elméleti és gyakorlati tananyagtartalmát ismeri –
együttműködik a megfelelő humán-erőforrás kiválasztásában; a gyakorlati képzés
folytatására alkalmas cégek felkutatásában; együttműködési megállapodások
megkötésében.
A kizárólag közismereti tartalmú felnőttoktatási osztályok levelező és esti tagozatainak
megszervezője, irányítója és vezetője.

Általános vezetői feladatai: 
- Rendszeresen tájékozódik az oktatással és neveléssel kapcsolatos jogszabályokról és
azok változásairól.  
- Meghatározott ügyeleti napokon ellenőrzi az iskola munkatevékenységeit,
gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, a tanítási órák megtartásának
szervezéséről, a szakszerű helyettesítések biztosításáról. 
- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések és
a távlati fejlesztések kialakításában. 
- Az iskolatitkárral együtt gondoskodik az irányítása alá tartozó osztályok tanügyi
adminisztrációjának végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Pályázati lehetőségeket kihasználva hozzájárul az iskola működéséhez szükséges
források bővítéséhez.  
- Óralátogatásokon ellenőrzi a nevelő-oktató munkát.  
 
Speciális vezetői feladatai: 
35 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Elkészíti az iskola működését meghatározó közismereti tantárgyak (magyar,
matematika, történelem, idegen nyelvek, honvédelmi szakmai tárgyak) tekintetében
a tantárgyfelosztást, valamint a tanév folyamán folyamatosan ellenőrzi az iskola
működését meghatározó tantárgyfelosztást, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő
adminisztrációs tevékenységet.  
- a KRÉTA alkalmazotti nyilvántartásának felelőse; a tantárgyfelosztás változásának
függvényében a centrum munkaügyi előadói tájékoztatásának megfelelően
folyamatosan felülvizsgálja, szükség esetén korrigálja az alkalmazotti adatokat. 
- Folyamatosan ellenőrzi a tanügyigazgatási dokumentumokat.
- Összeállítja az iskolai munkatervet, az oktatói testületi elfogadás után annak 
betartatása, havi rendszerességgel ütemterv készítése. 
- Az emelt és középszintű érettségi felkészítés óráit és egyéb tanórán kívüli szakmai
tevékenységet szervezi a következő tanévre vonatkozóan. 
- Az igazgató irányítása mellett szervezi és irányítja a kizárólag közismereti
tananyagtartalmú levelező és esti felnőttoktatási osztályokat. 
- Feladata a felnőttoktatásra jelentkező tanulók felvételének elbírálása, az osztályok
kialakítása.  
- A Dobbantó és Műhelyiskolai programok felelős vezetője. 
- Ellenőrzi a levelező-, és esti munkarendű közismereti tananyagtartalmú, a Dobbantó
és a Műhelyiskola osztályaiban folyó oktató-nevelő tevékenységet, valamint a tanügyi
adminisztrációt.  
- Megszervezi és felügyeli a – hatályos jogszabályoknak megfelelően a közismereti
felnőttoktatás évközi vizsgáit.  
- A levelező felnőttoktatással kapcsolatos adatszolgáltatásokat előkészíti, a
megadott határidőig beküldi a Központba. 
- Koordinálja az iskola elektronikus adatszolgáltatásához szükséges előkészítő és
végrehajtó tevékenységeket (pl. ECDL-vizsgák koordinációja) 
- Folyamatosan ellenőrzi a honvédelmi technikumi osztályok tanügyigazgatási
dokumentumait, e-naplót.  
- Szervezi az érettségi vizsgákat, felügyeli azok zavartalan lebonyolítását. (őszi, tavaszi
érettségi vizsgák témaköreit aktualizáltatja a munkaközösség-vezetőkkel, érettségi
jelentkezéseket koordinálja, megtekintéseket szervezi) 
36 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Próbaérettségi feladatsorok elkészítését koordinálja.
- Feladata a beiskolázással kapcsolatos intézményi tevékenység jogszabályoknak 
megfelelő és eredményes végrehajtása, a beiratkozás lebonyolítása, az általános
iskolák felé a jogszabályokban meghatározott jelentési kötelezettség teljesítése.
(középfokú felvételi eljárás jelentkezési lapjainak adminisztrációját koordinálja, a
központi felvételi vizsgát szervezi; az ideiglenes felvételi rangsor kialakításában
vezető szerepet vállal. A középfokú felvételi eljárás rendje szerint a szükséges
dokumentumokat, rangsorokat elküldi az OH-nak) 
- a középfokú felvételi eljárásban az egészségügyi és pályaalkalmassági
vizsgálatokat az iskolai védőnő segítségével megszervezi 
- Szervezi és bonyolítja a beiskolázást segítő, iskolát népszerűsítő programokat,
koordinálja az iskolai marketing-tevékenységet 
- Feladata a honvédelmi osztályok és az MH - HM együttműködésének és szakmai
napjainak koordinációja; továbbá a honvéd kadét program intézményi
megvalósítása, a honvédelmi ágazati képzés további bővítése. 
- Elkészíti, megszervezi a helyettesítési rendet ellenőrzi az ezekkel kapcsolatban
felmerülő adminisztrációs feladatelrendelési tevékenységet. 
- Együttműködik a felsőoktatási intézményekkel, koordinálja az intézményben a
tanárjelöltek mentorálását; koordinálja az együttműködési megállapodások
előkészítését. 
- Az új kollégák elhelyezésére, mentorálására tervet készít. 
- Koordinálja az oktatók szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzések, pedagógusminősítések 
előkészítési munkálatait.
- Felügyeli az iskolai könyvtárban folyó munkát.  

Szervezetébe tartoznak:  
o Közismereti tantárgyakat oktatók
o Honvédelmi ágazati képzésben tanítók
o Dobbantó- és Műhelyiskolai program résztvevői
o Felnőttoktatásban (levelező és esti tagozat) oktatók
o Könyvtárosok 
o Felsőoktatási gyakornokok mentorai  
37 
 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
4.1.3. Szakmai igazgatóhelyettes 
 
Az igazgató irányítása mellett szervezi és ellenőrzi a rendészet és közszolgálati,a 
környezetvédelem-vízügyi és a vegyipari technikumi és szakképző iskolai képzés 913.

évfolyamain, a felnőttképzési és az érettségi utáni szakképzési osztályokban folyó
oktató-nevelő tevékenységet, a fenti ágazati képzéseket; valamint a tanügyi adminisztrációt. 
Az ágazati képzések szakmai tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri; kapcsolatot tart az
együttműködő szervezetekkel; további együttműködések kialakítására törekszik. A
rendészeti képzés elméleti és gyakorlati tananyagtartalmát ismeri – együttműködik a
megfelelő humán-erőforrás kiválasztásában; a gyakorlati képzés folytatására alkalmas cégek
felkutatásában; együttműködési megállapodások megkötésében.

Általános vezetői feladatai: 
- Rendszeresen tájékozódik az oktatással és neveléssel kapcsolatos jogszabályokról és
azok változásairól.  
- Meghatározott ügyeleti napokon ellenőrzi az iskola munkatevékenységeit,
gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, a tanítási órák megtartásának
szervezéséről, a szakszerű helyettesítések biztosításáról. 
- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések és
a távlati fejlesztések kialakításában. 
- Az iskolatitkárral együtt gondoskodik az irányítása alá tartozó osztályok tanügyi
adminisztrációjának végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Pályázati lehetőségeket kihasználva hozzájárul az iskola működéséhez szükséges
források bővítéséhez.  
- Óralátogatásokon ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. 

Speciális vezetői feladatai: 
- Elkészíti az iskola működését meghatározó szakmai tantárgyak (környezeti nevelés,
ágazati rendészet és közszolgálati, környezetvédelem-vízügyi és testnevelésönvédelem)

tekintetében a tantárgyfelosztást, valamint az ezzel kapcsolatban
felmerülő adminisztrációs tevékenységet.  
38 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Koordinálja a rendészet és közszolgálati, a környezetvédelmi-vízügyi, a
vegyipari, ágazati képzést; és a technikumi évfolyamokon folyó szakmai munkát.  
- Folyamatosan ellenőrzi a rendészet és közszolgálati technikumi osztályok
tanügyigazgatási dokumentumait, e-naplót.  
- Felügyeli az intézmény zavartalan szakmai működését biztosító tárgyi erőforrásokat,
valamint koordinálja az azok fenntartásáért és karbantartásáért felelős munkavállalók
ezzel összefüggő tevékenységét. 

- Közreműködik a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelő, tartalmi 
szempontból indokolt, és a vezetőséggel egyeztetett vásárlásokban,
beszerzésekben és fejlesztésekben.  
- Irányítja az iskola műszaki állapotával kapcsolatos munkálatokat. 
- Gondoskodik a gyakorlóhelyek/tanműhelyek éves karbantartási, eszköz- és 
vegyszer-gazdálkodási terveinek elkészítéséről, valamint a vegyszerek éves
leltározásáról, selejtezéséről, a vegyszerek megsemmisíttetéséről. 
- Irányítja az iskola munka-, baleset- és tűzvédelmi tevékenységét, kapcsolatot
tart a BMSZC vezérkarával. 
- Jegyzőkönyvezi, az előírásoknak megfelelően rögzíti és a továbbítja az esetleges
tanulói baleseteket.  
- Felméri a irányítása alá tartozó tartozó ágazati szakmai gyakorlatok eszköz- és
anyag-, valamint a jogszabályokban meghatározott munka- és védőruha
igényét, közreműködik ezek beszerzésében. 
- Irányítja az iskola felnőttképzési koncepciójának kidolgozását (szakmák,
akkreditáció).  
- Előkészíti  és koordinálja  az emelt szintű érettségi vizsgák szervezését a KH-val
együttműködve  
- A középfokú felvételi eljárásban az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
eredményeit az iskolai védőnő segítségével ellenőrzi, a rendkívüli felvételi
eljárásban felvételt nyert tanulókét utánköveti. 
- Munkakörébe tartozik az iskola nemzetközi kapcsolatainak ápolása, azok
fejlesztése.  
 
39 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Szervezetébe tartoznak: 
o Rendészeti és közszolgálati, a környezetvédelem-vízügyi, a vegyipari 
oktatásban részt vevő oktatók
o Környezeti nevelési és rendészeti és közszolgálati munkaközösség vezetője
o Laboratóriumi feladatokat ellátó kollégák
o Gondnok
o Iskolaorvos és védőnő 
 
4.1.4. Gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes
 
A szakképző iskolai osztályok felelős vezetője. A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott
folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. Gondoskodik a duális képzés erősítéséről,
gyakorlati képzés színvonalas, összehangolt kialakításáról és megvalósításáról.  

Általános vezetői feladatai: 
- Rendszeresen tájékozódik az oktatással és neveléssel kapcsolatos jogszabályokról és
azok változásairól.  
- Meghatározott ügyeleti napokon ellenőrzi az iskola munkatevékenységeit,
gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, a tanítási órák megtartásának
szervezéséről, a szakszerű helyettesítések biztosításáról. 
- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések és
a távlati fejlesztések kialakításában. 
- Az iskolatitkárral együtt gondoskodik az irányítása alá tartozó osztályok tanügyi
adminisztrációjának végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Pályázati lehetőségeket kihasználva hozzájárul az iskola működéséhez szükséges
források bővítéséhez.  
- Óralátogatásokon ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. 
 
Speciális vezetői feladatai:
- Koordinálja az iskola környezeti tevékenységét.  
40 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Koordinálja a rendészet és közszolgálati, a környezetvédelem-vízügyi, a
vegyipari szakképző iskolai ágazati képzést; és az ezeken a szakképző iskolai
évfolyamokon folyó szakmai munkát.  
- Folyamatosan ellenőrzi a fenti ágazati szakképző iskolai osztályok tanügyigazgatási
dokumentumait, e-naplót. 
- Munkakörébe tartozik az iskolai testnevelés órákkal, a tömegsporttal kapcsolatos 
ellenőrző-koordináló tevékenység ellátása. 

- Hatáskörébe tartozik a szakmai vizsgák teljes körű szervezése, az interaktív 
vizsgarész feltételeinek  biztosítása, a projektfeladatok feltételeinek előkészítése
- Feladata az évközi – és összefüggő gyakorlatok szervezése és kontrollálása. 
- Irányítja az ágazati alapvizsga megszervezését, koordinálja a szakmai 
tevékenységet.
- Kapcsolatot tart a felettes hatóságokkal, a partnervállalatokkal, a területileg illetékes 
iparkamarával, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, a tudományos
és szakmai egyesületekkel, társiskolákkal. 
- Koordinálja az iskolai és a külső helyszíneken szervezett tanévközi szakmai
gyakorlatokat, az összefüggő nyári gyakorlatot, valamint azok pótlását.  
- Felügyeli a tanulói munkaszerződések érvényesülését, koordinálja a duális partnerek
hatékonyságának vizsgálatát. 
- Az összefüggő nyári gyakorlatok szervezéséhez a tanulói igényeket felméri
(február) 
- Az iskolai szervezésű nyári gyakorlatok tematikáját, forgatókönyvét, felügyeleti
rendjét elkészíti. 
- A gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes feladata a kamarákkal és a gyakorlati
képzést szervező vállalatokkal történő szorosabb kapcsolattartás.  
- Tanévente elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos éves foglalkoztatási és
beosztási tervet.  
- Elkészíti és az év folyamán bekövetkező változásokat figyelembe véve karbantartja az
intézményi órarendet, terembeosztást, a helyettesítési rendet, ellenőrzi az ezekkel
kapcsolatban felmerülő adminisztrációs tevékenységet. 
41 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- A tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi (órarendbe illesztését koordinálja); a
foglalkozások helyét és idejét konkretizálja, egyeztet az oktatókkal. 
- Gondoskodik a tanulószerződések és együttműködési megállapodások
jogszabály szerinti elkészítéséről.  
- A szakmai igazgatóhelyettes instrukciói alapján együttműködik a szakképző
évfolyamok tanügyi dokumentációjának ellenőrzésében, rendszeresen ellenőrzi az enapló
szakmai
elméleti
és
gyakorlati
beírási-
és
érdemjegyrovatát.


- Részt vesz a felnőttképzésre vonatkozó koncepciók kialakításában, koordinálja a
másodszakmákat nyújtó felnőttoktatási beiskolázásra irányuló marketingmunkát. 
 
- Részt vesz a tagintézmény éves karbantartási és eszközgazdálkodási terveinek
elkészítésében; az éves leltározásban, selejtezésben. 
- KRÉTA rendszer intézményi koordinátora, felelős vezetője – az e-napló
zavartalan működését irányítja, rögzíti a tantárgyfelosztást és az órarendet a KRÉTÁban;

rögzíti a helyettesítéseket, kapcsolatot tart a BMSZC központ tanügyigazgatási
rendszer működéséért felelős vezetőjével 
- Támogatja és közreműködik az iskola elektronikus adatszolgáltatásához
szükséges előkészítő és végrehajtó tevékenységekben (KRÉTA, SZIR-OSA,
NETFITT, iskolai honlap dokumentumai). 
- Felügyeli az iskolai informatikai tevékenység műszaki feltételeinek teljesülését,
azok szükséges fejlesztését, az informatikai és információs rendszerek zavartalan
működését, együttműködik az innovációs munkaközösséggel
 
Szervezetébe tartoznak: 
o Rendészeti és közszolgálati, a környezetvédelem-vízügyi, a vegyipari 
szakképző iskolai oktatásban részt vevő oktatók 
o Testnevelést oktatók
o Innovációs és módszertani munkaközösség tagjai
o Rendszergazda 

4.1.5.  Szakmai felnőttoktatási, nevelési és mérés- értékelési igazgatóhelyettes 
 
42 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az igazgató irányítása mellett szervezi és ellenőrzi a nevelési munkaközösség /
osztályfőnökök munkáját. 
Szervezi és ellenőrzi a szakmai felnőttoktatás osztályaiban folyó munkát, koordinál a
szakmai felnőttoktatásban oktatók, a képzésben részt vevők és a duális partnerek közt.
Szervezi és ellenőrzi a kizárólag közismereti, érettségit adó, nappali tagozatos osztályok
munkáját.

Általános vezetői teendők: 
- Rendszeresen tájékozódik az oktatással és neveléssel kapcsolatos jogszabályokról és
azok változásairól.  
- Meghatározott ügyeleti napokon ellenőrzi az iskola munkatevékenységeit,
gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, a tanítási órák megtartásának
szervezéséről, a szakszerű helyettesítések biztosításáról. 
- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések és
a távlati fejlesztések kialakításában. 
- Az iskolatitkárral együtt gondoskodik az irányítása alá tartozó osztályok tanügyi
adminisztrációjának végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Pályázati lehetőségeket kihasználva hozzájárul az iskola működéséhez szükséges
források bővítéséhez.  
- Óralátogatásokon ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. 
 
Speciális feladatai:
- Feladata az intézményi belső szabályzatok aktualizálása. 
- Hatáskörébe tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, a 
Házirend jogszabályoknak megfelelő aktualizálásával kapcsolatos döntések 
előkészítése és azok betartatása. 
- Ellenőrzi az oktatók által elkészített tanmeneteket.
- Az éves óralátogatási tervet ütemezi és ellenőrzi annak végrehajtását. 
- Elkészíti és megszervezi a folyosóügyeletet, ellenőrzi az ezekkel kapcsolatban 
felmerülő adminisztrációs tevékenységet. 
43 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Vezeti, ellenőrzi és a Centrumba történő továbbításhoz készen előkészíti a
túlóraelszámoláshoz szükséges dokumentumokat, kimutatásokat,
teljesítménynyilvántartásokat. 
- Megszervezi és felügyeli a – hatályos jogszabályoknak megfelelően - tanulmányok
alatti vizsgákat (osztályozó-, javító-, különbözeti vizsgák) 
- Tanulók javítóvizsga utáni továbbhaladását ellenőrzi, osztályba sorolásokat
előkészíti, a titkárságra a dokumentációt leadja, a névsorban KRÉTÁ-ba való
átvezetést ellenőrzi. 
- KRÉTA rendszer intézményi koordinátorának helyettese – az e-napló zavartalan
működését irányítja, rögzíti az órarendet a KRÉTÁ-ban; rögzíti a helyettesítéseket,
kapcsolatot tart a BMSZC központ tanügyigazgatási rendszer működéséért felelős
vezetőjével 
- Ellenőrzi a nappali munkarendű közismereti tananyagtartalmú osztályokban folyó
oktató-nevelő tevékenységet, valamint a tanügyi adminisztrációt.  
- Megszervezi és felügyeli a – hatályos jogszabályoknak megfelelően a szakmai
felnőttoktatás évközi vizsgáit, koordinál az érintett osztályokban, instruálja a
szakmai oktatói munkát. 
- Irányítja a szakmai felnőttoktatással és felnőttképzéssel kapcsolatos munkát, a
Képzési Programban gondoskodik fenti programtantervek iskolai alkalmazásáról.  
- A szakmai felnőttoktatással kapcsolatos adatszolgáltatásokat előkészíti, a
megadott határidőig beküldi a Központba. 
- Hatáskörébe tartozik az érettségi vizsgák felügyeleti rendjének elkészítése.
- Szervezi és felügyeli az érettségi vizsgákkal kapcsolatos a javítások kiosztását és 
beszedését, megszervezi és felügyeli az érettségi dolgozatok megtekintését.
- Figyelemmel kíséri az ADAFOR üzenetküldő- és továbbító rendszer 
információáramlását.
- Koordinálja az iskola elektronikus adatszolgáltatásához szükséges előkészítő és 
végrehajtó tevékenységeket (iskolai honlap dokumentumai, közzétételi lista)
- Az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat koordinálja.
- Gondoskodik az oktatói továbbképzéssel kapcsolatos iskolai feladatok jogszabály 
szerinti végrehajtásáról. Az oktatói továbbképzési tervet elkészíti.  
44 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Az iskola Szakmai Programjában megfogalmazott nevelési célok elérése érdekében
koordinálja az osztályfőnökök tanórai és tanórán kívüli munkáját. 
- Segíti és ellenőrzi az iskolai hagyományok és ünnepek színvonalas lebonyolítását
(évnyitó, évközi megemlékezések, szalagavató, ballagás, évzáró).  
- Munkakörébe tartozik az iskola nemzetközi kapcsolatainak ápolása, azok
fejlesztése. 
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti a nem magyar állampolgárokkal
kapcsolatos adminisztrációt. (Munkakörébe tartozik a menekült és oltalmazott
hátterű tanulók nyilvántartása, adminisztrációja, döntés felvételükről, osztályba
sorolásukról.) 
- Koordinálja az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos intézményi feladatokat. 
- Biztosítja a fenntartó által elrendelt, a lemorzsolódás csökkentését célul kitűző 
mérések zavartalan lebonyolítását.
- Biztosítja az Oktatási Hivatal, és a fenntartó által elrendelt mérések zavartalan 
lebonyolítását (kompetenciamérés)


Szervezetébe tartoznak:  
o Ifjúsági tagozaton oktatók
o Szakmai felnőttoktatásban oktatók
o Osztályfőnökök
o Nem magyar anyanyelvű tanulókat oktatók  
 
4.1.6. Gyermek-, ifjúságvédelmi szakmai vezető 
 
Az igazgató irányítása mellett az iskola gyermek-, ifjúségvédelmi és egészségvédelmi
feladatait szervezi és ellenőrzi. A honvédelmet irányító igazgatóhelyettessel
együttműködve szervezi, koordinálja és ellenőrzi a honvédelmi osztályokban folyó
programokat, szakmai és szabadidős tevékenységet. 

Általános vezetői feladatai: 
45 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Rendszeresen tájékozódik az oktatással és neveléssel kapcsolatos jogszabályokról és
azok változásairól.  
- Meghatározott ügyeleti napokon ellenőrzi az iskola munkatevékenységeit,
gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, a tanítási órák megtartásának
szervezéséről, a szakszerű helyettesítések biztosításáról. 
- Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések és
a távlati fejlesztések kialakításában. 
- Az iskolatitkárral együtt gondoskodik az irányítása alá tartozó osztályok tanügyi
adminisztrációjának végrehajtásáról, a tanügyi okiratok irattározásáról. 
- Pályázati lehetőségeket kihasználva hozzájárul az iskola működéséhez szükséges
források bővítéséhez.  
- Óralátogatásokon ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. 

Speciális vezetői feladatai: 
- Ellátja, felügyeli és utánköveti gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal
kapcsolatos intézményi feladatokat.  
- Koordinálja az iskola egészségnevelési tevékenységét. 
- Koordinálja a fejlesztő- és  gyógypedagógus munkáját, ellenőrzi a SNI és BTM-es 
tanulók adminisztrációját. Kollaborál a mérés-értékelési feladatokat ellátó
igazgatóhelyettessel. 
- Koordinálja az iskolapszichológus munkáját, segíti önálló munkaszervezését.
- Gondoskodik az iskola-egészségügyi vizsgálatok megszervezéséről. 
- A gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes irányításával előkészíti az ágazati 
alapvizsga lebonyolítását. 
- A honvédelmi ágazatot irányító igazgatóhelyettessel együttműködve szervezi és 
felügyeli a honvédelmi ágazatba tartozó osztályok programjait, tanulóit, koordinálja
szakmai versenyeinek szervezését, az azokra történő nevezéseket, ellátja az ágazati
reprezentációs feladatokat. 
- Együttműködik a BHD-val való kooperációban, adatszolgáltatásokban, gyakorlati
programok megvalósulásának elősegítésében. 
- Feladatai közé tartoznak a közösségi szolgálat megvalósításának intézményi
koordinálásával és megvalósításával összefüggő feladatok: a tanulók bevonódásának 
46 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
ösztönzése, a megvalósított közösségi szolgálat dokumentálása, adminisztrálása és a
fogadó helyekkel történő kapcsolatfelvétel, együttműködési megállapodást köt a
fogadó szervezetekkel, intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről, az iskola
dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat.  
- Biztosítja az Iskolai diákönkormányzattal való folyamatos kapcsolattartást.
- Koordinálja és ellenőrzi az iskola tanuló számára kiírt pályázatokat és 
ösztöndíjlehetőségeket (pl. Apáczai, Trambulin, HKP-I., HKP-II., stb.), ellenőrzi az
ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást és a pályázati tevékenységet, a tanulók be- és
kilépésével kapcsolatban koordinál és adatot szolgáltat. 
- Felméri a honvédelmi szakmai gyakorlatok eszköz- és anyag-, valamint a munka-
és védőruha igényét, közreműködik ezek beszerzésében, koordinál és
együttműködik a munkaruhát biztosító minisztériumi közeggel, ellátja a szakanyagok
számadásával kapcsolatos feladatokat. 
- Felügyeli és koordinálja az iskolai szintű és országos szakmai, közismereti tanulmányi
versenyeket, gondoskodik a továbbjutók versenyzésével kapcsolatos teendők
ellátásáról. 

Szervezetébe tartoznak:  
o Pályázati feladatokat ellátó kollégák
o Diákönkormányzatot segítő munkatárs
o Fejlesztő- és gyógypedagógus
o Iskolapszichológus
o Iskolaorvos és védőnő 

 
 
5. EGYÉB RENDTARTÁSOK 
5.1. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 
 
47 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az iskolát az igazgató képviseli minden hivatalos ügyben, a fenntartó, az ellenőrző szervek, a
hatóságok és a külső partnerek felé. Az iskola képviseletét az igazgató átruházhatja
valamelyik igazgatóhelyettesre vagy oktatóra. Az intézmény képviselete során mindig annak
céljait szem előtt tartva kell eljárni. 
Az igazgató a kiadmányozási és képviseleti jogot a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Szervezeti és Működési Szabályzatnak, A kiadmányozás rendjéről szóló pontja, valamint A
munkavégzés általános szabályairól, illetve a helyettesítés rendjéről szóló pontja szerint látja
el. 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírás szerint,
az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi
tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 
Az iskola által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
szabályzatoknak aláírására az iskola igazgatója egy személyben jogosult. Az intézmény
cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 
5.2. Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 
 
Az igazgatót akadályoztatása esetén teljesfelelősséggel az általános igazgató helyettes
helyettesíti. Az igazgató tartós – legalább két hetes, folyamatos-távolléte esetén a
kizárólagosan az igazgató számára fenntartott jogköröket is az általános igazgatóhelyettes
gyakorolja. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén
az igazgató helyettesítése a szakmai igazgatóhelyettes feladata.
Mindhármuk egyidejű távolléte esetén a nevelési igazgatóhelyettes látja el a helyettesítést
az azonnali döntést igénylő esetekben. A kiadmányozási jogkör a fenti helyettesítési
eljárásrend szerint kerül átadásra akadályoztatás esetén. 
5.3. A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok 
 
48 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az igazgató távollétében az SZMSZ szerinti helyettesítési rend lép életbe. Az igazgatót
helyettesítő igazgatóhelyettes teljes felelősséggel tartozik az intézményben történt
eseményekért. 
5.4. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje 
5.4.1. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének céljai 
 
 tájékozódás, segítségnyújtás
 feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése 
 eredményesség, hatékonyság vizsgálata
 probléma feltárása 
5.4.2. Az oktató- nevelő munka belső ellenőrzésének formái 
 
 tanórák, gyakorlati foglalkozások látogatása 
 tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata
 írásos és elektronikus dokumentumok (adminisztráció) ellenőrzése
 összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területre vonatkozóan
 beszámoltatás szóban vagy írásban 
A tanórák látogatása az éves óralátogatási terv alapján történik, melyet az igazgató készít el
munkaterv szerint minden tanévben szeptember 15-ig.
Ennek alapján készülnek a havi óralátogatási tervek, amelyek az oktatói szobában minden
kolléga számára megtekinthetőek, elektronikus levélben, a TEAMS alkalmazáson keresztül
minden hónap elején az oktatók tájékoztatást kapnak róluk.
Az oktatói munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli
foglalkozásokra is. Az ellenőrzési feladatokat a Belső Ellenőrzési Csoport koordinálásában és
feladatvégzésével együtt történik. 
5.4.3. Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak 
 
 az igazgató
 az igazgatóhelyettesek
 a szakmai munkaközösségek vezetői külön megbízás alapján 
49 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 a Minőségirányítási Csoport (Than Önértékelési Csoport) tagjai
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti, és közvetlenül
ellenőrzi az igazgatóhelyetteseket. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a
vezetői feladat megosztásból következő saját területükön végzik. Az ellenőrzés
tapasztalatait az oktatókkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell
beszélni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, óralátogatási lap iktatásra kerül. Az
általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával az oktatói testületi
értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt hibák,
hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is
kapcsolódhat. 
6. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 
6.1. A belső kapcsolattartás rendje 
6.1.1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 
 
Az intézmény vezetése és az oktatói közösség közötti kapcsolattartás az Oktatói Tanács
feladata. Az oktatói közösséget érintő vezetői döntés előtt a tanácsnak joga van véleményt
nyilvánítani.
A tanács vagy a tanács vezetője részt vehet az iskolavezetőségi üléseken, amelyekre az
igazgató az ügyrendi témáktól függően meghívja. 
6.1.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának
rendje, részvétele az oktatók munkájának segítésében 
 
7. A szakmai munkaközösségek rendezvényeikre a többi munkaközösség tagjait
elektronikus levelezésben, a TEAMS felületen vagy az iskolai honlapon elhelyezett
meghívó útján hívják meg. 
8. A szakmai munkaközösségek évente 4 alkalommal, az éves Munkatervben rögzített
időpontokban üléseznek. Ezeken kívül összehívhat a munkaközösség-vezető rendkívüli
értekezletet. 
9. A szakmai munkaközösségek minden tanévet megelőzően elkészítik az éves
munkatervüket, ezt elektronikus úton továbbítják az általános oktatásstratégiai , aki 
50 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
beépíti azt az iskola éves munkatervébe. A tanévben végzett munkáról beszámolót
készítenek, ezt szintén elektronikus úton eljuttatják az igazgatónak, aki azt éves
beszámolójába építi be. 
9.1.1. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők
közötti kapcsolattartás formája és rendje 
 
A diákönkormányzat minden tanítási év kezdetén alakul meg és minden tanítási év végén
automatikusan feloszlik. Az iskolai diákönkormányzat megalkotja saját Szervezeti és
Működési Szabályzatát, és aszerint működik. A képviselők a diákönkormányzat üléseiről az
osztályfőnöki órán kötelesek beszámolni osztálytársaiknak. Ezen feladatuk teljesítésében
az osztályfőnökök támogatását, segítségét élvezik. A diákok alapvető joga, hogy képviselői
a diákönkormányzat útján részt vegyenek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában,
az iskola tevékenységének irányításában.
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend neveléssel és oktatással, az iskolai
élettel, az iskola és a társadalom környezete közötti kapcsolatokkal összefüggő ügyekben a
diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Az iskola mindenkori vezetése köteles ezen jogkörök gyakorlását a hatályban lévő törvény
által szabályozott módon a diákönkormányzat részére biztosítani. A diákönkormányzati
üléseket az igazgató személyesen látogathatja. Évente egyszer a diákönkormányzat
működésének, a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából diákparlamentet hív
össze.  A diákönkormányzat működését patrónus munkatárs támogatja. 
9.1.2. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 
 
Az iskola biztosítja a működéshez szükséges helyiség használatát, internet hozzáférést, a
működéséhez szükséges dologi eszközöket (fénymásolópapír, irodaszerek, oklevelek, stb.). 
9.1.3. Oktatók közösségei – tanulók közösségei közötti kapcsolattartás 
 
Az oktatók közösségei és a tanulók közötti kapcsolattartás formái a következők:
 Diákönkormányzati ülések 
 Diákparlament, évente 1 alkalommal  
51 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Iskolagyűlés, legalább félévente
 Iskolai-média: iskolarádió, honlap, fényújság, közösségi oldal, hírlevél
 TEAMS
 Folyosói hirdetők 
9.1.4. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás
formái és rendje 
 
A testnevelés órákat 3+1-es   rendszerben szervezzük iskolánkban. A kizárólag szakmai
oktatással lekötött tanítási napokon nem szervezünk testnevelés órát. 3 testnevelés órát az
órarendbe építünk; kettőt évfolyamszinten szervezett sportkör formájában tartunk meg. A
+2 sportköri foglalkozáson való részvétel alól igazgatói felmentés kérhető versenyszerűen
sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező, vagy amatőr sportolói
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel, vagy egyesületben legalább heti két óra
sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett
testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással. 
Az iskolai sportkört vezető tanárok az értékelő – feladat megbeszélő oktatói testületi
értekezleteken beszámolnak a sportköri tevékenységről, a versenyeredményekről.
Félévkor és évvégén a sportkörben folyó munkáról írásban tájékoztatják az intézmény
vezetését. 
9.1.5. A vezetők és a szülők (közösség) közötti kapcsolattartás formája 
 
Az iskolavezetés a KRÉTA rendszeren és a TEAMS alkalmazáson keresztül kommunikál a
szülők képviselőivel; továbbá az iskolai honlapon teszi közzé az aktuális információkat.  
9.1.6. A Képzési Tanács 
 
A tanulók jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítésének elősegítése, a nevelő-oktató
munka támogatása és szakképzésben részt vevők együttműködésének előmozdítása, a helyi 
52 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
közösségek érdekeinek védelme érdekében véleményező és javaslattevő céllal testületként
működő Képzési tanács hozható létre. 
9.1.7. Oktatók közösségei – szülő közösség közti kapcsolatok formái 
 
Szülői értekezletek évente két alkalommal kerülnek megrendezésre az éves munkaterv
szerint. Fogadóórákat évente két alkalommal szervezünk, az éves munkaterv szerint. Az
előzetesen meghirdetett időpontokon kívül minden vezető és oktató előzetes időpontegyeztetés
után
felkereshető
telefonon
illetve
személyesen.
Írásbeli
megkeresés
postai
vagy

elektronikus
levél
formájában
történhet.

9.1.8.  A szakmai munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje 
 
Az iskola szakmai közösségei:
 nevelési (osztályfőnöki) munkaközösség
 egy osztályban tanító oktatók közössége
 szaktárgyi munkaközösségek 
A tanév elején feladat meghatározás céljából, tanév közben az iskolai munkatervnek
megfelelően, továbbá rendkívüli feladat esetén bármikor, a munkaközösség-vezetők
hívják össze az érintett szakmai közösséget. A munkaközösségi értekezleteken részt
vehetnek a más munkaközösségbe tartozó érdeklődő oktatók is.
A munkaközösségi értekezleteken készült jegyzőkönyveket a tanári szoba hirdetőtábláján,
illetve elektronikus levélben minden oktató elolvashatja.
A munkaközösségeket a munkaközösség-vezetők képviselik az igazgató meghívására a
kibővített vezetői értekezleteken. 
9.2. A külső kapcsolattartás rendje 
9.2.1. Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás
formái és rendje 
 
Azokkal a partnercégekkel, amelyeknél tanulóink a duális szakmai gyakorlatot és az
összefüggő nyári gyakorlatot végzik, együttműködési megállapodást kötöttünk. A
kapcsolattartás formáit az együttműködési megállapodások rögzítik. 
53 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
A gyakorlati képzést folytatókkal az iskola gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettese
veszi fel és tartja fenn a kapcsolatot. A tanulókkal kapcsolatos ügyekben ő intézkedik. 
9.2.2. Közösségi szolgálatot teljesítő tanulóinkat fogadó szervezetekkel való
kapcsolattartás formái és rendje 
 
2016. májusától a rendes írásbeli érettségi vizsga megkezdésének feltételét 50 óra közösségi
szolgálat teljesítése, ám a közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység
kiválasztásában megvalósulhat a szabad döntés. 
Az igazgató jelöli ki a közösségi szolgálat megvalósításának intézményi koordinátorát,
iskolánkban a nevelési igazgatóhelyettest, aki a tanulók bevonódásának ösztönzéséért, a
megvalósított közösségi szolgálat dokumentálásáért, adminisztrálásáért és a fogadó
helyekkel való kapcsolatfelvételért felel. 
A közösségi szolgálat dokumentálására a tanulók jelentkezési lapot töltenek ki, amely
tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is, naprakészen kötelesek közösségi szolgálati
naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak. A
fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. Az osztályfőnök a diák
szolgálati naplója alapján az e-naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített
órák számát. Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában
szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása, így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén
túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik. 
9.2.3. Egyéb külső kapcsolatok rendszere 
 
Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Kapcsolattartás a BMSzC
központjával: 
 Elektronikus levelezés, e-mail útján
 Postai levelezéssel
 Telefonos kapcsolattartással 
A felsőoktatási intézményekkel, a Pedagógiai Oktatási Központtal (POK), a pedagógiai
szakszolgálatokkal; valamint egyéb intézményekkel való együttműködésre esetenként, a
konkrét feladatok elvégzésére az igazgató megbízhatja az igazgatóhelyetteseket és a nevelési 
54 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
munkaközösség-vezetőjét, illetve az intézmény bármely oktatóját.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a különféle intézményekkel, amelyekben 
tanulóink a közösségi szolgálatot teljesítik. Szintén együttműködési megállapodással
rendelkezünk a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal, a Magyar Honvédséggel, a Magyar
Vöröskereszttel, és azokkal a partnercégekkel, amelyekben tanulóink a szakmai gyakorlatot
és az összefüggő nyári gyakorlatot végzik. A kapcsolattartás formáit az együttműködési
megállapodások rögzítik. 
A Pedagógiai Oktatási Központtal és illetékes területi szervével történő kapcsolattartás az
általános igazgatóhelyettes feladata.  
A társintézményekkel a kapcsolattartás az alábbi formákban valósul meg:
 Iskolai rendezvényekre, versenyekre történő kölcsönös meghívás 
 Telefonon, e-mail-ben történő értesítés
 Közös projekt munkavégzése 
A gyermekjóléti szolgálatokkal, a gyámhatósággal, szükség esetén a pártfogó felügyelettel az
iskola ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelőse veszi fel a kapcsolatot, amennyiben az
osztályfőnökök vagy az oktatók ilyen jellegű problémával keresik meg. 
A pedagógiai szakszolgálatokkal az intézmény gyógypedagógusa tart rendszeres
kapcsolatot. 
Az állampolgársági valamint bevándorlás- és menekültügyet irányító állami szervekkel és
egyéb civil szervezetekkel történő kapcsolattartás a kijelölt igazgatóhelyettes feladata. A
kapcsolattartás formája elektronikus levelezés, telefonos kapcsolat és rendezvényeken való
személyes részvétel. 
10. ELJÁRÁSRENDEK 
10.1. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 
10.1.1. Tűz, tűzvész 
 
Tűz esetén az iskola tűzvédelmi, ill. tűzriadó tervének megfelelően kell eljárni. 
10.1.2. Járványveszély (pandémia)
 
55 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az iskola pandémia esetén mindenkor az illetékes minisztérium és a fenntartó által ajánlott
eljárásrend szerint jár el. 
A COVID-19-es koronavírus okozta 2020-21-es pandémia esetében rá vonatkozó intézkedési
tervet dolgoztunk ki. 
10.1.3. Bombariadó 
 
Ha az iskola telefonon vagy a rendőrség útján értesítést kap arról, hogy az épületben bombát
helyeztek el, azonnal tudatni kell az igazgatóval és az ügyeletes vezetővel, akik a további
teendőkről rendelkeznek. Bombariadó, vagy rendkívüli esemény esetén az iskolai csengő (két
rövid és egy hosszú) jelzésével egyidejűleg minden folyosón és tanteremben, valamennyi
helyiségben, ha az iskolarádión nem lehet tájékoztatást adni, az ügyeletes vezető, az ügyeletes
tanár és az órát tartó tanár szóban is tájékoztatást adnak a további teendőkről. Az iskola
épületét és 200 méteres körzetét minden tanulónak és dolgozónak – a Tűzriadó terv szerinti
sorrendben - a legrövidebb időn belül el kell hagynia. Az ügyeletes vezető, a karbantartók és a
portás kivételével – akik a rendőrök és tűzszerészek munkáját segítik majd – az épületben
senki sem maradhat. A riadó elrendelését követően 2 óra (120 perc) múlva a tanulóknak és a
dolgozóknak vissza kell térniük az iskolába, vagy az iskola elé, s megvárni, amíg a tűzszerészek
engedélyezik az épület újbóli birtokbavételét. A tanulást ott kell folytatni, ahol a bombariadó
elrendelésekor tartott, így tanóra nem marad el, csupán a befejezés tolódik ki. 
10.1.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és
végrehajtási rendje 
 
Az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi tevékenységét az Országos Munkavédelmi
Központi Iroda Kft-vel (továbbiakban: OMKI) kötött együttműködési megállapodás szerint
végzi. 
Az Iskolai Munkavédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza a biztonságos
munkavégzés szabályait, melyeket az iskola minden tanulója és dolgozója a tanév kezdéskor
megtartott munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson sajátít el. Az oktatásról készült
jegyzőkönyvben aláírással kell igazolni azok tudomásul vételét. Az iskola valamennyi
dolgozójának ismernie kell az iskolai tűzjelzés lehetőségeit, az ekkor követendő magatartást. 
56 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
A tűzjelző csengetés a Tűzriadó terv szerint az épület elhagyását jelenti. Az épületben a
kijáratokhoz vezető utakat szabadon kell hagyni azokat eltorlaszolni nem szabad. Tanulók az
iskola gyakorlóhelyiségeiben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A munkavégzés
során alkalmazott gépeket, eszközöket, műszereket csak rendeltetésük szerint használhatják.
A gyakorlati képzés tanóráin a munkakezdés előtt a tanulókkal az oktató megismerteti a
munka kivitelezését, és ismerteti a használatos anyagok tulajdonságait, veszélyességét.
Veszélyes anyagokkal történő munkavégzéshez tudni kell a szükséges óvintézkedéseket,
teendőket (R faktor, S faktor). A gyakorlatok kivitelezésénél be kell tartani és tartatni a
műveletek sorrendjét, a gyakorlatra vonatkozó tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi
szabályokat. Minden egyéni kísérletezés tiltott! Vegyi anyagokat nem szabad a szokásos ételek,
italok tárolására szolgáló edényekben tárolni. Valamennyi laboratóriumi tárolóedényre rá kell
írni az anyag nevét, mennyiségét, veszélyességét jelző kódját. A laboratóriumban tiszta pamut
köpenyt kell viselni, amely az egész testet, karokat lefedi. Mérgezés esetén - a
laboratóriumokban kifüggesztett munka- és balesetvédelmi előírások alapján az elsődleges
teendők után - minden esetben orvost (mentőt) kell a helyszínre hívni. 
Minden rendellenességet, balesetet jelenteni kell az ügyeletes igazgatóhelyettesnek, aki az
esetről jegyzőkönyvet vesz fel. Tanuló- és gyermekbalesetek esetén az erre szolgáló hivatalos
adatbejelentő rendszerében a kijelölt igazgatóhelyettes rögzíti a baleset tényét, felnőtt
balesetek esetében az OMKI-nak jelenti azokat. 
10.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek
kezelésére irányuló eljárásrend 
10.2.1. Robbanás 
10.2.1.1. Laboratóriumi gyakorlat során bekövetkezett robbanás
 
 Az épület állagát jelentős mértékben megrongáló robbanás 
A robbanás helyszínén azonnal meg kell kezdeni a mentést, azaz a sérülteket elsősegélyben
kell részesíteni, és gondoskodni kell mielőbbi orvosi ellátásukról (iskolaorvos, mentő, stb.).
Súlyos baleset esetén a baleset kivizsgálhatósága érdekében a baleseti helyszínt a szükségesnél
nagyobb mértékben nem szabad megváltoztatni.  Értesíteni kell az iskola ügyeletes vezetőjét
és a sérült státuszától függően az iskolát felügyelő szervet, illetőleg az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Felügyelőség (továbbiakban OMMF) területileg illetékes szervét is. Amennyiben 
57 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
az állag megromlása miatt egyéb helyszínen is vannak sérültek, úgy azok ellátását is meg kell
kezdeni. Gondoskodni kell az épület sérült részeinek, ill. szükség szerint egészének kiürítéséről
a kiürítési tervnek megfelelően. Haladéktalanul meg kell kezdeni a robbanás okainak
kiderítését és a károk felmérését. 
 Az épület állagát nem befolyásoló mértékű robbanás 
Amennyiben a robbanás személyi sérüléssel járt, a sérülte(ke)t a sérülésnek megfelelően
elsősegélyben  kell  részesíteni, és gondoskodni kell a mielőbbi szakszerű orvosi ellátásról
(iskolaorvos és/vagy mentők értesítésével vagy egyéb módon). Súlyos baleset esetén a baleset
kivizsgálhatósága érdekében a baleseti helyszínt a szükségesnél nagyobb mértékben nem
szabad megváltoztatni. Értesíteni kell az iskola ügyeletes vezetőjét és a sérült státuszától
függően az iskolát felügyelő szervet, illetőleg az OMMF területileg illetékes szervét is. A
robbanás által érintett és esetlegesen veszélyeztetett területeket haladéktalanul ki kell üríteni.
Azonnal meg kell kezdeni a robbanás okainak kiderítését, az okozott anyagi károk
felszámolását, a további károk keletkezésének megelőzése érdekében. 
10.2.1.2. Egyéb okokból bekövetkezett robbanás
 
Az egyéb okokból bekövetkezett robbanások esetében a laboratóriumi gyakorlatok során
bekövetkezett robbanásoknál leírtak szerint kell eljárni. 
10.2.2. Az iskola épületének használhatóságát befolyásoló természeti
katasztrófa (villámcsapás, árvíz, földrengés) 
 
Amennyiben a címben jelölt események valamelyike tanítási időn kívül az épület állagának
olyan mértékű megromlásához vezet, mely annak használhatóságát kizárja (életveszélyes
állapot), ill. az épület megközelítését lehetetlenné teszi, a vezető elrendeli a tanítás
szüneteltetését. Amennyiben az épület állagának megromlása olyan időpontban következne
be, amikor az épületben tanítás folyik, a vezető leadja az egységes vészjelzést, és gondoskodik
az épület rendezett kiürítéséről. Ha villámcsapás miatt tűz keletkezne, a tűzvédelmi, ill.
tűzriadó tervben foglaltak szerint kell eljárni. Ha a bekövetkezett esemény miatt a tanulók, ill.
dolgozók egy része nem tud biztonságosan hazajutni, az iskola gondoskodik ideiglenes 
58 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
elszállásolásukról. Ennek helye a tornaterem. Szükség esetén felhasználhatók a
tornaszőnyegek és az iskola egyéb felszerelései. 
Ha a bekövetkezett esemény miatt személyi sérülés is történt, annak jellegétől függően kell a
sérülte(ke)t ellátni, ill. az iskolaorvost és/vagy a mentőket értesíteni. 
10.2.3. Az iskola épületének jelentős sérülése (falrepedés, dőlés,
tetősérülés, stb.) 
 
Amennyiben az épület sérülése olyan mértékű, hogy az épületet életveszélyessé nyilvánítják,
ill. ennek lehetősége fennáll, a vezető gondoskodik az épület kiürítéséről és elrendeli a tanítás
szüneteltetését. A sérülés bekövetkezte után azonnal meg kell kezdeni a károk felmérését, az
okok kiderítését és a helyreállítást.
Ha a bekövetkezett esemény miatt személyi sérülés is történt, annak jellegétől függően kell a
sérülte(ke)t ellátni, illetve az iskolaorvost és/vagy a mentőket, illetve az érintett személyek
státuszától függően az OMMF területileg illetékes szervét értesíteni. 
10.2.4. Jelentős idejű áramkimaradás 
 
Amennyiben előre látható, hogy az áramkimaradás időtartama miatt a tanítás zavartalanul
nem folytatható, a vezető elrendelheti a tanítás teljes vagy részleges szüneteltetését. 
10.2.5. Rendkívüli időjárási viszonyok 
 
Amennyiben olyan időjárási helyzet állna elő, amelynek következtében az iskola tanulóinak,
ill. dolgozóinak többsége nem képes az intézménybe eljutni, a vezető elrendelheti a tanítás
szüneteltetését. Ha a rendkívüli időjárási viszonyok miatt a tanulók, ill. dolgozók egy része nem
tud biztonságosan hazajutni, az iskola gondoskodik ideiglenes elszállásolásukról. Ennek helye
a tornaterem. Szükség esetén felhasználhatók a tornaszőnyegek és az iskola egyéb
felszerelései. 
10.2.6. Fertőzések (ételmérgezés) 
 
59 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Amennyiben az iskola tanulói, ill. dolgozói között tömeges fertőzésre utaló tünetek
tapasztalhatók, az érintetteket lehetőség szerint el kell különíteni az épületben tartózkodó,
nem érintett személyektől. A szükség szerinti elsősegélynyújtás mellett azonnal értesíteni kell
az iskolaorvost és/vagy a mentőket, valamint az illetékes hatóságokat. A tevékenység esetleges
szüneteltetéséről és a szükséges fertőtlenítésről az illetékes hatóságok döntenek.
Ételmérgezés gyanúja esetén a hatóság intézkedik az iskolában üzemeltetett tálalókonyha,
étkező és büfé esetleges bezárásáról, ill. a szükséges teendőkről és a felelősség
megállapításáról. 
10.2.7. Ivóvíz, gáz vagy központi fűtés szolgáltatás hosszú idejű leállása 
 
Amennyiben az adott szolgáltatások hosszú idejű leállása előre látható, a vezető dönthet a
tanítás teljes vagy részleges szüneteltetéséről. 
10.2.8. Ivóvíz szennyezettsége, mérgezése 
 
A vezető gondoskodik arról, hogy az eseményről minden tanuló és dolgozó értesüljön. A
vízszolgáltatást a főcsap elzárásával a veszély elhárulásáig meg kell szüntetni a véletlen
balesetek elkerülése érdekében. 
10.2.9. Levegő jelentős szennyezettsége 
 
Amennyiben a levegő szennyezettsége eléri a szmog riadó elrendeléséhez szükséges mértéket,
és a hatóságok ténylegesen elrendelik a szmog riadót, az iskola működését annak megfelelően
kell korlátozni. 
10.2.10.  Közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli események 
 
Amennyiben közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli esemény miatt az iskola tanulóinak, ill.
dolgozóinak többsége nem képes az intézménybe eljutni, a vezető elrendelheti a tanítás
szüneteltetését. Ha a közlekedéssel kapcsolatos rendkívüli esemény miatt a tanulók, ill.
dolgozók egy része nem tud biztonságosan hazajutni, az iskola gondoskodik ideiglenes 
60 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
elszállásolásukról. Ennek helye a tornaterem. Szükség esetén felhasználhatók a
tornaszőnyegek és az iskola egyéb felszerelései. 
10.2.11.  Rablás, betörés, nagy értékű lopások 
 
Az esemény felfedezését követően lehetőség szerint biztosítani kell a helyszín sértetlenségét,
és haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A további teendőkről a rendőrség intézkedik. 
10.2.12.  Gyilkosság, súlyos kimenetelű verekedések 
 
Az esemény felfedezését követően lehetőség szerint biztosítani kell a helyszín sértetlenségét,
és haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A további teendőkről a rendőrség intézkedik.
Amennyiben a verekedés során személyi sérülés történt, annak jellegétől függően kell a
sérülte(ke)t ellátni, ill. az iskolaorvost és/vagy a mentőket értesíteni. Jegyzőkönyvet minden
esetben fel kell venni. A cselekményben résztvevők felelősségre vonása az esemény
súlyosságától függően a hatóság (bíróság), illetőleg az iskolavezetés jogkörébe tartozik. 
10.2.13.  Mérgezések 

Laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos mérgezések 
Amennyiben nagyobb létszámú tanulót, ill. dolgozót érint a mérgezés (pl. valamilyen gáznak a
levegőbe jutása miatt), a megfelelő védőfelszereléssel ellátott dolgozók megszüntetik a
mérgezést okozó forrást, a sérülteket eltávolítják az adott helyszínről és - amennyiben a kiváltó
ok ismeretes - megkezdik az elsősegélynyújtást. Egyidejűleg értesítik a mentőket. Tanulót ért
egyedi mérgezés esetén a gyakorlatot vezető tanár - a mérgezés okának ismeretében - a tanulót
elsősegélyben részesíti, és a helyzetnek megfelelően értesíti az iskolaorvost és/vagy a
mentőket. Ha a mérgezés oka nem ismeretes, az orvosi ellátás megkezdéséig csak az
általánosan szokásos elsősegélyt szabad nyújtani. 
Egyéb mérgezések 
Ha a mérgezés oka ismeretes, annak megfelelően kell a mérgezette(ke)t  elsősegélyben
részesíteni, és szükség esetén értesíteni kell az iskolaorvost és/vagy a mentőket. Ha a
mérgezés oka nem ismeretes, az orvosi ellátás megkezdéséig csak az általánosan szokásos
elsősegélyt szabad nyújtani. 
61 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
10.2.14.  Intézményen belüli súlyos balesetek 
 
A sérülte(ke)t a sérülésnek megfelelően elsősegélyben kell részesíteni, és gondoskodni kell a
mielőbbi  szakszerű orvosi ellátásról (iskolaorvos és/vagy mentők értesítésével vagy egyéb
módon). A baleset kivizsgálhatósága érdekében a baleseti helyszínt a szükségesnél nagyobb
mértékben nem szabad megváltoztatni. Mindennemű súlyos baleset esetén értesíteni kell az
ügyeletes igazgatóhelyettest és a sérült státuszától függően az iskolát felügyelő szervet,
illetőleg az OMMF területileg illetékes szervét is. 
10.3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás
részletes szabályai 
10.3.1. A fegyelmi eljárás részletes szabályai 
 
Az 2019. évi Szkt 65. §-a és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a
tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban
határozzuk meg. 
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt írásban, a Kréta napló
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 
 A fegyelmi eljárást az oktatói testület indítja meg. Az oktatói testület három tagú
fegyelmi bizottságot választ, amelynek tagjai maguk közül választják ki a fegyelmi
bizottság elnökét. 
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, kiskorú tanuló
szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a
bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében
meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig
tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. A DÖK képvidselőjének
tájékozódási és véleményezési joga vaan. 
62 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének. 
 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 
 A fegyelmi tárgyaláson született döntéséről a fegyelmi bizottság határozatot hoz. 
 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 
10.3.2. A fegyelmi eljárás egyeztető eljárása
 
A fegyelmi eljárás  a Szkr. 200.§ alapján egyeztető eljárással kezdődik. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése. 
A fegyelmi eljárás megindítását követően az érintett feleket, ill. azok szüleinek figyelmét fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Ezt a fegyelmi bizottság elnöke teszi meg a Kréta naplón
keresztül, illetve írásban. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt
tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 
 Egyeztető eljárás lefolytatására csak akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú sértett esetén a
szülő), valamint a kötelességszegő tanuló (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért, illetve, ha a
fegyelmi eljárás alá vont tanuló nem áll korábbi fegyelmi büntetés hatálya alatt. 
Ha a az érintettek (kiskorúak esetén a szülő) beleegyezése esetén megindul az egyeztető eljárás. Az
egyeztető eljárás alatt a fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerül a megindítástól számított legfeljebb három
hónapra. Az egyeztető tárgyalás helyéről és időpontjáról a fegyelmi bizottság elnöke értesíti a fegyelmi
eljárás alá vont tanulót (szülőt), ha van,  a sértettett (kiskorú sértett szülőjét) a Kréta naplón keresztül ,
illetve levélben. 
• Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei. 
63 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Az fegyelmi bizottság elnöke az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 
• A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja
vissza. 
• Az egyeztetést vezetőnek és a fegyelmi bizottság elnökének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 
Az egyeztető eljáráson jelen van: 
- sértett (kiskorú sértett esetén a szülő is)-ha van
- kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő is)
- érintett osztályfőnök
- DÖK, megbízottja
- igazgató vagy igazgató-helyettes vagy osztályfőnöki munkaközösség vezetője
- A fegyelmi bizottság és 
-  általa egyeztetésre kijelölt oktató, akit a kötelességszegő és ha van,  a sértett fél elfogad.  
Az egyeztető eljárás akkor eredményes, ha sikerül a kötelességszegő és a sértett között olyan
megállapodást létrehozni, amely biztosítja a sérelem orvoslását vagy sértett hiányában az egyeztető
eljárás során a fegyelmi eljárást megszüntető megállapodás jön létre.   
• Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus és a fegyelmi bizottság tagjai  írnak alá. 
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg
lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. Az
egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a
kötelességszegő tanuló elfogad. 
Az egyeztető eljárás megszervezése a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik. Az egyeztető eljárásban a
DÖK-nek tájékozódási és véleménnyilvánítási joga van. 
• A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben
nyilvánosságra lehet hozni. 
64 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt
adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 
Az egyeztető eljárást nem kell lefolytatni, ha  ) a sértett az egyeztető eljárás lefolytatásához nem járult
hozzá, 
b) a tanuló fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
c) a tanuló a kötelességszegést a korábban kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése
alatt követte el, vagy 
d) a tanuló ellen a kötelességszegés elkövetését megelőző egy éven belül indult fegyelmi eljárást egyeztető
eljárás eredményeképpen született megállapodás alapján szüntették meg.  
  
10.4. Az irat- és adatkezelésre vonatkozó szabályozás 
 
Az irat és adatkezelésre vonatkozó részletes szabályozást az iskola iratkezelési szabályzata
tartalmazza. Iskolánkban elektronikus naplót vezetünk.  Az elektronikus napló elektronikus
úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint
a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 
 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott
órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített munkaidő nyilvántartást, melyet
az igazgatónak és a munkavállalónak alá is kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le
kell pecsételni. 
 Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi
eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan mulasztásait, a tanulói záradékokat.
Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az
osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a
kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. 
 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
igazolatlan mulasztásainak számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a
tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. 
65 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az elektronikus nyilvántartásokból előállított, papíralapú hivatalos és tárolt dokumentumok a
hitelesítés, iktatás után az iskola irattárában kerülnek megőrzésre. 
A törzslapok, beírási naplók vezetése papír alapon történik.  A papíralapú törzslapokat az
osztályfőnökök; a beírási naplókat az igazgató által megbízott munkatárs vezeti. A KRÉTA és a
POSZEIDÓN révén elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert
alkalmazunk. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag
az igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát: 
 az alkalmazott oktatókra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei oktatói és tanulói lista 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  A napi használatú adatbázisok (pl.
elektronikus napló) archiválása naponta történik (biztonsági mentés). Egyéb adatbázisok
(névsor, a szerveren található egyéb adatbázisok) archiválása időszakosan vagy a folyamat
végén történik. 
10.5. Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására
vonatkozó rendelkezések 
 
A tanulók továbbhaladásáról, vizsgákra bocsátásáról az egy osztályban oktatók közössége
dönt. Ha az oktatói testület úgy dönt, hogy a feladatkörébe tartozó más ügyek előkészítésével
vagy eldöntésével a diákönkormányzatot vagy a szakmai munkaközösségeket bízza meg, vagy
bizottságot hoz létre, akkor a döntést hozó oktatói testületi értekezlet jegyzőkönyvében
pontosan rögzíteni kell a bizottság tagjait, feladatait, hatáskörét és a határidőt is.  Az oktatói
testület határozza meg azt is, hogy az átruházott jogkör gyakorlója milyen módon és formában,
továbbá milyen gyakorisággal köteles beszámolni az ügyek intézéséről. Az oktatói testület nem
ruházhatja át feladatkörét a foglalkozási, illetve a szakmai program, valamint az Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadásánál. 
66 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Eseti bizottság kijelölésénél az oktatói testületnek figyelemmel kell lennie az esetleges
összeférhetetlenségre is.  A bizottság az ügy előkészítésénél szakértő, külső szakember
segítségét is igénybe veheti, de a döntési folyamatban nem. 
Állandó jelleggel átruházott feladatok: 
- az iskolavezetőség tagjaira az éves munkaterv elkészítését;
- a munkaközösség-vezetőkre az éves munkaterv elkészítéséhez szükséges előkészítő 
feladatokat;
- az általános igazgatóhelyettesre a következő évi osztályfőnöki megbízásokra való 
javaslattételt, illetve az ezzel kapcsolatos igazgatói javaslat véleményezését;
- az év végi osztályozó konferencián résztvevő – az egyes osztályokban tanító – oktatókra a 
tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását;
- az igazgató és a szakmai vezető által esetenként felkért bizottságra a tanulók fegyelmi 
ügyeiben;
- az oktatói testület az éves munkaterv elfogadásakor a feladatkörébe tartozó egyéb ügyek 
eseti átruházásáról is dönthet, amely döntés a tárgyévi munkaterv határozati része. 
Az átruházott feladatok felelősei a téma aktualitásakor, illetve a munkatervben rögzített
beszámolási rend szerint a nevelőtestületi értekezleteken számolnak be tevékenységük
folyamatáról. Az átruházott feladatok elvégzéséről szóló beszámolókat elektronikus úton
juttatják el az igazgatóhoz, aki továbbítja azokat a nevelőtestület felé. 
10.6. A képzési tanács és a diákönkormányzat véleményezési jogköre 
 
A Diákönkormányzat véleményezési és döntési jogköre az Szkt 69. §-ára alapozva az Szkr 216.
§-a szerint történik. 
A képzési tanács megalakulása esetén véleményezési jogkörrel rendelkezik a szakképző
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen az alábbi területeken: 
- Szakmai Program
- SZMSZ
- Házirend 
67 
 
11. EGYÉB 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
11.1. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 
11.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
 
A tanórán kívüli foglalkozások csak a szorgalmi időszakban tarthatók. A tevékenységek
teljes körét és az adott tanévre érvényes időbeosztását, az igények felmérését követően, az
igazgató és helyettesei alakítják ki. Ezeket az órákat a tantárgyfelosztásnál is figyelembe kell
venni.
A hiányzás, vagy egyéb ok miatt lemaradók számára korrepetálás szervezhető. Rendszeres
korrepetálás legalább 8 fő esetén indítható. A részvétel az oktató ajánlásával történik, s
erről a szülőt a kapcsolattartó füzet vagy az elektronikus napló útján értesíteni kell.
Szakkörök – az igények szerint– versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés, speciális
ismeretek vagy képességek megszerzésének céljából szervezhetők. A szakköri tagok száma
8-12 fő lehet, de az igazgató külön engedélyével ennél kevesebb gyerek számára is indítható. 
Diákjaink a kötelezően választott és a nem kötelezően választható tantárgyakat érdeklődési
körüknek megfelelően vehetik fel, amelyek listáját Az igazgató minden év április 15-ig
közzéteszi. A tanulók május 31-ig választhatnak a megadott tantárgyak közül. A tanév elején
megkezdett tantárgy látogatása viszont a szorgalmi időszak végéig kötelezővé válik.
Félévkor, valamint a tanév végén érdemjeggyel kell értékelni.
A tantárgyválasztás részletes ismertetését a Házirend és a Szakmai Program tartalmazza.
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelők szervezik a szorgalmi időszakra.
A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb
számban vegyenek részt.
A szakkör és a sportkör vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag, és
pedagógiailag felelősek a szakkör és a sportkör működéséért, ezért éves munkaprogramot
dolgoznak ki, amelyet az általános igazgatóhelyettes hagyja jóvá.
A házi tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, sportvetélkedők, a diáknap és egyéb iskolai
rendezvények időpontját és részletes programját, az oktatók és a diákönkormányzat
javaslata alapján, a tanév elején kell meghatározni. Az iskolavezetőségével történt egyeztetés
után a szervezés feladatait és felelőseit a munkatervben rögzítjük. Az országos tanulmányi
versenyeken részt vevő tanulókat a versenyek napjára az igazgató mentesíti a tanórákon való 
68 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
részvétel alól.
Fővárosi, országos és nemzetközi versenyek, melyeken minden évben részt vesznek 
tanulóink:
 Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye
 Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny
 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
 Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Csapatverseny 

A tanórán kívüli foglalkozásokon a haladást és a tanulók távolmaradását a KRÉTA
rendszerben kell vezetni. Ha a tanórán kívüli foglalkozásokon a résztvevők száma az előírtnál
kevesebbre apad, a tanár jelenti az igazgatóhelyetteseknek, és a foglalkozást szüneteltetni
kell, vagy működését be kell szüntetni. Az iskola tanulói iskolán kívüli szervezetek,
egyesületek munkájában is rendszeresen részt vehetnek, de munkájukhoz az iskolától
kedvezményt csak akkor kaphatnak, ha tagságukat előzetesen bejelentették
osztályfőnöküknek.
A mindennapi testedzésre a mindennapos testnevelés biztosítására, a heti három óra felett
sportkörök adnak lehetőséget. Sportköri foglalkozást és a versenysportok edzéseit, délutáni
órákban lehet tartani. A sportkörök számát, edzéseinek időtartamát és időpontjait
szeptember 15-ig rögzítik a testnevelők az általános igazgatóhelyettessel. A törvény előírásai
szerint minden tanév során felmérjük a tanulók fizikai állapotát. 
Erre a tanítás után, a mindennapi testnevelés keretében is sor kerülhet. A tanulók fizikai
állapotának és edzettségének vizsgálata, a NETFIT rendszerben való nyilvántartása a
jogszabályban előírtak szerint a testnevelők feladata.
A következő tanévi könnyített testneveléshez, a gyógytestneveléshez és a teljes
mentesítéshez szükséges szűrővizsgálatokat minden év május 15-ig kell a tanulóknak
elvégeztetniük és a javaslatot eljuttatniuk az iskolaorvoshoz, kivéve, ha a vizsgálat oka
később következik be. A kilencedikes tanulók esetében a tanév első tanítási napja a határidő.
Az iskolaorvos nyilvántartásba veszi a tanulókat és kategóriájukat, a létszámokat tanév
elején átadja az általános igazgatóhelyettesnek, hogy ez alapján tervezzék meg a
gyógytestnevelés órákat.
Könnyített testnevelést a testnevelési órák keretében szervezünk, míg a gyógytestnevelés
szolgáltatást a területileg illetékes tankerület által működtetett szakszolgálat látja el utazó 
69 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
pedagógus által. A gyógytestnevelővel a kapcsolatot az általános igazgatóhelyettes tartja.
 
11.2. A felnőttoktatás formái
 
 A technikum közismeret nélküli szakképző évfolyamai,
 Az általános iskolai oktatás levelező munkarendben,
 A technikum érettségire felkészítő évfolyamai levelező munkarendben,
 Felnőttképzés (tanfolyami rendszerben) 
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
12.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szkt. 32.§ (4) pontja alapján az oktatói testület a az
iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul;
a fenntartó egyetértése szükséges. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. 09. 01-jén
lép hatályba; és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg az előző, 2021. 02. 01-én hatályba
lépett SZMSZ hatályát veszti. 
12.2. A SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat vagy az oktatói tanács A
kezdeményezést és a javasolt módosítást az igazgatónak kell beterjeszteni. A SZMSZ
módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.

Budapest, 2023. 08. 31. 
      PH. 
 

igazgató
70 
 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény oktatói testülete 
2023. augusztus 31. napján elfogadta. 

 


 ………………………………………..                                             ……………………………………………. 
hitelesítő oktatói testületi tag hitelesítő oktatói testületi tag

 


 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény Diákönkormányzata megismerte.

 

           ……………………………………… 
 Diákönkormányzat elnöke
 
Fenntartói jóváhagyás megjelenítése: 
71 
 
MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet: A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Könyvtárának
Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 
1. A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói, oktatói és alkalmazottai vehetik igénybe. A
könyvtár használata ingyenes. A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A heti nyitva tartási ideje
legalább 22 óra. a nyitva tartás rendje minden tanévben az aktuális órarend függvényében változhat.  
A könyvtár nyitva tartása
 hétfő:  10-
 
 
15-ig
kedd: 9-15-ig 
      szerda: 9-13-ig
csütörtök: 11-17-ig 
péntek: 9–
 
13-ig 
Szükség esetén a könyvtáros tanárokkal történő előzetes egyeztetés után más időpontokban is
nyitva tartható. A szaktanárok könyvtári órákat, videós órákat is tarthatnak, ennek tartalmáról
és időpontjáról a könyvtárosokkal egyeztetniük kell. A tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

Szolgáltatások: 
Könyvek, folyóiratok, videók, CD-R kölcsönzése, helyben olvasás, bibliográfia készítése,
könyvekre, könyvtári rendszerekre vonatkozó információk kikeresése, elektronikus tájékoztatás.
A könyvtárban fénymásolni csak olyan könyvtári dokumentumot lehet, amely nem
kölcsönözhető, fénymásoló papírról az olvasónak kell gondoskodnia.
A kabátot és a táskákat a kijelölt helyre kell letenni, enni-innivalót behozni nem szabad. 

   A kölcsönzés szabályozása  
A könyvtári helyiségből dokumentumot kivinni csak szabályos kölcsönzés, a könyvkártya
dátumozása és aláírása után szabad. A kézikönyvtárat csak helyben lehet használni. A
videokazetták és más elektronikus dokumentumok kölcsönzési ideje 3 nap, a könyvek
kölcsönzési időtartama 30 nap. A nagyon keresett, vagy kis példányszámú dokumentumok
kölcsönzési ideje esetenként rövidebb idő is lehet. A visszahozatal határideje meghosszabbítható,
ezt azonban a könyvtáros tanárokkal meg kell beszélni. A diákok egyszerre 1, az iskola oktatói
legfeljebb 10 dokumentumot kölcsönözhetnek. A kikölcsönzött dokumentumok hiánytalan és ép 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
visszaszolgáltatásáról, illetve az elveszett vagy megrongált dokumentum pótlásáról az olvasónak
kell gondoskodnia. 
A tanítási év végéig, május 31.-ig a tartozásokat rendezni kell. Abban az esetben, ha az iskola
tanulója vagy alkalmazottja megszünteti vagy szünetelteti iskolai jogviszonyát, kilépés, eltávozás
előtt a könyvtárban el kell számolni a kölcsönvett dokumentumokkal. 
2. A BMSZC Than Károly Ökoiskola és technikum könyvtárának
tankönyvkezelési szabályzata és a tartós tankönyvre jogosultak
kölcsönzésének 

A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum a következő módon tesz eleget a
jogosultaknak történő tankönyvellátási kötelezettségének:

A tankönyvek csoportjai:
1. csoport: 4 ill. 5 évig használt tankönyvek, ide tartoznak :
Középiskolai történelmi atlasz; Középiskolai földrajzi atlasz; Négyjegyű
függvénytáblázat; matematikai feladatgyűjtemények; irodalmi szöveggyűjtemények
2. csoport: Meghatározott tanévre szóló tankönyvek (1, 2 esetleg 3 évig használatosak)
3. csoport:  Munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli feladatok vannak.

A nyilvántartás rendje:
Mivel a nagytömegű, a diákok közt szétosztott tankönyv NEM KÖNYVTÁRI DOKUMENTUM a
vonatkozó jogszabályok alapján, ezt mindenképpen meg kell különböztetni a könyvtári
dokumentumoktól kezelés tekintetében is.
Az ingyenesen kiosztott tankönyvek az iskola tulajdonát képezik   az iskola tulajdonát képező
tankönyvek elhelyezése külön gyűjteményként történik a könyvtár erre elkülönített részében ,(
tantárgyak szerint, évfolyamonként)
A tankönyvek, mint időleges nyilvántartású dokumentumok, amelyek nem könyvtári
dokumentumok, így nem leltárkötelesek, nem egyedi nyilvántartásúak és nem igényelnek könyvtári
szerelést.  Így ezekbe, a diákoknak juttatott tankönyvekbe nem kerül egyedi tulajdonbélyegző ,
azonosító szám, csak az iskola bélyegzője és a beszerzés évszáma.
A tanulóknak biztosított tankönyveket tanévenként összesítő Exel táblázatban tartjuk nyilván,
amelyet folyamatosan karbantartunk.  

A kölcsönzés rendje:  
73 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
A tanulóknak kölcsönzött tankönyvek a diákok a mindenkori könyvtár kölcsönzési szabályai szerint
kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az iskola tanulói az
ingyenes tankönyvek átvételekor a névre szóló tételes jegyzéken aláírásukkal igazolják, hogy átvették
a tankönyveket, és hogy jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve kötelezőnek elismerik.
Ezeket a jegyzékeket az iskolai könyvtáros őrzi és kezeli. Az adott tanévre szóló tankönyvcsomagot
év végén vissza kell hozniuk a diákoknak, a pótvizsgára felkészüléshez a nyári szünetben is
megkaphatják az adott tankönyvet. 
1. csoport tankönyveit minden tanévben megkapják a tanulók, az arra jogosultak az írásbeli érettségin
is használhatják azokat
2. csoport: 1 évre lehet kikölcsönözni, ill. szaktanári javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg
az oktatás az adott tankönyvből folyik
3. csoport: A mennyiben az iskola anyagi helyzete megengedi, igazgatói döntés alapján, a támogatott
diákok tulajdonba kapják örökös használatra, ha az iskola költségvetése ezt nem engedi meg, ezek a
típusú kiadványok a 2. csoport szabályai szerint kezelendők.
A tankönyveket az iskolai könyvtárból az arra jogosultak osztályonkénti szervezésben meghatározott
időben, szeptember első hetében szervezett formában kölcsönözhetik ki

A tankönyveket a tanulók kötelesek minden lehetséges módon védeni az elhasználódástól, azokba
beleírni, aláhúzni a szöveget nem lehet. (Kivéve természetesen a 3. csoport könyveit.) A
tankönyvekbe beleírják a nevüket, osztályukat és az adott tanévet, amikor a tankönyvet használják.
Adott határidőre, vagy a tanulói jogviszony lejártakor kötelesek visszahozni.

A megrongált, vagy elveszett tankönyvek értékét a diákok a dokumentumok természetes
elhasználódását figyelembe véve megállapított összeggel kell kárpótolniuk. Új könyvek esetén
beszerzési ár 100 %-ával kötelesek megtéríteni, vagy az adott tankönyv megegyező kiadású
példányával pótolni, majd évenként 25%-os elhasználódással kell számolni. A rongálás mértékét
mindig az iskolai könyvtáros méri fel, és dönti el, hogy az adott tankönyv használható-e még a
következő tanévekben, vagy sem. A térítési díjat az iskola pénztárában kell befizetni, és a befizető a
könyvtárosnak mutatja be a bizonylatot.

A térítési díj megállapítása a könyvtári nyilvántartás alapján történik, és az iskolai
könyvtáros végzi. Amennyiben az elvesztő vagy rongáló ennek nem tesz eleget, a következő tanévben
az iskolai könyvtárból nem kaphat ingyenes tankönyvet.
 
74 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
A könyvek visszaszolgáltatása ill. megtérítése minden tanév végén az iskolai projektnapok előtt
osztályonkénti szervezésben történik, időpontját a könyvtárossal közösen az igazgató határozza meg.  
3. BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum Gyűjtőköri Szabályzata 

A gyűjtőköri szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni.
- Az iskola szakmaiprogramjában meghatározott feladatait
- A képzési programot, az oktatási programot
- A könyvtár potenciális használóinak körét és számát. A könyvtár kapcsolatait (BMSZC könyvtárai) 
A BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum
 Az iskolai könyvtár használói:
- Az iskola tanulói: nappali, esti és levelező tagozaton
- Az iskola oktatói
- Az iskola technikai személyzete:
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és az oktatói testület által
elfogadott pedagógiai program határozza meg, az így fejlesztett állomány eszközül szolgál annak
megvalósításához. A gyűjteménynek tartalmaznia kell azokat az információkat és
információhordozókat, amelyekre az iskola oktató és nevelő tevékenységéhez szükség van.
Iskolánk ökoiskola, helyi tanterveinkben meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, ennek
megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet és –természetvédelmi szakirodalomra.  A
könyvtáros a beszerzések során kikéri és figyelembe veszi a szaktanárok, munkaközösség-vezetők
javaslatait.
Iskolánk profilja: környezetvédelem és vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, rendészeti
valamint honvédelmi orientációjú szakképzést, valamint felzárkóztató képzést, ezt az irányultságot a
könyvtár gyűjteménynek is tükröznie kell. 
Az elsődleges funkcióból adódó feladatainknak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az
állomány fő gyűjtőkörébe: 
I. Az iskolai könyvtár teljes körűen gyűjti 
1. az iskola alapító okiratában megjelölt szakmacsoportok középszintű elsajátításához
szükséges szakirodalmat 
 kézi-,ill. segédkönyveket 
 szakmonográfiákat 
 a színvonalas ismeretterjesztő műveket 
 tankönyveket   

2. Az iskolában oktatott tantárgyak/ műveltségi területek dokumentumait:  
75 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 alapvető szakirodalmát, amely az általános műveltség, a középfokú oktatás színvonalának
megfelel 
 az iskolában használatos, a helyi tantervben megjelölt tankönyveket, szöveggyűjteményeket,
feladatgyűjteményeket.  
 az órán munkáltató eszközként használatos műveket 
 atlaszokat, térképeket  
 helyi tantervben meghatározott házi olvasmányokat 
 ajánlott olvasmányokat  
 a tananyagot kiegészítő jellegű ismeretközlő- és szépirodalmat   
 az iskolában tanított idegen nyelvek közép és nagyszótárait  
 a tanítás-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozókat oktató, ismeretterjesztő vagy
művészeti (CD-lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k, hangkazetták) 

3. Az általános tájékozódást segítő szakirodalmat
Általános lexikonokat, szaklexikonokat, enciklopédiákat, szakszótárakat, fogalomgyűjteményeket,
adattárakat, szótárakat, albumokat. Ezeknek a dokumentumoknak a kézikönyvtári részen egy-egy
példányban helyben olvasással hozzáférhetőnek kell lenniük.

4. A nevelő munkát segítő alapdokumentumokat
Pedagógiai és pszichológiai kézikönyveket tantárgyi, módszertani műveket, szakszótárakat,
fogalomgyűjteményeket, a legfontosabb neveléselméleti - didaktikai kézikönyveket, 
általános lélektani és fejlődéslélektani műveket. 2-3 általános pedagógiával foglalkozó folyóiratot,
valamint tantárgyi módszertani folyóiratokat. Az oktatásirányítás jogszabályait, dokumentumait
tartalmazó kiadványokat.

5. A könyvtár teljes körűen gyűjti az iskola történetével és névadójával, Than Károllyal, kapcsolatos
kiadványokat, dokumentumokat, az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumokat: nyomtatott és
elektronikus évkönyveket, videofelvételeket, kiadványokat, iskolaújságokat. Gyűjti és hozzáférhetővé
teszi az iskola alapdokumentumait (SzMSZ, Szakmai Program stb.) (megjegyzés: az iskola
működésére vonatkozó igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi dokumentumokat az iskola irattára
őrzi). Az iskolai könyvtár másodlagos funkciója a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények
kielégítése, amelyet csak részlegesen tud vállalni a mellék gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok
segítségével.

II: A könyvtár válogatva gyűjti oktatók kívánságát, véleményét figyelembe véve 
76 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 az oktatott szakmákkal, tantárgyakkal kapcsolatos a középfokú oktatásnál magasabb szintű
ismereteket rendszerező szakirodalmat 
 Az oktatott tantárgyak azon tankönyveit, feladatgyűjteményeit, amelyek a helyi tantervekben,
tanmenetekben nem szerepelnek 
 A szépirodalom köréből a tananyagban szereplő szerzők műveit, a tananyagban nem szereplők,
de a magyar és világirodalomban klasszikus szerzők műveit, valamint olyan kortárs szépirodalmi
alkotásokat, amelyek az alapműveltség kialakításában segítenek 
 minden műveltség terület ismeretterjesztő irodalmát, amely az oktatók és tanulók érdeklődésére
számot tart, a könyvtár anyagi lehetőségeit figyelembe véve 
  a tanulók sokirányú érdeklődéséhez, igényeinek kielégítéséhez szükséges információhordozókat
 
III: A gyűjtött dokumentumok fajtái formai szempontból:  
 Írásos, nyomtatott dokumentumok: (1) könyv, (2) tankönyv, feladatgyűjtemény,
szöveggyűjtemény, atlaszok stb, (3) periodika, (4) brosúra 
 Iskolatörténeti kéziratok 
 AV-ismerethordozók: (1) CD-ROM, (2) DVD, (3) hangkazetta, (4) hangoskönyv
A könyveket, AV-dokumentumokat egyedi tartós, a brosúrákat, tankönyveket, periodikákat, a
könnyített idegen nyelvű olvasmányokat időleges nyilvántartásba vesszük. A szakmai
folyóiratokat 5 évig az egyéb periodikákat 2 évig őrizzük
 
IV: A dokumentumok példányszámai
Az iskola tanulóinak és a tantestületi létszámnak megfelelően
  házi olvasmányokból évfolyamonként 4-5 tanulóra 1 példány 
  ajánlott olvasmányokból 10 tanulóra 1 példány 
  Közép - kézi szótárak tanulócsoportonként 4-5 példány 
  kézikönyvek , elektronikus dokumentumok 1 példány 
Az összes többi gyűjtési területen 1-2, ha szükséges 2-6 példány.
A fentiek a minimum példányszámot jelentik, az anyagi lehetőségek bővülésével, az igények szerint a
példányszám emelhető.

V. A gyarapítás
A könyvtár csak a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumokat szerezhet be, ezért a
mindenkori beszerzéseket a könyvtáros végzi, figyelembe véve az oktatói testület, a munkaközösségvezetők

és a tanulók véleményét és igényeit. Az iskolai könyvtár állománya vétel, csere és ajándék
útján gyarapodik.  
77 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Vásárlással: Megrendeléssel (könyvtárellátótól, kiadóktól, más könyvértékesítőtől), vagy a
dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással (könyvesboltoktól, kiadói
üzletektől, antikváriumoktól). Mindez a közbeszerzés szabályai szerint a fenntartó gazdasági
osztályának jóváhagyásával.
Ajándékozással: Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. Az ajándékba
kapott dokumentumokat csak akkor vételezhetők be, ha a könyvtár gyűjtőkörébe beilleszthetők. 
Cserével: Az elvesztett vagy megrongálódott dokumentumokat az olvasó kártérítésként, azonos vagy
nagyobb értékű, azonos vagy más tartalmú, de a gyűjtőkörbe illeszkedő dokumentummal
(dokumentumokkal) is megválthatja. A könyvtár gyarapodhat más könyvtárakkal eszközölt cserével. 

VI. Az állományapasztás szempontjai
Az állomány ellenőrzése és az állományból történő kivonás a 3/1975-ös KM-PM rendelet
vonatkozó részei alapján történik. Az állományapasztás az alábbi címeken történik:
tervszerű állományapasztás (elavulás, fölös példány), természetes elhasználódás,
behajthatatlan és pénzben megtérített követelés, cserével megváltott követelés,
megengedhető hiány.  
4. A könyvtári kategorizálás helyi szabályai
A könyvtári tájékoztatás egyik fontos eszköze a katalógus. 1998 óta rendelkezünk a SZIRÉN integrált 
könyvtári programmal. Az állomány feldolgozása folyamatos. Az adatbázisról rendszeres mentés
készül. A cédulakatalógusokat ezzel a munkával párhuzamosan megszüntettük. Megőriztünk egy rész
címkatalógust, hogy a könyvtárhasználati órákon szemléltetni akarunk, ezt használjuk. 

A SZIRÉN rendszer tulajdonságai és dokumentumtípusok:
 - Könyv, Folyóirat, Cikk
- audiovizuális anyagok (hanglemez, CD, DVD, videó stb.)     - Elektronikus dokumentumok
- Dokumentum kapcsolatok kezelése (mellékletek, kolligátumok)
1. A tartós tankönyvek, gyorsan elavuló dokumentumok, amelyek az ideiglenes leltárkönyvbe
szerepeknek, F betűjelzést kapnak a feldolgozás során
2. A Than Károly Vegyipari Szakközépiskola leltárkönyveiben szereplő dokumentumok TH
betűjelzést kapnak
3. Az elektronikus dokumentumok Video, DVD, CD… megkülönböztető betűjelzése E
4. A volt 53-as Szakközépiskola állományából örökölt dokumentumok feldolgozási jele 53/
5. Tanári leltárkönyv állományának betűjele: T 
78 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
A SZIREN összetett keresési rendszerében minden dokumentumadatra lehet keresni (szerző,
cím, alcím, sorozat, fordító, kiadási adatok stb., tehát használat szempontjából sokszorosan
felülmúlja a hagyományos cédulakatalógusokat)
A folyóiratok megőrzési ideje 5 (szakmai), illetve 2 év (egyéb jellegű periodika), nem történik
tartalmi feldolgozás 4. 
5. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 
Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az 
egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban:
iskolai tankönyvellátás).  
Az iskolai tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az
iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente –
a nevelőtestület dönt.
A pályázati vagy egyéb forrásból megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített
tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
Az iskolai tankönyvrendelést jogszabály szerint meghatározott időpontig az intézményvezető 
készíti elő az alkalmazható tankönyvek listája és a munkaközösségek választása alapján; a
tankönyvek megrendelése fenntartói jóváhagyás után történik.  A tankönyvrendelés
elkészítéséhez az intézményvezető beszerzi az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az iskolai
tankönyvrendelést és tankönyvterjesztést az igazgató által megbízott személy (továbbiakban:
tankönyvfelelős) végzi. 
A tankönyvfelelős gondoskodik arról, hogy a jogszabály által meghatározott választható
tankönyvek és segédletek jegyzéke időben álljon rendelkezésre az iskolában a oktatói testület
számára. Az igazgató az osztályfőnökök és a tankönyvfelelős segítségével összesíti, a rendelni kívánt
tankönyveket és a tankönyvrendelést megküldi a KELLO-nak. A KELLO által kiszállított
tankönyveket augusztus végétől vehetik át a tanulók. Az újonnan induló osztályok tanulói a felvételi
döntésről szóló értesítéssel egy időben megkapják a tankönyvek listáját.   
79 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
2. számú melléklet: Alapító Okirat 
 
Az érvényes Alapító Okirat elérhetősége:
 

https://cms.budapesti.mu.szc.edir.hu/uploads/BMSZC_SZMSZ_2022_8f46184178.pdf


 
  
80 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 
Oktatói (és osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői) munkaköri leírás minta 
Alapadatok

Munkakört betöltő neve:
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
Szakképesítése: 
OM azonosító: 

A munkahely megnevezése:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1149 Budapest, Várna utca 23.)
 
1) Munkáltatói jogkör gyakorlója: Főigazgató 
közvetlen munkahelyi vezető: igazgató 
2) A munkakör  megnevezése: oktató (és munkaközösség-vezető)
 
3) A munkakör betöltésének feltételei: 
 
Iskolai végzettség, szakképesítés, a munkához szükséges ismeret megszerzése: Egyetemi (főiskolai) végzettség és
szakképzettség, illetve a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 134.§ -ban
meghatározottak szerinti szakképzettség megszerzése. A jogszabályi változásokból adódó követelmények szerint a
munkájához szükséges aktuális ismereteket mindig megszerzi. Szakmai ismereteit, közismereti tudását szervezett
továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. Részt vesz a szakképzési törvény szerint előírt négy é ves
továbbképzéseken és az intézményi értékelési folyamatban. 
Elvárt ismeretek: A szakképzésre, a szakterületre, és a közismereti tárgyak vonatkozásában a köznevelésre vonatkozó
jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete mellett a tanár rendelkezzen korszerű, általános
műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.
Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, segítőkészség, érzékenység a tanulói problémákra és
terhelésre, objektív ítélőképesség
Személyi tulajdonságok: Pedagógiai elhivatottság, türelem, pozitív kisugárzás, kapcsolatteremtő és
konfliktusmegoldó képesség, empátia.
 
4) A munkavégzés konkrét helye: 1023 Budapest, Lajos utca 1-5. 
 
5) A munkaidő beosztása:
A tanévre vonatkozó munkaterv és az igazgató által előírt tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ideje szerint. 

6) Közvetlen felettes: SzMSz szerinti igazgatóhelyettes  

7) Közvetlen beosztottak: a munkaközösség tagjai 

8) A feladatok részletes felsorolása:  

A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 
 Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
 Munkája során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal az iskola 
érdekében. 
81 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 Köteles az igazgató/igazgatóhelyettes figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és
állapotokra. 
Együttműködés a szülőkkel
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek 
kibontakoztatásában.
 A tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.
 Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek 
megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.
Az egyes jogok biztosítása 
 Gondoskodik a tanulók hatályos jogszabályokban foglalt jogainak biztosításáról, így különösen a tanuló
felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a
gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.  
Részletes szakmai feladatok
Az oktató nevelési-oktatási feladatai 
 Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket.
 A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
 Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, 
kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra.  
 Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus,  konstruktív
kapcsolathoz szükségesek. 
 Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, együttműködési
készség növelésére gyakorolt hatását. 
 Munkája során példát mutat, ezzel közvetítve közmegegyezésen alapuló értékek fontosságát. 
 Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. 
 A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti.
 Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.
 Tanárként alapvető feladata a rábízott tanulók tanítása és nevelése. Ennek keretében:  
o gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, 
o az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti,
o figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 
nevelési igényét, 
o segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, a sikeres pályaorientációt, 
o segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
o a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 
meggyőződik, 
o ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,
o közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,
o közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények 
kialakulásának megelőzésében,
o a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási 
szabályait, és törekszik azok betartatására,
o a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha a tanuló 
jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 
o a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
o a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,
o a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, 
82 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
o segíti a különleges ellátást igénylő tanulók beilleszkedését, külön figyelmet szentel nekik. 
 
A szakmai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatai
 Az oktatói testület tagjaként aktívan részt vesz az intézmény szakmai programjának tervezésében, és értékelésében, 
gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) az igazgató által – a jogszabályi keretei között - 
meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy
felhasználását maga jogosult meghatározni. 
 A szakmai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.
 A képzési program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket 
kiválasztja.
 Segíti az oktatói és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedik a szakmai munkaközösség, a belső 
ellenőrzési csoport munkájában.
 Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét (tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, 
vizsgafelügyeletek, óraközi szünetek alatti, tanítás előtti, utáni és rendezvényi ügyeletek). 
 Levezetheti és felügyelheti az osztályozó,- javító és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a 
vezetők beosztása alapján.
 Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott tanári helyiséget, a szertárat, a tárgyakat és rendelkezésére 
bocsátott oktatástechnikai eszközöket, számítógépet, projektort stb. 
 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az igazgató és helyettesei 
utasításait, szakszerűen végrehajtja az oktatói feladatokat.
 Tudomásul veszi, hogy az intézmény oktatójaként a kapcsolattartásban kiemelt felelőssége van az iskola jó hírének 
megőrzésében, annak ápolásában.
 Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
 Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében.
 Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
A tanulók értékelése
 Irányítja és szóban, írásban, valamint érdemjeggyel, osztályzattal folyamatosa értékeli a tanulók tevékenységét.  
Ünnepek megszervezése
 Közreműködik az intézményi szintű ünnepek, rendezvények megszervezésében, a tanulók felkészítésében.  
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok
 Ellátja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.  
 Az igazgató utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyirat-kezelési feladatokat.
 Határidőre elvégzi – igényesen, pontosan, színvonalasan – mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató 
és az igazgató-helyettes megbízza.
 Tájékoztatja az igazgatót, ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és 
rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.
 Első tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. Akadályoztatásakor az SZMSZ szerint kell 
eljárnia, hozzájárulva a szakszerű helyettesítéshez. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
 Haladéktalanul értesíti az igazgatót arról, ha tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja (javasolja a
gyermekjóléti szolgálat értesítését). 
 Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének
megszüntetése érdekében.
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
 Az igazgatónál jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és szülője számára a gyermekvédelmi, illetve
szociális ellátást.
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
83 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló, kiskorú tanuló
esetén a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.  
 Elősegíti a tanulók egészségügyi vizsgálatának megvalósulását, támogatja a védőnő és az orvos munkáját.
Eseti jellegű feladatok 
 Esetenként elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket felettesei munkaköréhez kapcsoltan számára meghatároznak.
Felettesei utasítására olyan eseti feladatot is teljesítenie kell, amelyek a munkaköri leírásban tételesen nem
szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan munkakörébe tartoznak, vagy szükséghelyzetből
adódnak.

Osztályfőnöki feladatokkal történő megbízás esetén 
 Irányítja, szervezi a rábízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a tanulók
egyéni gondjaival. Az egységes értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a fejlesztő - nevelő hatását, ellenőrzi az
osztályban folyó pedagógiai tevékenységet. 
 Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyeket, családi -szociális körülményeket, szülői
elvárásokat, tanulói ambíciókat). Feltérképezi az osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli
értékrendet. 
 Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a szakmai program alapján az osztályfőnöki
tanmenetben tervezi. 
 Az osztályfőnöki órákra a tanulók érdeklődését, aktivitását figyelembe véve készül fel. 
 Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására, törekszik a 
munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) törekvését, céljait, részt vesz a DÖK éves programjának
megvalósításában. 
 Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra és önte vékenységre nevel.
Felelősök (pl.: hetesek, ügyeletesek) megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztályterem, a berendezési
tárgyak megőrzését, valamint a tantermi rendet és tisztaságot. 
 Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel,
iskolapszichológussal, fejlesztő pedagógussal. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, a továbbtanulási
lehetőségekről, a pályaválasztási felelőssel együttműködve időben, alaposan, széleskörűen tájékoztatja a diákokat és
a szülőket is. 
 Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra. 
 Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire, segíti a különféle szabadidős 
programok, kirándulások, klubfoglalkozások szervezését és megvalósítását.
 Biztosítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést, irányítja a fegyelmezett munkát, a rend és 
tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, törekszik harmonikus társas kapcsolatok kialakítására. 
 Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás (szellemi és fizikai tevékenység 
egyensúlya) elsajátításához.
 Szervezi, és értékeli az osztályban a diákokkal együtt a tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat. 
 Segíti a folyamatos felzárkóztatást.
 Támogatja a kiugró tehetségek képzését az igényelt területen, biztosítja bemutatkozási lehetőségeit. 
 Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, előzetes egyeztetést követően látogathatja osztálya tanítási óráit, 
foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel.
 A szülőkkel együttműködve összehangolja a család és az iskola nevelési elveit. Tudomásul veszi, hogy 
osztályfőnökként a kapcsolattartásban kiemelt felelőssége van az iskola jó hírének megőrzésében, annak ápolásában.
 A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórákat tart. Megismerteti a tanulókkal és a szülőkkel a szakmai 
programot, a házirendet, nevelési elképzeléseit, gondoskodik a szülői közösség aktivitásáról. 
 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a 
dicséretekről és elmarasztalásokról.
 Képviseli osztálya érdekeit az oktatói testület előtt, minősíti tanítványai magatartását és szorgalmát. 
 Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutatóórát tarthat, felméréseket és elemzéseket végez.  
84 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 Ellenőrzi az érdemjegyek beírását. Tájékozódik a szülők az elektronikus naplón belüli aktivitásról, regisztráltatja és
összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait. 
 Vezeti az elektronikus napló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket (hiányzások
igazolása, hiányzási statisztika, félévi-év végi statisztika, elektronikus ellenőrző bejegyzéseinek kontrollálása stb.),
felel az elektronikus napló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és naprakész vezetéséért, statisztikai
adatokat szolgáltat. 
 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottaival,
képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges a feladatainak ellátásához. 
 Ismerve a megbízásokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályban
biztosított jogokat. Megilleti a jog, hogy osztályában tanítsa szaktárgyait, és az igazgató/munkaközösség-vezető
tudtával oktatói osztályértekezletet hívjon össze az ott tanítók kötelező megjelenésével. 

Munkaközösség-vezetői feladatokkal történő megbízás esetén 
 Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktatómunkáját, különös figyelemmel kísérve az oktatók módszertani
kultúráját és fejlődését, a tanulókhoz való viszonyát. 
 Ismeri a szakképzés fejlesztési koncepcióját, célirányosan vezeti a szakmai program módosítását (az oktatás tantervi
fejlesztését, módszertani eljárások korszerűsítését). 
 Munkatársai segítségével összeállítja a munkaközösség éves programját, amely beépül az intézmény munkatervébe. 
 Az igazgatóval egyeztetve munkatársaival összefogva ösztönzi a szakmai pályázatokon való részvételt. 
 Ellenőrzi az intézmény vezetése által meghatározott határidők betartását.
 Megvalósítja az egységes követelményrendszert, amelynek alapján a tanév elején felmérik, majd objektíven értékelik 
a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók tudásszintje alapján csapatmunkában meghatározzák a minőség
fejlesztésére irányuló célkitűzéseket. 
 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervezhet, kijelölt mentorral segíti a
pályakezdők, az új kollégák munkáját. 
 Ellenőrzi az oktatók munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során (évenként legalább egyszer)
meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képességeiről, magatartásáról, szorgalmáról.  
 Az igazgatóval vagy helyetteseivel megszervezi a vizsgák (próbaérettségi, osztályozó, évfolyam, különbözeti,
javítóvizsga stb.) lebonyolítását, részt vehet a vizsgáztatásban.  
 Elbírálja és igazgatói elfogadásra javasolja/nem javasolja a munkaközösségi tagok tantervhez igazodó tanmeneteit, az
oktatók továbbképzését. 
 Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a szakmai program céljainak és
feladatainak megvalósítását, az eredményességet. 
 Irányítja a versenyek szervezését és a korrekt lebonyolítást, segíti a tanulók részére tanulmányi, kulturális pál yázatok
kiírását, elbírálását. 
 Tudomásul veszi, hogy az intézmény középvezetőjeként a kapcsolattartásban kiemelt felelőssége van az iskola jó
hírének megőrzésében, annak ápolásában. 
 Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató, érettségire fel készítő foglalkozások stb. színvonalas,
diákcentrikus megtartásáról. 
 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok elismerésére, esetleges
hiányosságok észlelésénél intézkedik, vezetői felelősségre vonást kezdeményezhet. 
 Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a tantestületnek a munkaközösség
tevékenységéről. 
 Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályban
biztosított jogokat. 
 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottjaival,
képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.
 
9)    Hatáskörök, jogkörök:  
85 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Hatásköre az általa vezetett tanulócsoportra, osztályra, iskola tanulóközösségére terjed ki, valamint áthúzódik teljes
tevékenységi körére. Köteles az igazgató és helyettesei figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre,
magatartásra és állapotokra. 

10)     Felelősségi kör: 
Az oktató személyesen felelős az átvett eszközökért, valamint a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális
épségéért, kijelölt tanulócsoportjában a szakmai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő
bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható: 
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 
 a vezetői utasítások végre nem hajtásáért, ill. az elvárt minőségétől eltérő végrehajtásáért, 
 a jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és gyerekek jogainak megsértéséért, 
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásaitól eltérő használatáért, elrontásáért, 
 a személyi és vagyonbiztonság, valamint az egészség és a higiénia veszélyeztetéséért,
 osztályfőnökként  
 a nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
 a dokumentációs kötelezettség elmulasztásáért, vagy hiányos elkészítéséért. 
 
11)      Helyettesítések: 
A napi ügyeletes vezető által előírt és a KRÉTA rendszerben rögzített feladatkiosztás szerint. 
 
A munkakörre vonatkozó speciális törvények, rendeletek, előírások, illetőleg belső utasítások, szabályzatok: (a
legfontosabbak felsorolása)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról, 
5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről és alkalamzásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról,
a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
az iskola Szakmai programja,
az iskola Házirendje,
munkaterv,
tanév helyi rendje. 
 
Korrupció megelőzését szolgáló kötelezettségek:
 Köteles azonnal bejelenteni felettesének, ha feladata ellátása során korrupció gyanúja merül fel.  
 Köteles az igazgatónak haladéktalanul jelenteni, ha tevékenységével összefüggésben anyagi vagy egyéb előny
ígéretével, illetve anélkül befolyásolását kísérelték meg.  
 Nem kérhet, és nem is fogadhat el– sem közvetve, sem közvetlenül – olyan juttatást, ajándékot, vagy egyéb előnyt,
amely alkalmas arra, hogy befolyásolja pártatlanságát, ítélőképességét döntéseiben, valamint tevékenysége
tisztességes ellátásában. 
 Nem használhatja fel közhivatalát, illetve beosztását arra, hogy a maga vagy mások számára jogtalan előnyöket
biztosíthasson. 
 Tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a korrupció látszatát keltheti és ezért köteles minden olyan
helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely kétségbe vonhatja befolyástól mentes, elfogulatlan, pártatlan tevékenységét. 
 Haladéktalanul köteles vezetőjének jelenteni, ha feladatai és magán érdekei között összeférhetetlenséget észlel, vagy
vélelmez, valamint ha közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül.
 
86 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Záradék:
A munkaköri leírás a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatokat, kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kívül a
munkakör betöltője a munkáltató jogszerű utasítása esetén köteles ellátni a további eseti feladatokat is. 
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező. Amennyiben a
munkavállaló fenti kötelezettségeit súlyosan és szándékosan megszegi, cselekménye következménye, hogy
jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető. 

 Hatályos: 2020.07.01 napjától, visszavonásig
 Jelen munkaköri leírás hatálybalépésével az eddigi munkaköri leírása hatályon kívül helyezve. 
 

 Vezető aláírása:………………………………….. 

 A fenti munkaköri leírást elolvastam, és magamra kötelező érvényűnek tartom. Egy példányát átvettem.

 
 Munkavállaló aláírása:……………………………..
 
  
87 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Igazgatóhelyettesi munkaköri leírás minta 

Alapadatok

Munkakört betöltő neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
Szakképesítése:
OM azonosító: 

A munkahely megnevezése: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1149 Budapest, Várna utca 23.)
 
12) Munkáltatói jogkör gyakorlója: Főigazgató 
közvetlen munkahelyi vezető: igazgató 

13) A munkakör  megnevezése: oktató és igazgatóhelyettes 

14) A munkakör betöltésének feltételei:  
 
Iskolai végzettség, szakképesítés, a munkához szükséges ismeret megszerzése: Egyetemi (főiskolai) végzettség és
szakképzettség, illetve a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 134.§ -ban
meghatározottak szerinti szakképzettség megszerzése. A jogszabályi változásokból adódó követelmények szerint a
munkájához szükséges aktuális ismereteket mindig megszerzi. Szakmai ismereteit, közismereti tudását szervezett
továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. Részt vesz a szakképzési törvény szerint előírt négy éves
továbbképzéseken és az intézményi értékelési folyamatban. 
Elvárt ismeretek: A szakképzésre, a szakterületre, és a közismereti tárgyak vonatkozásában a köznevelésre vonatkozó
jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete mellett a tanár rendelkezzen korszerű, általános
műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.
Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, segítőkészség, érzékenység a tanulói problémákra és
terhelésre, objektív ítélőképesség
Személyi tulajdonságok: Pedagógiai elhivatottság, türelem, pozitív kisugárzás, kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó
képesség, empátia.
 
15) A munkavégzés konkrét helye: 1023 Budapest, Lajos utca 1-5. 
 
16) A munkaidő beosztása:
A tanévre vonatkozó munkaterv és az igazgató által előírt tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ideje szerint. 

17) Közvetlen felettes: Igazgató  

18) Közvetlen beosztottak: az oktatói munkakörben és a nem oktatói munkakörben foglalkoztatattak az SzMSz alapján 

19) A feladatok részletes felsorolása:  
Feladatok igazgatóhelyettesi megbízás esetén
A szakképzési tartalmú jogszabályok felhatalmazása, továbbá a Szakképzési Centrum utasításai alapján az
igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása, az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak tervezése
és irányítása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés fenntartása és erősítése. 
A főigazgató, szakmai főigazgató-helyettes és az igazgató utasításai, rendelkezései szerint, személyesen, illetve a
további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő
utasítással látja el. 
88 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

A munkakör célja:
Az igazgató segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában egyes munkaterületeknek a vezetői
munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való irányítása, az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel
és felelősséggel járó helyettesítése.

Vezetési feladatok 
Működési feltételek 
 Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtésében. Ennek érdekében 
közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban előírt szabályozások. 

Intézményi szabályzatok  
 Közreműködik az intézményi szabályzatok elkészítésében 
Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok  
 Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben észrevételt tesz az
iskolaigazgatónál.

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  
 Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 
Házirenddel kapcsolatos feladatok  
 Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában, 
 Javaslatokat tesz a házirend módosítására, 

Adatnyilvántartás, -kezelés 
 Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításáért, ennek érdekében gondoskodik:
 az oktatók személyi adatai,
 a tanulók személyi adatai, valamint
 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
 Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 
 Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.
 Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 
 Részt vesz az adatszolgáltatásban a Szakképzési Információs Rendszer részére. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  
 Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában.
 Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában.  

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 
 Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat,
o ellátja a gyakornoki és mentorálási rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat,
o közreműködik a pályáztatási tevékenységben,
o irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat,
o gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról.  

Továbbképzés, képzés 
 Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat,
o közreműködik a pályáztatási tevékenységben,
o irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat 
89 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
o gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról, 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
 Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerben,
indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja.

Esélyegyenlőség  
 Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv kidolgozásában és végrehajtásában. 
 Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség, valamint a tanulói esélyegyenlőségi 
program érvényesítésében.

Munkaidő-nyilvántartás 
 Közreműködik abban, hogy
o az oktatók vezessék a munkaidő-nyilvántartást, 
o elkészüljön
 a feladatellátási terv,
 a személyre szóló feladatmegosztás. 

Szakmai programmal kapcsolatos feladatok  
 Szaktudásával támogatja a program elkészítését, 
 Részt vesz a program összeállításában, 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok  
 Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év rendjének
meghatározásában. 
 A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményét. 

Oktatói testülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos feladatok 
 Segíti az oktatói testület vezetését.
 Támogatja az oktatói testület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 
 vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 
 Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 
 Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását.
 Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét.  

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok  
 Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart.
 Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 
Döntési, együttműködési, véleményezési feladatok 
 Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az 
igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 
 Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése tárgyában, melyben 
az igazgató dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
 Együttműködik a 
o munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 
o diákönkormányzattal,
o szülői szervezetekkel,
o duális képzőhelyekkel
o egyéb iskolai partnerekkel. 
 
90 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Az iskolai oktatás megszervezése 
 Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
 Részt vesz a szakmai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 
 Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, 
hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne
kényszerüljön.

Szakmai ellenőrzés 
 Közreműködik az oktatók szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése megszervezésében. 
 Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező foglalkozások óralátogatással 
történő ellenőrzésében.

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 
 Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását.
 Részt vesz a tankönyvrendelés előkészítésében, összeállításában, valamint véleményeztetésében az érintett iskolai 
szervezetekkel.
 Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében.  
Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok
 Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a felelős személyek kijelölésében. 
 Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok kezelését.  
Speciális nevelési/oktatási feladatok 
 Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek megszervezésében, az oktatáshoz 
szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosításában. 

Egyéb feladatok 
 Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében. 
 Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
 Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
 Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi 
előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési feladatok ellátásában. 
 Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való kapcsolattartást.
 Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében 

Rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 
 Foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,
 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem 
minősülő – felügyelete,
 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
 eseti helyettesítés,
 az oktatói tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
 az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
 az intézményfejlesztési és intézményi értékelési feladatokban való közreműködés, 
 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
91 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása
 különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében az intézmény telephelyei közötti utazás,
 a szakmai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak 
nem minősülő feladat ellátása, valamint
 a gyakornok felkészülésének segítése,
 oktatói továbbképzésben való részvétel 

20)   Hatáskörök, jogkörök.  

Hatásköre oktatóként az általa vezetett tanulócsoportra, osztályra, iskola tanulóközösségére terjed ki, valamint áthúzódik
teljes tevékenységi körére.
Hatásköre igazgatóhelyettesként az oktatói testület SzMSz szerint hozzá beosztott tagjaira, a NOKS dolgozókra, technikai
dolgozókra terjed ki.
 
21)   Felelősségi kör.

Az oktató személyesen felelős az átvett eszközökért, valamint a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális 
épségéért, kijelölt tanulócsoportjában a szakmai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő
bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 

Felelősségre vonható: 
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 
 a Centrum vezetői és az igazgatói utasítások végre nem hajtásáért, ill. az elvárt minőségétől eltérő végrehajtásáért, 
 a jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és gyerekek jogainak megsértéséért, 
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásaitól eltérő használatáért, elrontásáért,
 a személyi és vagyonbiztonság, valamint az egészség és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 
 a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért 

22)      Helyettesítések:  
Az igazgatói rendelkezések szerint.
 
A munkakörre vonatkozó speciális törvények, rendeletek, előírások, illetőleg belső utasítások, szabályzatok: (a
legfontosabbak felsorolása)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról, 
5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről és alkalamzásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról,
a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
az iskola Szakmai programja,
az iskola Házirendje,
munkaterv,
tanév helyi rendje. 
 
Korrupció megelőzését szolgáló kötelezettségek:
 Köteles azonnal bejelenteni felettesének, ha feladata ellátása során korrupció gyanúja merül fel.  
92 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 Köteles az igazgatónak haladéktalanul jelenteni, ha tevékenységével összefüggésben anyagi vagy egyéb előny
ígéretével, illetve anélkül befolyásolását kísérelték meg.  
 Nem kérhet, és nem is fogadhat el– sem közvetve, sem közvetlenül – olyan juttatást, ajándékot, vagy egyéb előnyt,
amely alkalmas arra, hogy befolyásolja pártatlanságát, ítélőképességét döntéseiben, valamint tevékenysége
tisztességes ellátásában. 
 Nem használhatja fel közhivatalát, illetve beosztását arra, hogy a maga vagy mások számára jogtalan előnyöket
biztosíthasson. 
 Tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a korrupció látszatát keltheti és ezért köteles minden olyan
helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely kétségbe vonhatja befolyástól mentes, elfogulatlan, pártatlan tevékenységét.  
 Haladéktalanul köteles vezetőjének jelenteni, ha feladatai és magán érdekei között összeférhetetlenséget észlel, vagy
vélelmez, valamint ha közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. 
 
Záradék:
A munkaköri leírás a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatokat, kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kívül a
munkakör betöltője a munkáltató jogszerű utasítása esetén köteles ellátni a további eseti feladatokat is. 
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező. Amennyiben a
munkavállaló fenti kötelezettségeit súlyosan és szándékosan megszegi, cselekménye következménye, hogy 
jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető. 

 Hatályos: 2020.07.01 napjától, visszavonásig
 Jelen munkaköri leírás hatálybalépésével az eddigi munkaköri leírása hatályon kívül helyezve. 
 

 Vezető aláírása:………………………………….. 

 A fenti munkaköri leírást elolvastam, és magamra kötelező érvényűnek tartom. Egy példányát átvettem. 

 
 Munkavállaló aláírása:……………………………..
 
 Dátum: 
 
  
93 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Könyvtáros munkaköri leírás minta 
Alapadatok

Munkakört betöltő neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
Szakképesítése: 
OM azonosító: 

A munkahely megnevezése:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1149 Budapest, Várna utca 23.)
 
23) Munkáltatói jogkör gyakorlója: Főigazgató
közvetlen munkahelyi vezető: igazgató 
24) A munkakör  megnevezése: 
oktató és könyvtárostanár 

25) A munkakör betöltésének feltételei:  
 
Iskolai végzettség, szakképesítés, a munkához szükséges ismeret megszerzése: Egyetemi (főiskolai) végzettség és
szakképzettség, illetve a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 134.§-ban
meghatározottak szerinti szakképzettség megszerzése. A jogszabályi változásokból adódó követelmények szerint a
munkájához szükséges aktuális ismereteket mindig megszerzi. Szakmai ismereteit, közismereti tudását szervezett
továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. Részt vesz a szakképzési törvény szerint előírt négy éves
továbbképzéseken és az intézményi értékelési folyamatban.  
Elvárt ismeretek: A szakképzésre és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és belső szabályzati rendszer
ismerete mellett rendelkezzen korszerű, általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.  
Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, segítőkészség, érzékenység a tanulói problémákra és
terhelésre, objektív ítélőképesség. Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek alkalmazása,
segítőkészség, szoftverhasználati ismeretek. 
Elvárt személyes tulajdonságok: Pedagógiai elhivatottság, türelem, pozitív kisugárzás, kapcsolatteremtő és
konfliktusmegoldó képesség, empátia.  

26) A munkavégzés konkrét helye: 
 1023 Budapest, Lajos utca 1-5. 
 
27) A munkaidő beosztása:
A tanévre vonatkozó munkaterv és az igazgató által előírt tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ideje szerint.  

28) Közvetlen felettes: SzMSz szerinti igazgató / igazgatóhelyettes / gyakorlati oktatásvezető  

29) A feladatok részletes felsorolása: 
A könyvtárost az igazgató bízza meg, munkáját az SzMSz szerinti vezető utasításai szerint önállóan végzi.
Tevékenységéről az oktatói testületet és a felettesét rendszeresen tájékoztatja. Egyebek között gondoskodik az
állománygyarapítás lebonyolításáról, a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatai alapján biztosítja az állomány 
94 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
rendjét és az abban való tájékozódást, vezeti a leltárt, a kölcsönzési nyilvántartást, ügyel a könyvtárhasználat
szabályainak megtartására, a felettese által meghatározott időben könyvtári órákat tart.  
Kölcsönzési, nyilvántartási ügyekben és a letéti könyvtárak kérdéseiben a könyvtárostanár utasítási és intézkedési
jogkörrel rendelkezik, egyéb könyvtári ügyekben az SzMSz szerinti felettesével történt egyeztetés után gyakorolja
jogait. 
Általános feladatok
• Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat.
• Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére. 
• Tanév végén beszámolót készít, tájékoztatja az oktatói testületet a könyvtár munkájáról.
• Szervezi és bonyolítja a könyvtári rendezvényeket, foglalkozásokat.
• Kapcsolatot tart a társintézményekkel.
• Végzi az iskolai könyvtár ügyvitelét, statisztikákat készít.
• Elkészíti a statisztikai adatszolgáltatás iskolai könyvtárra vonatkozó részét figyelemmel kíséri a pályázati
lehetőségeket, részt vesz a pályázatok elkészítésében. 
• A könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, értekezleteken, továbbképzéseken részt vesz.
• Figyelemmel kíséri a könyvtár beszerzési keretének tervszerű és gazdaságos felhasználását. 
• Részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában.
Szakmai feladatok
Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását az alábbiak szerint: 
• Segíti az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott információhordozók gyűjtésével,
feldolgozásával.
• A mindenkori költségvetés függvényében tervszerűen és folyamatosan végzi a könyvtári állomány gyarapítását, a
beszerzési lehetőségekről, kínálatról rendszeresen konzultál az iskola vezetőivel, munkaközösségeivel. 
• A megrendelésekről, azok teljesítéséről és a beszerzési keret felhasználásáról nyilvántartást vezet.
• Tájékozódik a megjelenő kiadványokról, eseti beszerzéseket is végez. 
• Állománybavételi tevékenysége során a beszerzett dokumentumokat a könyvtári működési szabályoknak
megfelelően nyilvántartásba veszi.
• A nyilvántartásokat naprakészen vezeti.
• A SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben végzi az állomány számítógépes feltárását az intézmény könyvtárának
katalógus szerkesztési szabályzata alapján.
• Évente állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumok körében, s az ezzel
kapcsolatos nyilvántartási feladatokat is ellátja.
• Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 
• Végzi a letétek megfelelő helyekre történő kihelyezését, azok nyilvántartását, rendszeres gyarapítását, ellenőrzését. 
• Végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját.
• Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó foglalkozást tarthat. 
• Egyénileg is foglalkozhat a tanulókkal az olvasás népszerűsítése érdekében. 
• Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, az ehhez szükséges ismeretek
elsajátításában.
• Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról.
• Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről.
• Az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat (évfordulós események, tanulmányi versenyek, vetélkedők)
ajánlójegyzék összeállításával segíti.
Tankönyvellátással kapcsolatos feladatok
• Részt vesz a tankönyvtámogatásra jogosult tanulók kölcsönözhető tankönyvvel, tartós tankönyvvel törté nő
ellátásában.
• Az intézmény Könyvtárának tankönyvtári szabályzata szerint vezeti a tankönyvtár nyilvántartásait. 
Egyéb feladatok
• Az oktatói feladatok ellátásának segítése érdekében rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel,
munkaközösség-vezetőkkel, szaktanárokkal. 
95 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
• Segít a jutalomkönyvek kiválasztásánál, beszerzésénél.
• Részt vesz az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálásában, korszerűsítésében,
jogszabályi változás esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására.
• Rendszeres kapcsolatot tart a diákönkormányzattal. 
Eseti jellegű feladatok:
Esetenként elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket felettesei munkaköréhez kapcsoltan számára meghatároznak.
Felettesei utasítására olyan eseti feladatot is teljesítenie kell, amelyek a munkaköri leírásban tételesen nem
szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan munkakörébe tartoznak, vagy szükséghelyzetből
adódnak.
 
30)    Hatáskörök, jogkörök:
Hatásköre az általa vezetett tanulócsoportra, osztályra, iskola tanulóközösségére terjed ki, valamint áthúzódik teljes
tevékenységi körére. Köteles az igazgató és helyettesei figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre,
magatartásra és állapotokra. 
 
31)     Felelősségi kör:
Az oktató személyesen felelős az átvett eszközökért, valamint a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális
épségéért, kijelölt tanulócsoportjában a szakmai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő
bánásmódért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
 
Felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 
 a vezetői utasítások végre nem hajtásáért, ill. az elvárt minőségétől eltérő végrehajtásáért, 
 a jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és gyerekek jogainak megsértéséért,
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásaitól eltérő használatáért, elrontásáért, 
 a személyi és vagyonbiztonság, valamint az egészség és a higiénia veszélyeztetéséért, 
 osztályfőnökként  
 a nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért,
 a dokumentációs kötelezettség elmulasztásáért, vagy hiányos elkészítéséért. 
 
32)      Helyettesítések: 
A napi ügyeletes vezető által előírt és a KRÉTA rendszerben rögzített feladatkiosztás szerint.  
 
A munkakörre vonatkozó speciális törvények, rendeletek, előírások, illetőleg belső utasítások, szabályzatok: (a
legfontosabbak felsorolása)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról,
5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről és alkalamzásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról,
a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
az iskola Szakmai programja,
az iskola Házirendje,
munkaterv,
tanév helyi rendje. 
 
Korrupció megelőzését szolgáló kötelezettségek: 
96 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskola és Technikum
Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 Köteles azonnal bejelenteni felettesének, ha feladata ellátása során korrupció gyanúja merül fel.
 Köteles az igazgatónak haladéktalanul jelenteni, ha tevékenységével összefüggésben anyagi vagy egyéb előny 
ígéretével, illetve anélkül befolyásolását kísérelték meg. 
 Nem kérhet, és nem is fogadhat el– sem közvetve, sem közvetlenül – olyan juttatást, ajándékot, vagy egyéb előnyt, 
amely alkalmas arra, hogy befolyásolja pártatlanságát, ítélőképességét döntéseiben, valamint tevékenysége
tisztességes ellátásában. 
 Nem használhatja fel közhivatalát, illetve beosztását arra, hogy a maga vagy mások számára jogtalan előnyöket
biztosíthasson. 
 Tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a korrupció látszatát keltheti és ezért köteles minden olyan
helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely kétségbe vonhatja befolyástól mentes, elfogulatlan, pártatlan tevékenységét. 
 Haladéktalanul köteles vezetőjének jelenteni, ha feladatai és magán érdekei között összeférhetetlenséget észlel, vagy
vélelmez, valamint ha közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. 

Záradék:
A munkaköri leírás a rendszeresen ismétlődő, alapvető feladatokat, kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kívül a
munkakör betöltője a munkáltató jogszerű utasítása esetén köteles ellátni a további eseti feladatokat is. 
A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező. Amennyiben a
munkavállaló fenti kötelezettségeit súlyosan és szándékosan megszegi, cselekménye következménye, hogy
jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető. 

 Hatályos: 2020.07.01 napjától, visszavonásig
 Jelen munkaköri leírás hatálybalépésével az eddigi munkaköri leírása hatályon kívül helyezve. 
 

 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum