SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Vízügyi munkatárs

Vízügyi munkatárs illusztráció

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő tevékenységeket végez a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően, irányítással vagy önállóan.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek fontos a környezetvédelem fogalma, céljai és a jövő nemzedékének a környezet megőrzése.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Csapatmunkára való alkalmasság, pontosság, precizitás, terhelhetőség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • megismeri Magyarország vízrajzát;
 • jártasságot szerez a víz alapvető fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai, környezetkémiai laboratóriumi vizsgálatokban;
 • megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket;
 • dokumentálja és végrehajtja a vízrajzi, hidrometeorológiai méréseket;
 • megismeri és alkalmazni tudja a vízkárelhárítási (árvíz-, belvízvédelmi, aszály és vízminőségi kárelhárítási) eszközöket;
 • megismeri a vízi munkáknál használatos gépeket, berendezéseket, szivattyúkat, az alapvető kezelési szabályokat, gépészeti szereléseket;
 • ismeri a biztonságos munkavégzés feltételeit;
 • elsajátít egyszerű csőszereléseket.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

VÍZÜGYI MUNKATÁRS SZAKMA

Környezetvédelem és vízügy ágazat

3 éves szakképző iskola keretében

A vízügyi munkatárs a vízügyi technikusok és a mérnökök vezetői irányítása mellett a területi és a települési vízgazdálkodás területén is hasznosítja ismereteit, megszerzett gyakorlatát, képességeit. Munkája során alapvető laboratóriumi méréseket végez, azok eredményeit értékeli, dokumentálja. Vízrajzi, hidrometeorológiai és geodéziai méréseket végez, a mérési adatokat feldolgozza. A vízrendezési létesítmények kivitelezési, üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan irányítással méréseket végez, mérési eredményeket dolgoz fel és dokumentál. A vízkárelhárítási (a vizek mennyiségi és minőségi szempontú káreseményei kezelésének: ár, belvíz, vízminőségi, vízhiány) rendszer fenntartása során karbantartja a műtárgyakat, szivattyúkat, medreket. Az ár- és belvízvédekezésnél szivattyúállásokat, ideiglenes elzárásokat, védműveket létesít, szivattyúkat helyez üzembe, az üzemeltetést dokumentálja. A védekezést követően elbontja az ideiglenes műveket, szivattyúállásokat. A vízminőségi kárelhárítás során elhelyezi a lokalizáló műveket, vízmintát vesz, a helyszíni vizsgálat eredményeit dokumentálja. A kármentesítő anyagokat, eszközöket, berendezéseket nyilvántartja, és szükség esetén a helyszínen felhasználja. A vízügyi létesítmények és víziközművek (vízellátó és csatornarendszerek) elemeit karbantartja, egyszerű javításokat végez. Gépeket üzemeltet, üzembe helyez, az üzemeltetést dokumentálja. Kisebb műszaki hibaelhárítási feladatokat lát el. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, adminisztrációs hivatali munkát végez.

Kiknek ideális ez a szakma?

A vízügyi munkatárs szakma olyanok számára ajánlott, akik a természetes vizeink minőségének javítása és fenntartása érdekében elhivatottak, akik készek harmóniát teremteni mesterséges élőhelyünk szükségletei és vizeink természetes állapota között, hisznek a természetes vízforrások alapozta jövőben. Akik képesek arra, hogy a vízügy területén technikailag korszerűbb, megbízhatóbb, fenntarthatóbb világot alkossunk, akik készek fizikai cselekvőképességük birtokában az optimális vízügyi szükségletek megoldására.

Akiknek alapvető a természetes vizeink felelősségteljes kezelése, felhasználókhoz történő biztonságos és fenntartható eljuttatása, akik hosszú távon gondolkodnak, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, fontos számukra a tiszta víz és annak kontrollált kezelése.

A szakmával kapcsolatos elvárások

Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat vagy térképeket felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el. Időjárási elemeket mér, valamint a vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további tevékenységeket határoz meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját, tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

A szakvégzettséggel rendelkezők

 • Vízügyi műtárgyakat és kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket ellenőriz, a hibákat elhárítja;
 • Ellenőrzi a vízellátási rendszerek műtárgyait, csővezetékeit és szerelvényeit, az észlelt hibákat elhárítja;
 • Ivóvíz minőséget (fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai jellemzők) ellenőriz laboratóriumi és helyszíni mérésekkel. Határérték eltérés esetén javaslatot tesz a beavatkozásra. A beavatkozások során üzemelteti az elzáró szerelvényeket és a gépészeti berendezéseket, csővezetéket szerel, szerelvényeket javít;
 • A vízbeszerző létesítmények és a víz-, valamint a szennyvízkezelési technológiák berendezéseinek üzemeltetésében folyamatirányítási, műtárgy-karbantartási feladatokat végez;
 • A vízbázisvédelmi, ivóvíz- és szennyvíztisztítási területeken bekövetkező havária eseményeket felismeri és javaslatot tesz a kárelhárítás megkezdésére. A kár jellegétől függően vízmintát vesz és vizsgál, a vizsgálat eredményeit dokumentálja. Csővezetéket szerel, szerelvényeket javít. Kisebb műszaki hibaelhárítási feladatokat lát el;
 • A csatornázási rendszerek üzemeltetése, a műtárgyak gépészeti berendezéseinek karbantartása során a hibákat felismeri, a hibák elhárítására javaslatot tesz. Egyszerű hibákat javít, és a munkákat dokumentálja;
 • Szennyvízminőséget (fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok) helyszíni és laboratóriumi mérésekkel ellenőriz. A határértéktől való eltérés esetén kezdeményezi a veszélyt elhárító beavatkozásokat;
 • A közfürdők üzemeltetése során vízminőséget mér és értékel, javaslatot tesz szükséges lépésekre a rendkívüli esemény elhárítása érdekében. Kisebb műszaki hibaelhárítási feladatokat lát el;
 • Üzembehelyezési dokumentáció alapján beüzemeli a szivattyúkat, az irányítási leírások alapján a műszaki berendezések működését az irányítási eszközökkel a leírásoknak megfelelően optimális szinten tartja. Szivattyúk karbantartását végzi;
 • Vízépítésben és vízügyi létesítmények üzemeltetésében használatos egyszerű berendezéseket, gépeket működtet (mérőberendezések, talajtömörítők, motoros fűrész, fűkasza, zsilipek).

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum