SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Rendészeti őr

Rendészeti őr illusztráció

Rendészet és közszolgálat ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A rendészeti őr megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival és a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti őr megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend és a közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit magas színvonalon tudja biztosítani.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó szövegértés, logikus gondolkodás, kommunikációs-és kapcsolatteremtő készség, együttműködés, illemtudó, betartja az alapvető viselkedési normákat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • őrző tevékenységet végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz- és értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;
 • visszatartja a bűncselekményen vagy szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

RENDÉSZETI ŐR SZAKMA

Rendészet és közszolgált ágazat

3 éves szakképző iskola keretében

Védelmi eszközök és berendezések használatával őrzi és megvédi a megbízó által meghatározott védelmi szinten rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt. Létesítmény őrzése és védelme esetén a személy-, gépjármű és áruforgalom ki- és beléptetését végzi a megbízó által meghatározott tartalommal és a szakmai előírások szerint. Tevékenysége ellátása során a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt, valamint a személyét és a társait ért támadás esetére támadáselhárító eszközök (gumibot, vegyi eszköz, lőfegyver) használatára is jogosult a vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok betartásával. A jogszerű intézkedésnek ellenszegülő, vagy a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfoghatja, a hatóság értesítését követően annak kiérkezéséig visszatarthatja, a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy birtokában lévő, szabálysértésből vagy bűncselekményből származó, annak elkövetése során használt, támadásra alkalmas eszközöket elveszi. Határozott és udvarias fellépéssel végrehajtott intézkedései során mindvégig megtartja a törvényességet, a jogszabályok és utasítások előírásait betartja és másokkal is betartatja. Rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor képes aktívan segítséget nyújtani a személyek életének és testi épségének, valamint vagyonának mentésében, továbbá aktívan együttműködik a rendőrségi, katasztrófavédelmi hatóságokkal. Feladatait magas fokú folyamatos és éber figyelemmel végzi, betartva a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ.

Kiknek ideális ez a szakma?

A rendészeti őr azok számára ajánlott, akik tisztában vannak a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi munka sajátosságaival, választott szakterületük fontosabb szakmai elemeivel. A képzés ideje alatt a gyakorlati képzés keretében a rendészeti őr alapos ismereteket szerez a magánbiztonsági szektor, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség működéséről, tevékenységéről, akik elhivatottságot éreznek magukban a közrend, közbiztonság fenntartására, és képesek hierarchiában, szabályokat pontosan követve dolgozni.

A szakmával kapcsolatos elvárások

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes együttműködni a szervezet tagjaival. Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket, és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartásformákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.

A szakképesítéssel rendelkező

 • A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával végzi;
 • Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközök, rendszerek kezelésével objektumot őriz;
 • Belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint helyszínellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • A megbízó és a foglalkoztató által előírt rendben átadja és átveszi a szolgálatot;
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér;
 • A megbízó utasításai szerint az őrzött létesítmény helyiségeinek kulcsait a jogosultság ellenőrzését követően kiadja és visszavételezi a jogosulttól;
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig viszszatartja, és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, az elkövető birtokában lévő, támadásra alkalmas eszközt elveszi;
 • Tevékenysége végzése során a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködik;
 • Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömegrendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket;
 • Kereskedelmilogisztikai létesítményeket őriz a megbízó és a foglalkoztató utasítása szerint;
 • Tájékoztatja az ügyfeleket az általa végzendő intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelési eljárásról;
 • A feladatkörében megtett intézkedésekről elöljárójának vagy felettesének a rendszeresített technikai eszközök használatával szóban vagy írásban jelent a szervezeti előírások szerint.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum