SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Közszolgálati technikus

Közszolgálati technikus illusztráció

Rendészet és közszolgálat ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány.

A közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az államigazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényeit kimagasló színvonalon tudja biztosítani.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó szövegértés, logikus gondolkodás, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, együttműködés, illemtudó, betartja az alapvető viselkedési normákat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;
 • őrzési tevékenységet végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
 • ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként;
 • a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt;
 • ellenőrzi a közterületeket;
 • szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
 • intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;
 • visszatartja a bűncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt;
 • alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
 • együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
 • lőfegyvert használ;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

RENDÉSZETI TECHNIKUS (KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS) SZAKMA

Rendészet és közszolgálat ágazat

5 éves technikum keretében, Rendészeti technikus szakmairány

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, illetve a rendvédelmi szervek feladatai ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézkedési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is. A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és magabiztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt. Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt. A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok betartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, adatokat összesít írásbeli jelentésben. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ a vonatkozó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályok betartásával. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

Kiknek ideális ez a szakma?

A közszolgálati technikus / rendészeti technikus szakma azok számára ajánlott, akik tisztában vannak a rendészeti és a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi munka sajátosságaival, választott szakterületük fontosabb szakmai elemeivel. A gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus alapos ismereteket szerez a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a magánbiztonsági szektor működéséről, tevékenységéről, azok számára ajánlott, akik elhivatottságot éreznek magukban a közrend, közbiztonság fenntartására, és képesek hierarchiában, szabályokat pontosan követve dolgozni.

Elengedhetetlen tulajdonság a fegyelem megtartása és megtartatásának képessége, de előny a praktikus, analitikus gondolkodás, a jó szövegértési és kommunikációs képesség, az emberszeretet, az empátia, jó kapcsolatteremtő képesség, a precíz munkavégzés, szabálykövetési hajlandóság.

A szakmával kapcsolatos elvárások

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes együttműködni a szervezet tagjaival. Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket, és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartásformákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.

A szakképesítéssel rendelkező

 • A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával végzi;
 • Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközök, rendszerek kezelésével objektumot, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket őriz;
 • Belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint helyszínellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér;
 • Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömeg rendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket.
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja, és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, az elkövető birtokában lévő, támadásra alkalmas eszközt elveszi;
 • Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést végez;
 • A feladatkörében megtett intézkedésekről elöljárójának vagy felettesének írásbeli jelentést készít vagy szóban jelent a szervezeti előírások szerint;
 • Tájékoztatja az ügyfeleket az általa végzendő intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelési eljárásról;
 • Elsősegélyt nyújt és újraélesztést végez szükség esetén;
 • Megbízási szerződésben foglaltak alapján a megbízó utasítása szerint, de a személyiségi jogokra vonatkozó, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok betartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, adatokat összesít és írásbeli jelentésben a megbízónak átadja;
 • A közterületek rendeltetésszerű használatnak felügyelete körében ellenőrzi a közterületen tevékenységet végzők (pl. árusok, zenészek, vendéglátók, plakátragasztók) engedélyét;
 • Hatósági jogkörében eljárva a közterületen vagy jogszabályban meghatározott más területen (erdő, mező, természetvédelmi terület, szőlő, tó) elkövetett szabálytalankodóval szemben figyelmeztetést alkalmaz, helyszíni bírságot szab ki, feljelentést tesz, vagy egyéb intézkedést foganatosít szükség esetén egy tanult idegen nyelven is a szabálytalanság megszüntetése érdekében;
 • Tevékenysége végzése során a rendvédelmi szervekkel együttműködik.

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ (KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS) SZAKMA

Rendészet és közszolgálat ágazat

5 éves technikum keretében, Közigazgatási ügyintéző szakmairány

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, magánbiztonsági feladatokra, valamint a közigazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A tudásanyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi feladatait. A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy közigazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályok betartásával. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Kiknek ideális ez a szakma?

A közszolgálati technikus / közigazgatási ügyintéző szakma azok számára ajánlott, akik tisztában vannak a rendészeti és a közigazgatási tevékenység, valamint a hatósági munka sajátosságaival, választott szakterületük fontosabb szakmai elemeivel. A gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző alapos ismereteket szerez a szakhatóságok, elsősorban a közigazgatási hivatalok, de a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, akár a magánbiztonsági szektor működéséről, tevékenységéről is. A képzés azok számára ajánlott, akik elhivatottságot éreznek magukban a közszféra és a magánszféra igazgatási, irányítási feladatainak ellátására, képesek a szabályokat pontosan követve dolgozni, az eljárásrendeket követve azokat megtartani és megtartatni.

Elengedhetetlen tulajdonság a koncentráció és a figyelem, precizitás megtartása és megtartatásának képessége, de előny a praktikus, analitikus gondolkodás, de nagyon fontos a jó szövegértési és kommunikációs képesség, az empátia, a szakszerű kommunikáció, a precíz ügyviteli tevékenység.

A szakmával kapcsolatos elvárások

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes együttműködni a szervezet tagjaival. Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket, és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartásformákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.

A szakképesítéssel rendelkező

 • A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával végzi;
 • Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközök, rendszerek kezelésével objektumot, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket őriz;
 • Belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint helyszínellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér;
 • Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömeg rendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket.
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja, és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, az elkövető birtokában lévő, támadásra alkalmas eszközt elveszi;
 • Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést végez;
 • A feladatkörében megtett intézkedésekről elöljárójának vagy felettesének írásbeli jelentést készít vagy szóban jelent a szervezeti előírások szerint;
 • Tájékoztatja az ügyfeleket az általa végzendő intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelési eljárásról;
 • Elsősegélyt nyújt és újraélesztést végez szükség esetén;
 • Közigazgatási eljárás keretén belül hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást folytat, elektronikus ügyintézést végez, közigazgatási ügyekben döntést készít elő, ügyfélkaput, hivatali kaput használ;
 • Az ügyfelekkel és szervezeten belül szóban, írásban és elektronikus formában kommunikál, kapcsolatot tart szükség esetén egy tanult idegen nyelven is;
 • Az ügyfelek személyes vagy írásos (papíralapú vagy elektronikus) megkereséseit (pl. panasz, reklamáció, kifogás) kivizsgálva a keletkezett ügyet megoldja és az ügyintézés folyamatában közreműködik.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum