SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Házirend

A házirendről

 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Than Károly Ökoiskola és Technikum 
 
HÁZIREND 
2023

 
Készítette: Müller Tamás 
         igazgató 

 
Tartalom 
1. BEVEZETÉS .............................................................................................................................................. 4 
KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ........................................................................................................... 4 
A HÁZIREND HATÁLYA ............................................................................................................................................... 5 
2 .ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPELVEK .................................................................................................... 7 
A TANULÓ TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEI ........................................................................................................................ 8 
FORMARUHÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ......................................................................................................... 9 
A TANULÓ JOGA, HOGY ........................................................................................................................................... 10 
3. AZ ISKOLA MUNKARENDJE ......................................................................................................................... 13 
TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE.............................................................................................................. 14 
HETESEK, OSZTÁLYFELELŐSÖK FELADATAI .................................................................................................................. 15 
BELÉPÉS AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉRE ......................................................................................................................... 16 
TANULÓI PORTA-, ILLETVE FOLYOSÓSZOLGÁLAT RENDJE ................................................................................................. 16 
HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE ................................................................................................................... 18 
DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS .................................................................................................................................... 19 
ISKOLA HELYISÉGEINEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAINAK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATI RENDJE ......................................................... 19 
ELVÁRT MAGATARTÁS AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT – INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI – RENDEZVÉNYEKEN .................................... 20 
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSE ............................................................................................................ 21 
TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ................................................................................................................ 22 
KÉSÉSEK, MULASZTÁSOK ........................................................................................................................................ 23 
A TANULÓK, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ......................................................................................................................................... 24 
KIKÉRŐK .............................................................................................................................................................. 29 
A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA .................................................................................................................................... 29 
ELEKTRONIKUS (KRÉTA) NAPLÓ.............................................................................................................................. 29 
TANTÁRGYVÁLASZTÁS ............................................................................................................................................. 30 
NYELVVÁLASZTÁS .................................................................................................................................................. 30 
A TANULÓ MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE, JUTALMAZÁSA ................................................................................................... 30 
OSZTÁLYOZÁS ...................................................................................................................................................... 30 
MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE ................................................................................................................ 31 
A TANULÓK EGYÉNI JUTALMAZÁSA ........................................................................................................................... 31 
OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK JUTALMAZÁSA ........................................................................................................................ 32 
4. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK RENDJE .............................................................................. 32 
5. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSUK ................................................................. 33 
AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ DOHÁNYZÁS ESETÉN KISZABHATÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK .................................................... 34 
VAGYONVÉDELEM, KÁRTÉRÍTÉS ............................................................................................................................... 37 
6. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE ............................................................................................. 37 
VIZSGAFORMÁK, VIZSGARÉSZEK ............................................................................................................................... 38 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK .................................................................................................................................. 39 
7. TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ .............................................................................................................................. 39 
TÉRÍTÉSI DÍJAK ...................................................................................................................................................... 39 
A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI ...................... 40 
8. TANULÓI TÁMOGATÁSOK ..................................................................................................................... 40 
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ............................................................................................................................................ 40 
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ....................................................................................................................................... 41 
9. A FELNŐTTEK OKTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK ................................................................ 41 
10. NEM MAGYAR ANYANYELVŰ TANULÓINKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ............................................... 42 

 
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .......................................................................................................................... 42 
12. MELLÉKLETEK ........................................................................................................................................ 45 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET:  CSENGETÉSI REND ..................................................................................................... 45 
2.SZÁMÚ MELLÉKLET: TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TÉMAKÖREI ............................................................ 46 
 

 
1. Bevezetés
 
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, az iskola belső életét szabályozza. A házirend az
iskolába való belépéstől az intézmény elhagyásáig folyamatosan érvényes, továbbá kötelező
érvényű az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken. A házi rend rögzíti a jogokat
és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk
minden tanulójának, pedagógus és nem pedagógus dolgozójának joga és kötelessége!  
Iskolánk célja, hogy tanulóinak korszerű általános műveltséget, a felsőfokú tanulmányokhoz 
megfelelő alapot, piacképes szakmai tudást nyújtson, képessé tegye a fiatalokat kitűzött
céljaik elérésére, a helytállásra az élet minden területén. 
 
A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikum elvárja, hogy a diákjai: 
- rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladataikat, 
- a tanulmányi idő alatti és az érettségi vizsgákra legjobb tudásuk szerint felkészüljenek, 
- önműveléssel gazdagítsák ismereteiket, 
- emberi kapcsolataikra a tisztelet, a megértés, a segítőkészség és a felelősségérzet
legyen jellemző, 
- törekedjenek az iskola hírnevének gyarapítására, 
- gondozzák és védjék környezetüket, 
- azonosuljanak azzal a felfogással, hogy mindenfajta vallási, nemzeti, faji vagy
politikai szempontú megkülönböztetés méltatlan a humanizmus és a demokrácia
szellemében élő emberhez. 
 
Kapcsolódó törvényi szabályozás 
 
Kapcsolódó törvényi szabályozás
 a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 

 
 a 12/2020. (II. 7.) Korm.rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról;
 az 5/2020. (. 31.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alaklmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendeletmódosításáról;
 a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról
 a 36/2015. (III.6.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet módosításáról
 a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 a 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő,
valamint egyéb törvények módosításáról 
 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói
engedélyről 
 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói
engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes
szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 az intézmény szakmai programja
 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 
készült.

A házirend hatálya

1. A házirend területi hatálya kiterjed az iskola teljes területére, valamint az intézmény 

 
területén kívüli iskolai rendezvényekre, amelyeket az iskola szervez és amelyeken
ellátja a tanulók felügyeletét.
2. A házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, oktatókra, az intézmény más
alkalmazottaira, a szülőkre, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat,
illetve teljesít kötelezettségeket; az iskola épületében tartózkodó személyekre.
3. A házirend időbeli hatálya a kihirdetés napjától visszavonásig/módosításig érvényes,
napi viszonylatban az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá az
iskola által szervezett rendezvények időtartama alatt, éves viszonylatban a teljes tanévre
(beleértve a szüneteket is).
4. A házirend jogszabály, megszegése jogi következménnyel járhat, a tanulót érintő
fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés alapjául szolgálhat.
A házirend elfogadása
Az iskola igazgatója az oktatói testület, a diákönkormányzat véleményének, javaslatainak
figyelembevételével készíti el a házirend tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a
diákönkormányzat vezetősége és a házirendet az iskola oktatói testülete fogadja el. A házirend
a
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatójának jóváhagyásával és kancellárjának
egyetértésével lép életbe.

A házirend módosítása
A házirend felülvizsgálatára és módosítására akkor kerül sor, ha jogszabályi változások ezt
indokolják; illetve, ha valamelyik fél erre javaslatot tesz és az elfogadásra kerül. Az SZC
rendelkezése értelmében erre minden tanév augusztus 31-éig van lehetőség.
A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie a tanév első munkanapján, de legkésőbb az azt
követő első tanításihéten belül.
A házirend megtalálható:
- a titkárságon,
- elektronikusan az iskolai honlapon,
- elektronikusan az iskola belső hálózatán.
A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: 

 
● az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal,
● a szülői értekezleten a szülőkkel,
● első munkanapjukon az újonnan belépő oktatókkal.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév
elején azosztályfőnököknek meg kell beszélniük:
● a tanulókkal osztályfőnöki órán,
● a szülőkkel szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyetteseitől,valamint az osztályfőnököktől az oktatók fogadóóráján vagy – ettől
eltérően – előre egyeztetettidőpontban. 
2 .Általános rendelkezések, alapelvek 
 
A Házirend egyes pontjait évente aktualizálja a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, és az
ez alapján készült éves munkaterv.
A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és az oktatói testület fogadja a Diákönkormányzat
véleményezési jogának gyakorlása után.
A házirend módosítását kezdeményezheti az oktatói testület, a Diákönkormányzat. A házirend
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre,
tanulóra, oktatóra és más alkalmazottra egyaránt.
A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt egyes
pontjai az oktatókra és más alkalmazottakra is vonatkoznak (például a helyiséghasználat
rendjének meghatározása, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályok), másrészt a
tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat az oktatóknak és más iskolai dolgozóknak is be kell
tartani/tartatni.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján feldolgoztatják tanítványaikkal a
Házirend szövegét, és megismertetik a diákokat azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói
jogokkal és kötelezettségekkel foglalkoznak.
A tanulók nagyobb közösségét (tagozatonként a tanulólétszám 10%-a) közvetlenül érintő
döntések meghozatala előtt az iskola igazgatója kikéri a Diákönkormányzat véleményét,
javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú oktatói testületi értekezleteken való részvételüket. 

 
- A tanköteles tanulónak kötelessége tankötelezettségét teljesíteni.
- A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig – augusztus 31-ig – tart, amely tanévben a
tanuló a 16. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségét az
intézményvezető szakértői bizottság szakvéleménye alapján meghosszabbíthatja annak a
tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 23. életévét. A tankötelezettség teljesíthető
iskolába járással vagy egyénimunkarend szerint tanulva

- A tankötelezettség teljesíthető iskolába járással vagy egyéni tanrend szerint tanulva,
korábban magántanulóként.
- A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló
nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
- A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

A tanuló törvényi kötelezettségei 

A tanuló kötelessége, hogy

- részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon.
- képességeinek megfelelően, rendszeresen tanuljon, az órákon és az iskolai rendezvényeken
fegyelmezetten viselkedjen
- a tantermeket, a taneszközöket, a saját környezetét rendben tartsa, az eszközöket
előírásoknak megfelelően használja és óvja
- a tantermek, laboratóriumok, egyéb helyiségek használati rendjét betartsa.
- óvja saját és társai testi épségét
- a szülő hozzájárulása esetén egészségügyi szűrővizsgálaton vegyen részt
- saját, másik tanuló vagy iskolai dolgozó balesete, rosszulléte esetén jelentse azt a
felügyeletét ellátó tanárnak
- tiszteletben tartsa az iskola vezetői, oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát
és jogait
- betartsa a házirendben és az SZMSZ-ben foglaltakat. 

 
Az iskola munkahely, a diákok ennek megfelelően öltözködjenek, az alábbi normákat tartsák
be:  
- a feltűnő smink, irreálisan feltűnő műköröm, testékszer, feltűnő helyen a tetoválás,
valamint a természetellenes hajszín és hajviselet nem megengedett, 
- felsőruházatban a rövid top és a túl rövid szoknya, illetve a rövidnadrág nem
megengedett, 
Formaruhával kapcsolatos kötelezettségek

A tanuló az iskolai formaruhát, a „Than”-os pólót és más iskolához való tartozást kifejező
ruházati cikket köteles az iskolában, iskolai rendezvényen, programon és azon kívül úgy viselni,
hogy ne sértse az iskola hírnevét, az formaruha tekintélyét. Ez a közösségi média felületeken
való megjelenésre is kiterjed. Azokat átalakítani, módosítani nem szabad. A „Than”-os pólót
és más iskolához való tartozást kifejező ruházati cikkek esetében kulturált, az általánosan
elfogadott társadalmi normák szerinti viselése az elvárt.
Az iskolai formaruha viselése során a tanuló nem tanúsíthat semmilyen hatósági jellegre utaló,
megtévesztésre alkalmas magatartást. Egyúttal kulturált, udvarias, segítőkész, honvéd
kadéthoz, rendészet és közszolgálati tanulóhoz méltó magatartás különösen elvárt.

Az iskola, valamint együttműködő (duális) partnerei a tanulók részére formaruhát
biztosít(hat).

Az átvett ruházati és felszerelési cikkeket az átvevő (tanuló) BMSZC Than Károly Ökoiskola és
Technikum (továbbiakban: intézmény) szabályzataiban és egyéb rendelkezéseiben
meghatározott módon és formában, rendeltetésszerűen köteles viselni, használni, valamint a
vonatkozó előírások szerint karbantartani, tisztítani. A formaruha (és a hozzátartozó ruházati
és felszerelési cikkek) viselése során az ágazati szakmai szabályok irányadóak, a képzés
sajátosságainak fegyelembe vételével. Az együttműködő (duális) partnerek a szakmai
gyakorlatok vonatkozásában szintén szabályozhatják a formaruházat viselésének rendjét.
A tanulónak (átvevő) felróható ok miatti sérülés, rongálódás, elvesztés esetén a tanuló köteles
intézkedni a javításra, illetve pótlásra. 

 
Az átvevő a tanulói jogviszony megszűnése esetén köteles az átvett ruházati és felszerelési
cikkekkel tételesen elszámolni, hiánytalanul visszaszolgáltatni az intézmény részére.
A ruházati és felszerelési cikkekért az átvevő (tanuló) anyagi felelősséggel tartozik.
A házirendben és egyéb szabályzatokban foglaltakat akkor is alkalmazni kell – a
visszaszolgáltatási és anyagi felelősségvállalás kivételével- ha egy osztály saját hatáskörében,
önállóan szerez be formaruhát (és hozzátartozó ruházati és felszerelési cikkeket) az iskolai
képzéshez, tanulmányokhoz kapcsolódóan , azt az iskolában, iskolai rendezvényeken,
programokon viselik.
Az így beszerzett formaruha (és hozzátartozó ruházati és felszerelési cikkek) esetén törekedni
kell az ágazati képzésenként való egységességre, kerülni kell jelentős eltéréseket. Valamint
szem előtt kell tartani az érvényes és hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
A formaruha nem lehet megtévesztő, illetve azon hatósági jellegre utaló, megtévesztésre
alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem lehet elhelyezni.
A formaruhán a tanuló neve, képzése, az iskola (karjelvénye), az osztálya (, annak karjelvénye)
szerepelhet. A formaruha viselésének szabályait megsértő tanulóval szemben az alábbi , a.11.
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk fejezetben leírt szankciók alkalmazhatók.
· Ruha viselésétől való eltiltás
· A ruha visszavétele
· Szaktanári, osztályfőnöki , igazgatói figyelmeztetés / intés

A tanuló joga, hogy
 
- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön
- képességének megfelelően továbbtanuljon
- az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljék
- az iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
- nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön
- iskolai munkájáról, teljesítményéről, iskolai programokról tárgyilagos és többoldalú
tájékoztatást kapjon
- fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt 
10 
 
- az iskola a személyiségi jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi- és
magánélethez való jogát tiszteletben tartsa (De ezzel nem korlátozhat másokat ugyanezen
jogaiban, nem veszélyeztethet másokat és nem zavarhat másokat a művelődéshez való jog
gyakorlásában)
- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban
részesüljön
- életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 
- az oktatási jogok biztosához forduljon
- az iskolában kedvezményesen étkezzen és ingyenesen jusson tankönyvhöz
- kollégiumi ellátásban részesüljön
- válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások
közül
- igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az
iskolai könyvtári szolgáltatást
- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról
- részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek
- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, működéséről
- tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről
- javaslatot tegyen vagy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, oktatóiihoz, a
diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül 
érdemi választ kapjon 
- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását
- vendégtanulói jogviszonyt létesítsen
- jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot 
11 
 
- személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában
- mentesítést kérjen a foglalkozásokon való részvétel alól
- független bizottság előtt vizsgázzon
- kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe
- választó és választható legyen a diákképviseletbe
- a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért
- a tanulót ért sérelem esetén jogorvoslatot kérjen
- indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben
ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
- A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 
 
A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések 
  
- A tanuló személyiségének szabad kibontakozását az iskola valamennyi oktató és nem
oktató dolgozója aktív támogatásával segíti, kerüli az olyan helyzeteket, amelyek a tanuló
személyiségi jogát sérthetik.
- A tanuló személyes adatainak nyilvántartása az iskola hálózatán, az osztálynaplóban, a
törzslapon és a központi elektronikus nyilvántartási rendszerekben történik. Az információs
forrásokat a tanuló kérésére az osztályfőnök bármikor rendelkezésére bocsátja.
- A tanulót a szabad véleménynyilvánítási joga arra is kötelezi, hogy tartsa tiszteletben
társai, és az őt tanító oktatók ugyanezen jogait.
- A különleges gondozáshoz való jog értelmében, a tanuló és szülője kérelmet nyújthat be a
tantárgy alóli felmentésre, melyet a jogszabályban megnevezett Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, Nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója bírál el. Az
elbírálás eredményéről a tanuló, a szülő és az érintett szaktanár valamint az osztályfőnök
írásbeli értesítést kap. A mentesítési határozat száma, tartalma a tanuló törzslapján és a
naplóban rögzítésre kerül.
- Kedvezményes juttatáshoz való jog az alábbiak szerint érvényesül iskolánkban: 
 Kedvezményes étkeztetés a jogszabályi keretek között
 Az iskolai Alapítvány Kuratóriuma kérelem vagy pályázat beadása után dönt az egyes 
juttatásokról, azok mértékéről. 
12 
 
- A tantárgyválasztás joga első esetben a tanuló 9. évfolyamba lépésekor, az idegen nyelv
kiválasztásával történik meg. A 11. évfolyamtól a Helyi Tanterv alapján választhat
érdeklődésének megfelelően tantárgyakat érettségire való felkészítés céljából. Technikumi
és szakképző iskolai oktatás esetén az ágazati alapvizsga után választhat szakmairányt.
- A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és az iskola
létesítményeit. (Számítástechnikai termek, könyvtár, tornaterem, zsibongó, játékasztalok
stb.)
- A tanuló joga, hogy az iskolában érvényes balesetvédelmi, tűzvédelmi és szoftvervédelmi
szabályokat megismerje. A szabályok tudomásul vételét a Balesetvédelmi oktatás, a
Tűzvédelmi oktatás, valamint a Szoftvervédelmi oktatás jegyzőkönyvének aláírásával
igazolja, amelyek a tanév első napján kerülnek ismertetésre.
- A tanuló joga, hogy sérelem esetén - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérjen
jogorvoslatot.
- Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK)
keresztül érvényesíthetik jogaikat. - Az Iskola Diákönkormányzat megválasztása
tanévenként a Diákközgyűlésen történik. Kötelező az DÖK véleményének kikérése az iskola
kisebb tanulócsoportját (osztály) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű
kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is
kérheti a diákönkormányzat véleményét.
A tanulótól elvárt viselkedést az iskolai etikai kódexe tartalmazza, ami a 3. számú
mellékletben olvasható.
 
3. Az iskola munkarendje
 
A tanítás hétfőtől péntekig 7.30-kor felnőttoktatásban keddtől csütörtökig délután 15.05-kor,
szombaton pedig 8.00 órakor  kezdődik.  
Minden diáknak a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban kell megérkeznie az iskolába, hogy
elfoglalja helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát.
 
13 
 
Tanórai és egyéb foglalkozások rendje
 
 Tanítási órán mobiltelefont bekapcsolni és használni kizárólag – szaktanári
engedéllyel – feladatmegoldás céljából lehetséges. Az órák kezdetekor a
tanulók mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban az erre rendszeresített
mobiltelefon-tartókba, ennek hiányában a tanári asztal előtti padra teszik ki.  
 Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett
rendezvényeken szeszesitalt vagy egyéb tudatmódosító szert fogyasztani tilos! 
 Az intézményben, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezett
rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 
 A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a
tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 
 A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas
állapotban hagyhatják el. 
 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport
számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó,
elvégezni a visszarendezést.  
 Az utolsó óra után a székeket az asztalokra kell felrakni, a szemetet össze kell
szedni, az ablakokat be kell csukni és a villanyokat le kell kapcsolni. 
 Szünetekben az ügyeletes tanárok rendelkezéseit be kell tartani.
 Szünetekben a tanulók a folyosón, és a tantermekben (kivétel a szaktantermek, 
laboratóriumok, számítógéptermek, projektoros termek, tornaterem)
tartózkodhatnak.  
 Az előzőekben felsorolt termekben csak az illetékes tanár jelenlétében
tartózkodhatnak a tanulók. 
 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerülik a lármázást, a hordozható
hangszórók használatát, és minden olyan cselekvést, amely veszélyezteti saját
vagy más testi épséget, vagy rongálást okozhat. 
 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a tanügyi titkárságon, és a
pénztárban a kifüggesztett időpontokban intézhetik. Rendkívüli esetben az
igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik.  
14 
 
 A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 
 Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak osztályfőnöki vagy ügyeletes 
igazgatóhelyettesi engedéllyel hagyhatják el. 
 A szakmai gyakorlati és a testnevelés foglalkozások megkezdése előtt évente 
egy alkalommal munkavédelmi oktatásban részt kell venni a tanulóknak.
 A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 
kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 
 
A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.

Hetesek, osztályfelelősök feladatai

A hetesek a tanév első napjától, hetenkénti váltással, névsor szerint, párosával végzik
munkájukat.
Kötelességeik: 
 A két hetes feladatát megosztva teljesíti.
 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a 
tiszta, kulturált környezetet.
 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.   
 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel jelzik az 
ügyeletes igazgatóhelyettesnek az oktató hiányát.                                      
 Az óra után a tantermet maguk után rendet hagyva hagyhatják el.
 Távozáskor leoltják a világítást.
 Az utolsó óra után bezárják az ablakot.
 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.
 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén az osztályfőnök dönt az elmarasztalás 
módjáról.
A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
 
15 
 
Belépés az intézmény területére 
 
A személy- és vagyonbiztonság érdekében az intézményben beléptető-rendszer működik.
A rendszeren történő áthaladás érvényes belépőkártyával történik.
A belépőkártyáját köteles mindenki magánál tartani és azt ki-, illetve belépéskor használni.
Amennyiben valaki belépőkártya nélkül kísérli meg a belépést, a portára beosztott
munkatársak első alkalommal a személyi adatait feljegyzik, és a belépést biztosítják. 
A következő alkalommal a belépőkártya használata nélkül a beléptetés megtagadható.
A belépőkártya szabálytalan használata, az azzal való visszaélés súlyos fegyelmi vétségnek
minősül.
A belépőkártyával a nappali tagozatos tanulók napi egy alkalommal léphetnek be és ki az
iskolából. Az ifjúsági, esti és levelező tagozatos hallgatóknak, valamint az érettségire épülő
képzéseinkre beiratkozott tanulóknak nincs korlátozás a kártyájukon. 
A belépőkártya elvesztése, vagy szándékos megrongálása esetén a kártya tulajdonosa köteles
új kártyát igényelni. Az újabb kártya átvétele térítés ellenében történik. A kártya esetleges
meghibásodását azonnal jelezni kell az intézmény beléptetéssel foglalkozó illetékes
munkatársának, aki intézkedik a hibás kártya cseréjéről.
A tanulók a belépőkártyákkal kapcsolatos ügyeiket a tanügyi titkárságon kifüggesztett
időpontokban és a stúdióban intézhetik.

Tanulói porta-, illetve folyosószolgálat rendje

Az iskola rendészet és közszolgálati, valamint honvédelmi ágazati tanulói portaszolgálati és
folyosófelügyeleti feladatokat látnak el az ügyeletes oktatókkal és az ügyeletes
igazgatóhelyettessel együttműködve a vezetőség és a szakmai munkaközösség vezetője által
meghatározott rendben. Az osztályfőnök a szolgálat megszervezését illetően javaslattal élhet,
valamint az osztály szakaszparancsnokának bevonásával koordinálja annak végrehajtását. A
szolgálat ellátása szakmai gyakorlatnak minősül.
A feladat ellátás során a szakmai szabályok irányadóak, a szolgálat sajátosságainak fegyelembe
véve.
A feladatott ellátó tanuló az adott napon fel van mentve a tanórák látogatása alól, iskolai
kötelezettségüket a szolgálattal teljesítik. Hiányzását „iskolai érdekű távollét” címen 
16 
 
igazoltnak kell tekinteni. A diákok nem hívhatók el a szolgálati helyükről, feladatuktól, kivéve
a rendkívül indokolt esetet. Azt, hogy mi tekinthető ilyen esetnek azt igazgató, illetve az
ügyeletes vezető határozza meg.
A szolgálat ideje alatt a mobiltelefon használat csak a legszükségesebb esetben engedélyezett,
minden más szórakoztató elektronikai eszköz használata mellőzendő. A szolgálat ideje alatt a
„közösségi élet” nem vonhatja el a feladattól a tanulót
Akadályoztatását az iskolában bevett kommunikációs csatornákon az osztályfőnök és az
osztály szakaszparancsnoka felé jelezni. Az akadályoztatott tanulót a következő napra
beosztott tanuló helyettesíti.
A szolgálatot a diák szabályosan viselt - iskolai- formaruhában, ennek hiányában „Than”-os
pólóban és kulturált, a feladat jellegének megfelelő polgári ruházatban teljesíti (sötét hosszú
nadrág, sötét zárt cipő).
A tanulókat nem érheti hátrány a szolgálat teljesítéséből következően. A szolgálat ellátását a
vezetőség és a szakmai munkaközösség tagjai ellenőrizhetik. A szakoktató szakmai tantárgy
keretében a tanulót a szolgálat teljesítésével kapcsolatban beszámoltathatja, értékelheti.
(Amennyiben több szakmai tantárgy keretében is sor kerül az értékelésre, akkor annak - a
tárgyakat tanító szakoktatók megbeszélése révén- egységesnek kell lennie. (Ugyanarra nem
lehet két különböző jegyet, értékelést adni.) Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a tanulót
kidolgozandó feladat formájában számoltatják be a szolgálat ellátásáról.
A portaszolgálat
A szolgálat ideje: minden tanítási napon 7:15-14:00 óra között. A diák köteles a szolgálat
megkezdése előtt 10 perccel megérkezni és jelentkezni a feladat ellátási helyen és felkészülni
a feladat végrehajtására. A szolgálatot ellátó diák feladatai-kötelességei:
A fentebb jelzett időtartam alatt
·a portásfülkében, vagy előtte tartózkodik és segíti, szükség esetén helyettesíti a portást,
·segíti az iskolába érkező, vagy távozó diákok be- illetve kilépést, az iskolai belépőkártya
használatát,
 az iskolába érkező látogatókat, vendégeket tájékoztatja, eligazítja, belépteti, felkíséri
 közreműködik az iskolába szállítást végző személyek, járművek beléptetésében
 közreműködik tűzriadó esetén az épület kiürítésében 
17 
 
 rendellenesség, balesetveszély észlelése esetén a portás tájékoztatásával és irányításával a
tőle elvárható módon intézkedik a helyzet megoldására, elhárítására, szükség esetén
(első)segélyt nyújt
 jogszabályszegés, a házirend megsértésének észlelése esetén a portás tájékoztatásával és
irányításával a tőle elvárható módon intézkedik (iskolaőr, ( ügyeletes) vezetőtő értesítése)
 közreműködik az intézmény előtti és a porta környéki rend megtartásában és dohányzási
szabályok betartatásában
 egyéb feladatot az iskola vezetése és a szakmai munkaközösségvezető meghatározhat
 szükség esetén tájékoztatja, illetve útmutatást kér az ügyeletes vezetőtől
 feladatellátása során udvariasan, és határozottan lép fel, intézkedik
A portaszolgálatot ellátó tanuló a portás segítője. Ha van, együttműködik intézményben
szolgálatot teljesítő iskolaőrrel.
A folyosószolgálatot ellátó tanuló
 közreműködik az adott folyosó, mellékhelységek, valamint szünetben az osztálytermek
rendjének megtartásában, azok rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében.
·A látogatókat, vendégeket tájékoztatja, eligazítja.
·Rendellenesség, balesetveszély észlelése esetén a (folyosó ügyletes) oktató tájékoztatásával
és irányításával a tőle elvárható módon intézkedik a helyzet megoldására, elhárítására,
szükség esetén (első)segélyt nyújt
·Jogszabályszegés, a házirend megsértésének észlelése esetén a (folyosóügyletes) oktató
tájékoztatásával és irányításával a tőle elvárható módon intézkedik (iskolaőr, (ügyeletes)
vezetőtő értesítése)
 egyéb feladatot az iskola vezetése és a szakmai munkaközösségvezető meghatározhat
 szükség esetén tájékoztatja, illetve útmutatást kér az ügyeletes vezetőtől
 feladatellátása során udvariasan, és határozottan lép fel, intézkedik
A folyosószolgálatot ellátó a tanuló a folyosó ügyletes oktató segítője. Ha van, együttműködik
intézményben szolgálatot teljesítő iskolaőrrel.

Hivatalos ügyek intézésének rendje

Tanulók a tanulmányi titkárságot a szokásos napi ügyek intézése miatt csak félfogadási időben
kereshetik fel. A félfogadási idő a tanulmányi titkárság ajtaján olvasható. 
18 
 
Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a tanulmányi titkárságot felkeresni.

Diákigazolvány igénylés

A diákigazolvány igénylését az Okmányirodában kell kezdeni. Az Okmányiroda által kiadott
nyomtatványt (NEK adatlap) kell az iskolába behozni. Titkárságon kell igényelni a
diákigazolványt.
A Titkárság ezek után a KRÉTA rendszerbe viszi fel a diákigazolvány-igénylést, ahonnan
ideiglenes diákigazolványt tud nyomtatni igény esetén. 
Az elkészült diákigazolvány az Oktatási Hivatal megbízásából kerül postázásra az iskolába; és a
kifüggesztett jegyzék alapján vehető át a tanügyi titkárságon. 

Iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendje 
 
Az iskola épülete a tanulók számára 07.00 és 19.00 óra között van nyitva.
Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény – a feladataik ellátásához szükséges
–összes helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használják. Minden osztály, minden
tanuló felelős a tantermek, szaktantermek, és az iskola berendezési tárgyainak, gépeinek,
eszközeinek megőrzéséért, rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért.
Tanulóink számára kerékpár behozatalát az intézményvezető tanulói/gondviselői kérésre
engedélyezheti; tárolásuk az udvaron erre kialakított helyen, korlátozott számban lehetséges.
Az engedélyt írásban kell kérelmezni az igazgatónál. 
Tanításhoz nem tartozó felszerelést nem szabad behozni az iskolába.
Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 
A tanuló nem tarthat magánál egészségre ártalmas anyagokat (drogot, alkoholt, vagy más
tudatmódosító szert), fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 
Alkohol, vagy kábítószer hatása alatt lévő személyeknek az iskola épületébe belépniük
szigorúan tilos! 
Állatot az iskola területére, kizárólag az igazgató előzetes írásos engedélyének birtokában
lehet behozni. Az engedélyt egy héttel az állat tervezett behozatala előtt írásban kell
kérvényezni az igazgatónál.  
19 
 
Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket
az iskolába való beiratkozáskor ismerhetik meg a diákok. 
Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. 

Elvárt magatartás az intézmény által szervezett – intézményen kívüli – rendezvényeken 

Az iskola által szervezett, a szakmai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken, programokon az iskolai foglalkozásokon, intézményen belül elvárt
viselkedésre, magatartásra vonatkozó előírások az irányadóak. 
Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken,
programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük,
az iskolában is érvényes magatartási szabályokat kell betartaniuk. 
A tanuló életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, oktató
felügyeletével, szükség esetén irányításával közreműködjön saját környezetének és az általa
alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények
előkészítésében, lezárásában. 
A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható
szülői kérésen alapuló – esetben lehet megengedni, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az
iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt, vagy a kötelező iskolai rendezvényről távol
maradjon.

Az egyéb foglalkozások rendje
1. A tornaterem és a sportudvar a tanulók rendelkezésére áll az iskolai munkaterv és órarend
szerint. Az igényeket a testnevelőkkel és az érintett oktatókkal kell egyeztetni.
2. A tantermekben lévő iskolai számítástechnikai eszközöket oktatói felügyelet mellett, a
szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják a tanulók.
3. Az iskolában tanítási idő után – az igazgatóval való egyeztetést követően, beleegyezésével -
iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni oktató felügyelete mellett.

A testnevelésórákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok.

- a tanuló a tornateremben csak oktató felügyeletével tartózkodhat, 
20 
 
- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai ruházat helyett –sportfelszerelést (pl.
tornacipő,
edzőcipő, póló, tornanadrág, melegítő), a szakma előírásai szerinti ruházatot kell viselniük.
- a felmentett tanulónak is kötelessége a testnevelési órán jelen lenni, nem vonhatja ki magát
az
oktatójának felügyelete alól
- a sportfoglalkozásokon balesetvédelmi okok miatt a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot, lógó fülbevalót, irreálisan hosszú körmöt, olyan testékszert, amely elakadhat,
baleset
okozója lehet. Az erről megfeledkező tanulót, a tanórát, foglalkozást tartó oktató köteles
figyelmeztetni. A hosszú hajat a testnevelés- és a szakmai gyakorlati órákon összefogva kell
viselni!
- testnevelés felszereléseiket nem hagyhatják az iskolában.
- az öltözőben hagyott értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget
- testnevelés órai foglalkozásra telefon nem vihető be
A gyógytestnevelési órákra való besorolást az iskolaorvos végzi a szakorvosi vélemény alapján.
A gyógytestnevelési foglalkozáson való részvétel az arra besorolt tanuló számára kötelező,
osztályzatot kap, hiányzását az iskolai házirend szerint igazolnia kell!

Az iskolai közösségi szolgálat szervezése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra
közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak.
- A programok megvalósulását, a szervezési feladatok ellátását az igazgató által kijelölt
oktató(ok) segíti(k).
- A tanuló jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység megjelölésével jelzi az
iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését.
- A tanulónak saját közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni.
- A tanuló osztályfőnöke a közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezeti a tanuló
tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a naplóban és
a bizonyítvány megjegyzés rovatában.

A működésre vonatkozó egyéb szabályok 
21 
 
1. Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola a tanítás kezdetétől annak végéig,
illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.
2. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnöke (távolléte esetén az
igazgató/igazgatóhelyettes) írásos engedélyével hagyhatja el. Az iskola engedély nélküli
elhagyása fegyelmi vétségnek minősül.
3. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt
a szülők, a tanulók és az oktatók tudomására hozza.
4. Az iskola épületén belül fényképek és videofelvétel készítése csak igazgatói vagy
igazgatóhelyettesi engedéllyel és a résztvevők egyetértésével (kiskorú tanuló esetén írásos
szülői beleegyezéssel) lehetséges.
5. Az iskolában plakátokat, hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak
az igazgató vagy helyettesei engedélyével szabad.
6. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgatótól engedélyt kaptak.
8. Az iskolába tűz- és balesetveszélyes eszközöket behozni szigorúan TILOS!

Tanulmányokra vonatkozó szabályok
1. A tanév elején a tanulónak joga megtudni a tantárgyi követelményeket, illetve, hogy a
tantárgyi kötelezettségnek megfelelően milyen módon javíthat, vagy pótolhat.
2. Az oktató a tanuló tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés
elkészültét
követő első tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.
3. Az oktató az írásbeli számonkérések, dolgozatok eredményét 10 tanítási napon belül (az
oktató betegségét, hivatalos távollétét nem beszámítva) a tanuló tudomására hozza. Ha ez
nem
történik meg, akkor a tanuló dönthet, hogy kéri-e a jegyet. Ha a tanuló nem kéri a jegyét, pótló
dolgozatot kell írnia.
4. A témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt/csoportot legalább 1 héttel a
kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell, az e-naplón keresztül is. Egy napon maximálisan két
témazáró dolgozatot lehet íratni. 
22 
 
5. Legfeljebb kéthetes hiányzás esetén a tanuló köteles egy héten belül pótolni azt a
tananyagot,
amelyet az osztály/csoport az ő hiányzása alatt tanult.
6. Két hetet meghaladó hiányzás esetén a pótlás ütemezéséről a diákoknak az érintett
oktatókkal
egyénileg kell megegyezniük.
7. Szakértői bizottság véleménye alapján a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő
tanévenként kérheti a tanuló egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása, értékelése és
minősítése,
illetve bizonyos számonkérési formák alóli felmentését. Az egy tanévre szóló kérvényeket - az
érvényes szakértői véleményeket mellékelve - az igazgatónak kell benyújtani.
8. Indokolt esetben a tanuló — kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő - kérheti, hogy a
tanuló
független belső vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A kérvényeket az iskola
igazgatójának kell leadni legkésőbb az adott félév vége előtt 4 héttel. Mulasztások igazolása,
távolmaradási-, távozási engedélyek 
 
Késések, mulasztások

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.
A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. Egy
tanórányi késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. 
A közlekedési okok miatti eseti késés igazolható. 
A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri az óra időtartamát (45 perc), a késés egy
igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A késés minősítéséről az osztályfőnök dönt.

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!
A késő tanulót a szaktanár köteles beengedni az órára, de a késő az órát nem zavarhatja!
  
23 
 

A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek távolmaradásának, mulasztásának,
késésének igazolására vonatkozó előírások.

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. 
Az orvosi és egyéb hivatalos igazolást a szülővel vagy a tanuló gondviselőjével alá kell íratni.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt félévente 3 napnál nem hosszabb időtartamra
az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az intézmény vezetője adhat.
- Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol
a tanóráról, az éves munkatervben szereplő, kötelező iskolai rendezvényekről. A végzettség
nélküli korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében szervezett foglalkozások, átvezető
programok, rendezvények az érintett diákok számára kötelezőek.
- A 3 napot meghaladó nem betegségből származó távolmaradást előzetes kérvény alapján az
igazgató engedélyezheti. A kérvény elbírálásánál kikérjük az osztályfőnök véleményét, és
figyelembe vesszük az érintett diák tanulmányi előmenetelét, magatartását és hiányzásait.
- A gondviselő a hiányzás első napján telefonon, személyesen, elektronikus vagy hagyományos
postai úton jelzi az osztályfőnöknek a távolmaradást.
- Az ösztöndíj kifizetések miatt, az érintett évfolyamokon a hiányzásokat az
osztályfőnökök minden hónap 14-éig lezárják az e-naplóban. Ha a tanuló ilyenkor
hiányzik, köteles az igazolást adott hónap 13. napjáig elektronikusan elküldeni , ellenkező
esetben mulasztása igazolatlannak minősül.
- Amennyiben a tanuló az iskolában betegség jeleit mutatja, az orvosi rendelőbe kell irányítani.
Az orvos/védőnő döntése alapján haza kell küldeni további ellátás érdekében. Kiskorú tanuló
esetében telefonon értesíteni kell a tanuló törvényes képviselőjét.
A mulasztás igazolásának elfogadására csak az osztályfőnök jogosult.
A mulasztás igazolható: 
 ha a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.  
 ha a tanuló beteg volt és azt az orvos megfelelően igazolta,  
 ha a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.  
 A tanuló betegség miatti mulasztás esetén orvosi igazolás nélkül nem folytathatja
tanulmányait. 
24 
 
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek – az osztályfőnök hiányzása esetén az
osztályfőnök-helyettesnek - adják le, legkésőbb a mulasztást követő első tanítási napon.
A távolmaradást követő egy héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell
tekinthető.
Az elektronikusan kiállított és így hitelesnek számító megfelelő formátumú orvosi igazolást
pecsét nélkül is elfogadjuk, de visszaélés gyanúja esetén a tanuló köteles bemutatni az eredeti
igazolást. 


Az iskola értesítési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén (Nappali munkarendű
osztályok) 
1. A nappali rendszerben tanuló első igazolatlan hiányzása estén az iskola értesíti a szülőt,
(KRÉTA rendszerben, illetve telefonon), az értesítést 5 óra igazolatlan mulasztás esetén
meg kell ismételni. . A tanuló ismételt igazolatlan mulasztását követően a szakképző
intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi
meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.  
2. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást,
az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével –, valamint
ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a
tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a
huszonöt foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.  
3. Az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt, amikor a tanuló első ízben igazolatlanul
mulasztott, majd másodízben, amikor az igazolatlan órák száma eléri a tízet. Ha a
tanköteles tanuló tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a
tanuló lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha az
igazolatlan órák száma eléri a 30-at, akkor az iskola tájékoztatja az általános
szabálysértési hatóságot, valamint ismét a gyermekjóléti szolgálatot. Ha az igazolatlan
órák száma eléri az 50 órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tartózkodási helye 
25 
 
szerint illetékes gyámhatóságot. Nem tanköteles tanuló esetében 30 igazolatlan
hiányzás esetében megszűnik a tanulói jogviszony. 
4. Megszűnik a tanulói jogviszonya - tanköteles kivételével - annak a tanulónak, aki
igazolatlanul 30 óránál többet mulasztott, feltéve, hogy az iskola a szülőt legalább két
alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan hiányzás következményeire.
 
 
Igazolatlan mulasztás esetén történő intézkedési
kötelezettségek esetei 
igazolatlan
órák száma 
tanköteles kiskorú nem tanköteles kiskorú
nem tanköteles 
nagykorú
1  tanuló törvényes 
képviselőjét (1)
      
5  tanuló törvényes
képviselőjét
(ösztöndíj!) 
    
10  gyámhatóságot (1)
 család- és 
gyermekjóléti
szolgálatot (1) 
 tanuló törvényes
képviselőjét (2)  
 általános
szabálysértési
hatóságot 
  
 tanuló törvényes
képviselőjét (2) 
 tanulót (2) 
30     jogviszonya
megszűnik 
 jogviszonya
megszűnik 
26 
 
50  családtámogatási
ellátás
szüneteltetését
kell
kezdeményezni a
Kormányhivatalnál 
     

Ha a tanuló három napon keresztül hiányzik, és annak okáról az iskola nem kapott
tájékoztatást, az osztályfőnöknek a szülővel haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás igazolatlan órának tekintendő, mely írásbeli büntetést vonhat maga
után.
A kiskorú tanuló szülője – indokolt esetben – egy félévben három alkalommal igazolhatja
gyermeke mulasztását. A 10-12. évfolyamos technikumi tanulóknak további két nap
felsőoktatási intézmények nyílt napjainak, bemutató foglalkozásainak igazolására használható
fel.

Fegyelmező intézkedések: 
   3 igazolatlan óra → osztályfőnöki figyelmeztetés,
   6 igazolatlan óra → osztályfőnöki intés,
   9 igazolatlan óra → igazgatói intés,
   12 igazolatlan óra → igazgatói megrovás,
   15 igazolatlan óra → oktatótestületi intés
   18 igazolatlan óra → oktatótestületi megrovás
   21 igazolatlan óra → fegyelmi büntetés. 
9-13. évfolyam
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen meghaladja 
   a 250 tanítási órát,
   a szakmai elméleti tanítási órák 20 %-át,
   egy adott közismereti tantárgy tanítási óráinak 30 %-át (a 9-12. évfolyamon), 
27 
 
és emiatt teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év
végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen. Ezt az oktatói testület akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma
meghaladja a 20 tanítási órát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. (Az
osztályozó vizsga megtagadása azt jelenti, hogy évet kell ismételnie.)
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel minősíthető, félévkor kell
osztályozóvizsgát tennie, egyébként az augusztusi javítóvizsga-időszakban.

A szakmai gyakorlatról való mulasztásra vonatkozó további következmények
Évközi szakmai gyakorlati órák:
Ha a tanulónak az évközi gyakorlati órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben
meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló a
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja (a gyakorlatot tanulószerződéssel
teljesítő tanuló esetében az évfolyamismétléshez a gyakorlati képzést folytató szervezet
hozzájárulása is szükséges).
Az évismétlés alól az oktatói testület akkor mentesítheti a tanulót, ha 
   igazolatlan mulasztása nincs, valamint
   a szorgalma és eddigi teljesítménye alapján feltételezhető, hogy a mulasztását a 
következő tanév megkezdéséig pótolni és az előírt gyakorlati követelményeket
teljesíteni tudja. 
A fentiekről az oktatói testület a tanév végi osztályozó konferencián dönt (külső gyakorlat
esetén a gyakorlóhely javaslatára).
Ha az oktatói testület mentesíti a tanulót az évismétlés alól, a tanulónak az augusztus végi
javítóvizsga időszakában osztályozó vizsgát kell tennie.
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat:
Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja
az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának húsz százalékát, a tanuló az évfolyam
követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).
Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának
öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 
28 
 
Ha a tanuló mulasztása meghaladja a fenti mértéket, az évismétléstől az oktatói testület akkor
tekinthet el, ha a tanulónak 
   igazolatlan mulasztása nincs, vagy
   az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az óraszám öt százalékát, és az igazolatlan 
mulasztását pótolta,
   az előírt gyakorlati követelményeket a következő tanév megkezdéséig pótolja. 
A tanuló továbbhaladásáról az oktatói testület– a gyakorlóhely igazolása alapján – legkésőbb
a tanévkezdést megelőző utolsó munkanapon dönt, figyelembe véve a gyakorlóhely javaslatát.

Kikérők

Ha a tanulónak a tanítási idő vége előtt szülője, gondviselője kérésre el kell hagynia az iskolát,
a kikérőt kell írnia. A távozási engedélyt az ügyeletes igazgatóhelyettesnek kell odaadni, aki
aláírja a kikérőt és jelzi a portán a távozás engedélyezését. Rosszullét esetén védőnői
javaslatra, szülői kísérettel hagyhatja el nappali tagozatos tanuló a tanítási idő vége előtt az
iskolát.

A tanulók tájékoztatása 
 
A diákok közvetlenül oktatóiktól, a faliújságról, a folyosókon elhelyezett kivetítőkről, 
iskolarádióból, és az iskola honlapjáról (www.than.hu), a TEAMS digitális platformról és az
elektronikus naplóból kaphatják meg azokat az információkat, amelyek jogaik gyakorlásához
elengedhetetlenek.
A Diákönkormányzatot segítő patrónus feladata, hogy gondoskodjék arról, hogy a diákok
megfelelő tájékoztatást kapjanak minden kérdésről, amelyben a DÖK-nek döntési vagy
véleményezési joga van.
A Diákparlament évente ülésezik, az üléseken és a korábban felvetett kérdéseikre itt kapnak
választ a tanulók.


Elektronikus (KRÉTA) napló
 
29 
 
Iskolánkban elektronikus napló működik, melyben tanulóink és az osztályok adminisztrációját
rögzítjük. 
Az elektronikus napló tartalmazza a megtartott órák témáját, valamint az oktatók itt rögzítik a
tanulók osztályzatait és a hiányzásokat. A hiányzások igazolását az osztályfőnök végzi. 
Az elektronikus napló segítségével a szaktanár és az osztályfőnök szöveges értesítést küldhet
a tanulónak és a tanuló szüleinek.
Az elektronikus naplóban minden hallgató, tanuló és szülő hozzáférhet a vele vagy a
gyermekével kapcsolatos információkhoz.

Tantárgyválasztás 

Nyelvválasztás 

Diákjaink az angol és német nyelveket tanulhatják a kötelező idegen nyelv tantárgy keretében 
– saját, illetve szüleik döntése alapján. 
Amennyiben valamelyik nyelvi csoportba többen jelentkeznek, mint amennyi hely a
rendelkezésre áll, a jelentkező tanulók tesztet írnak. A teszt eredménye alapján kerülhetnek
be a kívánt csoportba. 
 
A tanuló munkájának elismerése, jutalmazása 
 
Osztályozás 
 
A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A
szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a
tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.
A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület
tagjaitól segítséget kérhet) dönti el. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani
átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A tanulók osztályzatot
szerezhetnek szóbeli vagy írásbeli feleletre, témazáró dolgozatra, füzetvezetésre, órai
munkára, házi dolgozatra, kiselőadás vagy projekt készítésére.
A kis röpdolgozat és a kis házi beadandó érdemjegyek 50%-os súlyozásúak, míg a témazáró
dolgozat 200%, és a próbaérettségi 300% súllyal számít az év végi osztályzatba. A témazáró 
30 
 
dolgozatot a szaktanár az adott tanév végéig megőrzi. (Erre elektronikus formában is
lehetősége van).
A szóbeli és az írásbeli feleletet a pedagógus nem köteles előre jelezni, a témazáró dolgozatot
viszont minimum egy héttel a tervezett megírás előtt köteles bejelenteni az osztálynak. Egy
nap maximum 2 témazáró dolgozatot írhat egy osztály.
Minden nappali tagozatos tanulónak egy félév során minden legalább heti két órás tantárgyból
legalább három naplójegyet, félévente arányosan elosztva kell kapnia. A felnőttoktatási
tagozaton a hallgatók negyedévenként vizsgát tesznek, a félévi és év végi osztályzatukat a
szaktanár a vizsgajegyek alapján határozza meg.

Szöveges értékelés
A tanulók munkájának értékelése az elektronikus naplóba történő írásbeli értesítéssel,
bejegyzéssel is lehetséges. A bejegyzések a tanulók szaktárgyi munkájára, valamint a
munkafolyamathoz való hozzáállására reflektálnak, illetve rögzítik a tanulók egyes kiemelkedő
vagy fejlesztendő kompetenciájának tényét, tapasztalatát. 

 

 
Magatartás és szorgalom értékelése

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. Korm.rendelet 2021. IX. 01-étől hatályos
180. § (2.a) bekezdése alapján „a tanuló értékelése és minősítése keretében a tanuló
magatartása és szorgalma nem osztályozható”.

A tanulók egyéni jutalmazása 
 
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói jutalmazásban részesülhetnek. 
 
A jutalmazások formái:
 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 
31 
 
 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és
folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért 
 igazgatói dicséret: városi, megyei, országos tanulmányi és sportversenyen elért
helyezésért, közösségi munkáért, példamutató magatartásért, szorgalomért;
kiemelkedő tanulmányi munkáért, valamint minden más esetben, amikor a tanuló
kiemelkedő teljesítmény nyújt. 
 oktatói testületi dicséret: az oktatói testület szavazata alapján, tanév végén adható.

A jutalmak formái: 
 könyvjutalom, 
 tárgyjutalom, 
 oklevél, 
 Than Károly Emlékplakett, 
 Alapítványi tanulmányi ösztöndíj kitűnő átlag esetén. 
 
Osztályközösségek jutalmazása 
 
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek.

Automatikusan jár jutalom szabadnap (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító
oktatók egyeztetik az intézményvezető által történt jóváhagyás után) annak az osztálynak,
amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét: 
 félévenként az igazolatlan órák száma nem haladja meg a 0,5 óra/fő-t,
 az osztály tanulmányi átlaga a félév végén 3,71 felett van 
 
4. A tanulók véleménynyilvánításának rendje
 
A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.  
32 
 
Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben, az osztályfőnök véleményét
meghallgatva, az igazgató dönt.
A tanulók iskolai életet érintő véleményüket, javaslataikat a DÖK keretein belül meg tudják
vitatni. A tanulói vélemény, kérdés- és javaslatfelvetés fóruma az évente megrendezésre
kerülő diákparlament.
Évente diákparlamentet szervez az iskolai diákönkormányzat, ahol a tanulók feltehetik
kérdéseiket az iskolavezetésnek és javaslatokat fogalmazhatnak meg az iskola életét érintő
kérdésekben.
 
5. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk 
 
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető. 
A fegyelemsértés mértékétől függő fegyelmi intézkedések fokozatai az alábbiak lehetnek: 
 ha a fegyelemsértés az óra zavartalan lefolyását akadályozta, de az osztályközösség
egészére jelentékenyebb hatást nem gyakorolt: szaktanári figyelmeztető, szaktanári
intő 
 szünetben történő kisebb súlyú rendzavarás esetén folyosóügyeletes tanári figyel  
 
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető. 
A fegyelemsértés mértékétől függő fegyelmi intézkedések fokozatai az alábbiak lehetnek: 
 ha a fegyelemsértés az óra zavartalan lefolyását akadályozta, de az osztályközösség
egészére jelentékenyebb hatást nem gyakorolt: szaktanári figyelmeztető, szaktanári
intő 
 szünetben történő kisebb súlyú rendzavarás esetén folyosóügyeletes tanári
figyelmeztető, folyosóügyeletes tanári intő 
 ismételt fegyelemsértés, vagy az osztályközösség egészére kiható fegyelemsértés,
késések esetén osztályfőnöki figyelmeztető, osztályfőnöki intő 
 többször ismétlődő, súlyos, vagy az iskola egész közösségére ható fegyelemsértés
estén igazgatói figyelmeztető, igazgatói intő 
33 
 
 az iskola életét jelentősen zavaró; a tanulói jogviszonnyal összefüggő súlyos
kötelességszegés, súlyos és rendkívüli fegyelmi vétség elkövetése esetén fegyelmi
eljárás indítható 

Súlyos fegyelemsértésnek minősülő cselekedet
Az iskolában történő dohányzás esetén kiszabható fegyelmező intézkedések 
 
Az iskola épületében a tanulók által használt helyiségekben a dohányzás (ide értve az ecigarettát
és
bármilyen
cigarettát
helyettesítő
eszközt-pl
snüssz,
elf-bar
is)
tilos.
Amennyiben

az
iskolánkat
dohányzó
tanuló
miatt
az
erre
illetékes
szerv
bírsággal
sújtja

melynek
összege

elérheti

az 50.000 Forintot – úgy azt a dohányzáson tetten ért tanuló szüleire hárítja át az
iskola.
A dohányzó tanulókat az ügyeletes tanár kíséri fel az ügyeletes igazgatóhelyetteshez, aki
feljegyzi a dohányzó nevét az erre a célra kialakított adatbázisban.
A tiltott helyen történő dohányzás, illetve egyéb ilyen szer használata esetén a tanuló fegyelmi
büntetése:
 
 első esetben igazgatói figyelmeztetés, 
 második esetben igazgatói intő, valamint fegyelmi eljárás indítható, melynek
következménye a tanulói jogviszony megszüntetése lehet.  

További súlyos fegyelemsértés

Súlyos fegyelemsértésnek minősül minden az osztályközösség keretein túlmutató fegyelmi
vétség pl. a rongálás, rendzavarás, oktatóval, tanulótárssal szembeni megengedhetetlen
viselkedés; a tettlegesség, zaklatás - akár diák, akár oktató, vagy más iskolai alkalmazott ellen
irányul. 
Ezen túl súlyos fegyelemsértés az állampolgári jogok megsértése, a vallási és/vagy faji
megkülönböztető magatartás. 
Továbbá súlyos fegyelemsértésnek minősül minden olyan iskolai és iskolán kívüli magatartás,
mely nem összeegyeztethető az intézmény jó hírnevébe vetett közbizalommal.
 
34 
 
Súlyos és rendkívüli fegyelmi vétségnek minősülő cselekedetek

Súlyos és rendkívüli fegyelmi vétségnek minősülnek  
1. azok a cselekvések, amelyek esetén bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt
eljárás indul, 
2. az iskola jó hírnevének nagy nyilvánosság előtti megsértése (például közösségi
oldalakon), 
3. személyiségi jogok megsértése (felvételek készítése és közzététele a felvételen
szereplők, illetve az intézmény vezetésének hozzájárulása nélkül) 
4. olyan szabálysértés elkövetése, mely elkövetési magatartása nem összeegyeztethető
az intézmény jó hírnevébe vetett közbizalommal. 
5. Rendszerszerűen, több alkalommal elkövetett súlyos fegyelemsértések.
Ezen fegyelmi vétségek elkövetése esetén a tanuló több kötelezettségét is súlyosan megszegi. 

Súlyos és rendkívüli fegyelemi vétség esetén a tanuló intézményen belüli tartózkodáshoz való
joga ideiglenesen felfüggeszthető és fegyelmi eljárás indítható, melynek alapján írásbeli
határozat készül a fegyelmi büntetésről. A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás, 
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, (szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható)
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, (tanköteles tanulóval szemben
a „másik iskolába helyezés” büntetés csak akkor alkalmazható, ha az intézmény igazgatója
megállapodott az átvételről a befogadó iskola igazgatójával)
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, (tanköteles tanulóval szemben nem
alkalmazható)
f) kizárás az iskolából.

A fegyelmi eljárás  
 A fegyelmi eljárás megindításáról az oktatói testület dönt egyszerű szavazattöbbséggel.  Az
oktatói testület a fegyelmi eljárás lefolytatására saját tagjai közül legalább háromtagú
bizottságot választ (a továbbiakban: fegyelmi bizottság). (4) A másodfokú fegyelmi határozat 
35 
 
meghozatalában nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában
részt vett.
A fegyelmi eljárás egyeztető eljárással kezdődik. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése. A fegyelmi eljárás
megindítását követően az érintett feleket, ill. azok szüleinek figyelmét fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását. Egyeztető eljárás lefolytatására csak akkor van lehetőség, ha
azzal a sértett (kiskorú sértett esetén a szülő), valamint a kötelességszegő tanuló (kiskorú
kötelességszegő esetén a szülő) egyetért, illetve, ha a fegyelmi eljárás alá vont tanuló nem áll
korábbi fegyelmi büntetés hatálya alatt.
Az egyeztető eljáráson jelen van: 
- sértett (kiskorú sértett esetén a szülő is)-ha van
- kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő is)
- érintett osztályfőnök
- DÖK, megbízottja
- igazgató vagy igazgató-helyettes vagy osztályfőnöki munkaközösség vezetője
- A fegyelmi bizottság vagy az általa egyeztetésre kijelölt oktató, akit a 
kötelességszegő és ha van,  a sértett fél elfogad. 
Az egyeztető eljárás akkor eredményes, ha sikerül a kötelességszegő és a sértett között olyan
megállapodást létrehozni, amely biztosítja a sérelem orvoslását vagy sértett hiányában az
egyeztető eljárás során a fegyelmi eljárást megszüntető megállapodás jön létre.  A
megállapodás írásban készül.
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti,
akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad.
Az egyeztető eljárás megszervezése a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik. Az egyeztető
eljárásban a DÖK-nek tájékozódási és véleménnyilvánítási joga van.
Az egyeztető eljárást nem kell lefolytatni, ha 
 a) a sértett az egyeztető eljárás lefolytatásához nem járult hozzá, 
36 
 
b) a tanuló fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
c) a tanuló a kötelességszegést a korábban kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtásának
felfüggesztése alatt követte el, vagy
d) a tanuló ellen a kötelességszegés elkövetését megelőző egy éven belül indult fegyelmi
eljárást egyeztető eljárás eredményeképpen született megállapodás alapján szüntették meg. 
Vagyonvédelem, kártérítés 
 
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak,
taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
A közösségi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden
tanulóra nézve kötelező.
A közösségi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a
szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg
felelős.

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes
kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gondnok javaslatára az oktatói testület
dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell,
és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a Ptk. előírásainak
megfelelően az iskola pert indít.
 
6. Tanulmányok alatti vizsgák rendje
 
Az iskola osztályozó (és különbözeti) vizsgát – fő szabály szerint - évente háromszor szervez: a
félévet utolsó napját megelőző két tanítási héten , a tanév utolsó napját megelőző két hétben
(érettségiző évfolyamok számára áprilisban), és az augusztusi javítóvizsgákkal egy időben. 
Javítóvizsga évente egyszer van, ennek időpontja augusztus vége.
Ha a tanuló tanulmányi eredményei alapján az év végi oktatói testületi értekezleten engedélyt
kapott iskolán belüli képzésváltásra, a másik képzéstípsuba történő átírás csak sikeres 
37 
 
különbözeti vizsga letétele után történhet meg. Ennek a különbözeti vizsgának az ideje az
augusztusi javítóvizsgák időszaka.
A hiányzásai miatt mulasztó tanuló a félévi és az év végi osztályozó vizsgán csak abban az
esetben vehet részt, ha vizsgatárgyainak száma nem haladja meg az öt tantárgyat. A
mulasztásai miatt öt vagy annál több tantárgyból osztályozó vizsgára utalt tanuló oktatói
testületi döntés alapján az adott értékelési időszakban „mulasztásai miatt nem osztályozható,
a félév/tanév követelményeit nem teljesítette” értékelést kap.

A tanulmányok alatti vizsgára jelentkezés módja, ideje, rendkívüli esetek: 
 Osztályozó vizsgára az osztályfőnök jelentkezteti a tanulót az éves munkaterv
szerint rögzített időpontig. 
 Nem osztályozható az a tanuló, akinél
o az igazolt és igazolatlan mulasztásainak a száma meghaladja a 250 órát, 
o a szakmai elméleti vagy gyakorlati tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása 
eléri óraszám 20 %-át,
o egy adott közismereti tárgyból a tanítási órák 30%-át,
és nincs a Szakmai Program által előírt számú érdemjegye. 
Amennyiben a tanuló a Szakmai Programban meghatározott számú
érdemjeggyel rendelkezik, a tanuló teljesítményét az adott tantárgyból a
megszerzett érdemjegyei alapján kell értékelni. 
 Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása nem haladja meg a húsz tanórai
foglalkozást, a tanuló kérésére és a szaktanár javaslatára az osztály
nevelőtestülete engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 
 Javító vizsgára szintén az osztályfőnök jelentkezteti a tanulót az év végi
osztályozó értekezleten született döntés alapján. 
A pótló vizsgák ideje minden félév- és év vége szorgalmi időszakának utolsó napját megelőző
héten, a munkatervben meghatározott napon van.

Vizsgaformák, vizsgarészek

A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályozását A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje
szabályzatunk tartalmazza. 
38 
 

Nappali tagozaton 
Elméleti tantárgyakból félévkor és év végén írásbeli, informatika, testnevelés, gyakorlati
ismereteket igénylő tárgyakból gyakorlati vizsgát tartunk. Az egyéni tanrend szerint tanulók a
testnevelés tantárgy értékelése és minősítése alól mentesítést kapnak.
Szóbeli vizsgát kizárólag idegen nyelv tantárgyakból év végén kell tenni. Év végén a többi
tantárgyból szóbeli vizsgára elégtelen írásbeli vizsga esetén kerül sor.  

A javító- és vizsgabizottság megalakítása a munkaközösségek feladata, összetételét és
munkájukat a munkaközösség-vezető koordinálja. A vizsgabizottságok legalább három főből
állnak, legalább egy tag az adott tantárgy szaktanára.

Jogorvoslati lehetőségek

Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság által hozott döntés
iskolai döntés, amellyel kapcsolatban alkalmazni kell a szakképzési törvény eljárási szabályait.
Ily módon érvényesül az a törvényi szabályozás, amely szerint a tanulmányok minősítésével
kapcsolatosan nincs helye eljárás indításának. Lehetőség van azonban eljárást indítani a
vizsgabizottság által hozott döntés ellen is, amennyiben az nem a helyi tantervre épül, illetőleg
megszegték az eljárási szabályokat.

Az évfolyam- és osztályozó vizsgák témaköreit a 2. számú melléklet tartalmazza.

 
7. Térítési díj, tandíj 
 
Térítési díjak

Az iskola térítési díjat szed az iskolai étkeztetésért, amelynek összegét a gyermekvédelmi
törvény szabályozza. A nappali tagozatos tanulóknak lehetősége van kedvezményes
étkeztetés igénybevételére, amennyiben arra jogosultak. 
39 
 
Térítési díjat kell fizetni az érettségi vizsgára jelentkezéskor a tanulói jogviszony megszűnése
után egy adott érettségi vizsgatárgyból tett 2. vagy további javító illetve pótló vizsga, továbbá
független vizsga esetén.
A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor térítési díjat kell fizetni. 
A térítési- és a tandíj összege a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum térítési- és
tandíjfizetési szabályzata alapján kerül kiszámításra. A térítési- és a tandíjat két egyenlő
részletben október 15-ig, illetve március 15-ig kell befizetni.

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 
 
Az intézményben – a képzés jellegéből adódóan - a tanulók nem állítanak elő terméket,
vagyoni jogú alkotásokat.
 
8. Tanulói támogatások
 

Szociális ösztöndíj

Az iskola alapítványa a szociálisan rászoruló nappali tagozatos tanulókat anyagilag
támogathatja. 
Az alapítvány által nyújtott támogatások pályázat útján nyerhetők el. A pályázatot az
alapítvány pályázati nyomtatványán lehet benyújtani, nyomtatott vagy elektronikus
formában. A pályázatot a kuratórium bármely tagjának személyesen vagy az elektronikus
levelezési címére lehet eljuttatni. A beérkezett pályázatokról a kuratórium tíz munkanapon
belül hoz döntést.
A kuratórium határozatáról az érintett személyek elektronikus levélben, ha úgy nem
lehetséges, akkor nyomtatott formában kapnak értesítést. Ezt követően a pályázó a
határozatot, készpénzfelvétel esetén az alapítvány pénztárát kezelő személynél
érvényesítheti. 
40 
 
A szociálisan rászoruló tanuló az alapítványi támogatását kizárólag az iskolai menzai
étkeztetésben, illetve az utazási költségtérítésben érvényesítheti. Rászorultságát az
osztályfőnöke, vagy az iskola ifjúságvédelmi felelőse igazolhatja. Az iskola alapítványa nem
nyújt támogatást a rendszeresen igazolatlanul hiányzó és a tanulmányi kötelezettségét nem
teljesítő tanulónak.


Tanulmányi ösztöndíj

A BMSzC Than Károly Ökoiskola és Technikummal tanulói jogviszonyban álló, ott tanuló diák
iskolatípustól függetlenül egyszeri tanulmányi ösztöndíjban részesül abban az esetben, ha az
aktuális tanévben az iskolánk által kiállított bizonyítványa kitűnő minősítésű. Az ösztöndíjat
iskolánk alapítványa finanszírozza. 
 
9. A felnőttek oktatásra vonatkozó külön szabályok
 
A felnőttoktatás esti és levelező rendszerben működik iskolánkban. 
Esti tagozaton heti 3 alkalommal, 15.05-20.05 óra között szervezünk oktatást, míg a levelező
tagozatos osztályok szombatonként 8.00-15.05 között tanulnak. 
Mindhárom munkarendben tanulók számára negyedéves vizsgákat szervezünk. A félévi és év
végi osztályzatok a vizsgajegyek átlagából számolandók. 
Egyéb esetekben a Szakmai Program Képzési Program részében meghatározott módon – akár,
online; ill. távoktatás formájában is szervezhető a felnőttek oktatása.

Az iskolavezetés a szóbeli és írásbeli beszámolók, ill. vizsgák időpontját a folyosókon
elhelyezett kijelzőkön és a honlapon, továbbá a TEAMS alkalmazás Diákcsoportjában is
közzéteszi.
Ha a hallgató nem tud részt venni a vizsgákon, vizsgahalasztási kérelmet kell leadnia a felelős
igazgatóhelyettesnek a megfelelő igazolások csatolásával. Csak indokolt esetben lehet vizsgát 
41 
 
halasztani. Az a hallgató, aki nem adott le halasztási kérelmet, vagy az elutasításra került, és
nem jelent meg a vizsgán, arra a vizsgaidőszakra nem kap értékelést. 
A felnőttoktatási tagozaton is igazolni kell a hiányzásokat. 
20 óra igazolatlan hiányzás felett automatikusan megszűnik a tanulói jogviszony. 
A jogviszony csak addig áll fenn és akkor folyamatos, amíg a tanuló a tanulmányi
vizsgaszabályzatban megfogalmazott kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget: 
 évközben negyedévente, félévkor, és év végén minden tárgyból érdemjegyet szerez,
 ha az év végi vizsgán valamely tárgyakból elégtelen osztályzatot kap, eredményes 
javító vizsgát tesz
 
A tanulók személyi adataikban bekövetkezett bármilyen változást kötelesek bejelenteni az
osztályfőnöknek 5 munkanapon belül.
Jogviszonyának megszűnésekor minden köteles bizonyítványait, és egyéb, beiratkozáskor
leadott iratát, szakmunkás oklevelét stb. elvinni, diákigazolványát, belépőkártyáját leadni. 
10. Nem magyar anyanyelvű tanulóinkra vonatkozó szabályok
 
Az újonnan beiratkozó nem magyar anyanyelvű, magyarul nem beszélő tanulóinknak a
Dobbantó programban biztosítjuk a magyar mint idegen nyelv tanulásával, hogy a
későbbiekben a többségi magyar tanulócsoportba integrálhatóvá váljanak.   
A tanulók a Dobbantó program végeztével magyar nyelvből írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek.
A szóbeli vizsgák bizottság előtt zajlanak.
A bizottság tagjai: 
- az igazgató, illetve képviselője,
-  a magyar mint idegen nyelv tantárgy oktatója
- az oktatói testület egy, az igazgató által kijelölt tagja. 
Az integráltan tanuló nem magyar anyanyelvű tanulóinknak magyar mint idegen nyelv órákat
biztosítunk a magyar nyelv és irodalom órák egy része helyett.
 
11. Záró rendelkezések 
 
42 
 
A házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói és felnőttképzési jogviszonyban
állókra, és az iskolában bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottakra.
A házirend területi hatálya: A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási
időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Szakmai
Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola oktatói ellátják a tanulók
felügyeletét. A házirend az iskola területére, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli
rendezvények területére érvényes.
A házirend hatálybalépése: A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és
visszavonásig érvényes. A felülvizsgált házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti
a 2022.08.31-én készített házirend.
A házirend módosítása: A házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás alapján. A
házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat, az iskola dolgozóinak és
tanulóinak nagyobb csoportja. A kezdeményezést és a javasolt módosítást a
diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A házirend módosítási
eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.  
A házirend közzétételének nyilvánosságának biztosítása: 
 a tanári szobában, 
 a könyvtárban 
 a titkárságon bárki számára hozzáférhetően, valamint 
 az iskola honlapján a www.than.hu/Dokumentumok/Házirend cím alatt is olvasható.  
A házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.
A házirend főbb rendelkezéseit, esetleges módosításait az osztályfőnököknek minden tanév
elején meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A
házirendről minden érintett további tájékoztatást kérhet az osztályfőnökétől fogadóórán, az
iskola igazgatójától vagy helyettesétől előre egyeztetett időpontban. 

A házirend a fenntartó jóváhagyását követően 2023. szeptember 01-jén lép életbe.


Budapest, 2023. augusztus 31.                                                   .……………………….
 Müller Tamás Bulcsú
 megbízott igazgató
43 
 
Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradékok:

A Házirendet az oktatói testület 2022. 08. 31-én elfogadta.

 


   …………………………..
          az oktatói testület tagja

 

 

Az iskolai diákönkormányzat részéről a Házirend ismertetésre került. Az érintettek
véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

 


           ………………………………………..
                                                                                                       sk. 
          DÖK elnök

 

 

A Házirend a fenntartó jóváhagyásával 2023. szeptember 01-jén lép hatályba és visszavonásig
érvényes. Jelen Házirend hatálybalépésével egyidejűleg az előző, 2023. január 27-én
jóváhagyott Házirend hatályát veszti.  
 
44 
 
12. Mellékletek
 
1. számú melléklet:  Csengetési rend 
 

Óra Becsengetés Kicsengetés 
1. 7:30 8:15
2. 8:25 9:10
3. 9:25 10:10
4. 10:20 11:05
5. 11:15 12:00
6. 12:20 13:05
7. 13:15 14:00
8. 14:10 14:55
9. 15:05 15:50
10. 16:00 16:45
11. 16:50 17:35
12. 17:40 18:25
13. 18:30 19:15
14. 19:20 20:05
15. 20:10 20:55 


Szombati tanítási rend
A szombati napokon 8.00 és 15.00 óra között szervezzük a tanítást.
 
45 
 
2.Számú melléklet: Tanulmányok alatti
vizsgák témakörei 

https://thankaroly.sharepoint.com/:f:/s/titkarsag/EtpyO5xOnPFBk-HsYmFgq30BwKviKbEbEkna2wOgtPr3g?e=U2D7TQ

46 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum