SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Vízügyi technikus

Vízügyi technikus illusztráció

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő tevékenységeket végez a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően, irányítással vagy önállóan.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek fontos a környezet védelme, a vízzel való gazdálkodás, a vizek kártételei elleni védekezés.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • megismeri Magyarország vízrajzát;
 • jártasságot szerez a víz alapvető fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai, környezetkémiai, laboratóriumi vizsgálatokban;
 • megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket;
 • dokumentálja és végrehajtja a vízrajzi, hidrometeorológiai méréseket;
 • megismeri és alkalmazni tudja a vízkárelhárítási (árvíz-, belvízvédelmi, aszály és vízminőségi kárelhárítási) eszközöket;
 • megismeri a vízi munkáknál használatos gépeket, berendezéseket, szivattyúkat, az alapvető kezelési szabályokat, gépészeti szereléseket;
 • ismeri a biztonságos munkavégzés feltételeit;
 • elsajátít egyszerű csőszereléseket.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKMA

Környezetvédelem és vízügy ágazat

5 éves technikum keretében, Területi vízgazdálkodó szakmairány

A szakember az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz, vízminőség romlás, vízhiány, aszály) elhárítását végzi. Tározás, vízlépcső, folyószabályozás és mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés, halastó) területeken mérnöki irányítással műszaki tervezési, létesítési, üzemeltetési és fenntartási feladatokat végez. A létesítési, üzemeltetési és fenntartási feladatokhoz kapcsolódó műveket (medrek, csatornák, szivattyútelepek, vízkormányzó létesítmények) kezel. Vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával. Geodéziai méréseket végez, a hozzá kapcsolódó dokumentációt elkészíti. A műtárgyakat és a kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket üzemelteti. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelemhez adatokat gyűjt, rendszerez, dokumentációs feladatokat végez. Kivitelezési munkák során középvezetői – művezetői feladatokat végez. Munkája során a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza, kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. Továbbképzéseken vesz részt, a szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

Kiknek ideális ez a szakma?

A vízügyi technikus szakma olyanok számára ajánlott, akik a természetes vizeink flórájának és faunájának javítása és fenntartása érdekében elhivatottak, akik készek harmóniát teremteni mesterséges élőhelyünk szükségletei és vizeink természetes állapota között, hisznek a természetes vízforrások alapozta jövőben, az emberek, a növények és az állatok harmóniájában. Akik jól terveznek és elemeznek, és képesek arra, hogy a vízügy területén technikailag korszerűbb, megbízhatóbb, fenntarthatóbb világot alkossunk, akik készek szakigazgatási, technikusi magas tudásuk és fizikai cselekvőképességük birtokában kiállni az ipari, társadalmi és a mindannyiunk számára optimális vízügyi szükségletek megoldása mellett.

Akiknek alapvető a természetes vizeink felelősségteljes kezelése, felhasználókhoz történő biztonságos és fenntartható eljuttatása, akik hosszú távon gondolkodnak, igényük van a dolgok irányítására, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, képesek a folyamatos megújulásra, fontos számukra a tiszta víz és annak kontrollált kezelése.

A szakmával kapcsolatos elvárások

Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat vagy térképeket felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el. Időjárási elemeket mér, valamint a vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további tevékenységeket határoz meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját, tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

A szakvégzettséggel rendelkezők

 • Vízrajzi adatokat észlel, mér, és az adatokat feldolgozza;
 • Az építési anyagok jellemző fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai ismeretében az anyagokat adott célra kiválasztja;
 • Építőanyagok laboratóriumi vizsgálataihoz szükséges mintavételt, vizsgálatot végez, a vizsgálati eredményeket kiértékeli;
 • Felismeri a talajokban bekövetkező káros jelenségeket;
 • Talajmintákat vesz, és a talajmintát laboratóriumban megvizsgálja, a mérési eredményeket feldolgozza, kiértékeli;
 • A vízépítési földművek, műtárgyak, medrek építési folyamatának tervezési, kivitelezési munkáinak adatgyűjtési, résztervezési feladatait végzi, részterveket, tervvázlatokat készít;
 • Vízügyi és víziközmű nyilvántartási, ügyviteli és engedélyezési eljárásokban adatokat rögzít és nyilvántartást kezel;
 • Vízrendezési létesítmények terveknek megfelelő kivitelezését ellenőrzi, ezek üzemeltetési és fenntartási munkáit irányítja;
 • Megtervezi az árvíz- és belvízkárelhárítási rendszer elemeinek fenntartási munkáit, azokhoz erőforrásokat, gépeket, anyagokat biztosít, irányítja a kárelhárítás munkáit;
 • Az árvíz- és belvízvédelmi területeken mérési, előrejelzési adatok alapján felismeri a szükséges beavatkozási lehetőségeket. Irányítja a védekezési munkákat, majd azokat követően kárfelmérést végez;
 • Hidrológiai mérési, előrejelzési adatok alapján megtervezi a tározók ürítését és feltöltését. Működteti a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakat, fenntartási és karbantartási munkáit irányítja;
 • Öntözőrendszerek tervezéséhez adatokat gyűjt. Az öntözőrendszerek létesítési, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáit irányítja;
 • Vízminőségi kárelhárítási feladatokat lát el: olajszennyezés, vízminőség romlás, és egyéb havária károk elhárítását irányítja, kárfelmérést végez;
 • Vízügyi műtárgyakat és a kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket üzembe és üzemen kívül helyez, a műtárgyak automatizált rendszerében keletkező adatot olvas, értelmez és értékel az értékelés alapján üzemi körülményt módosít, vagy gépészeti beavatkozást hajt végre;
 • Vízügyi engedélyezési kérelmet készít, kivitelezési munkákat műszaki tervnek megfelelően ellenőriz;
 • Védett területek létesítési és fenntartási munkálatait irányítja.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum