SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi technikus illusztráció

Környezetvédelem és vízügy ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító és -feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány.

Napjainkban egyre fontosabb feladat a környezet védelme. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát. Hulladékfeldolgozási- és hasznosítási területen tervezési, szervezési, irányítási tevékenységeket lát el. Igazgatási feladatként környezetvédelmi adatokat tart nyilván és adatszolgáltatást teljesít online felületen, valamint települési környezetvédelmi programokat készít. Vizsgálja továbbá a természetvédelemben védett fajokat, valamint természeti értékeket mér fel. Munkáját üzemben, laboratóriumban, és terepi körülmények között végzi. A környezetvédelem olyan tevékenység, ami által óvjuk és megőrizzük a természetet, az élővilágot, ebben jelentős szerepe lehet a környezetvédelmi technikusoknak.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi a kereskedelem dinamizmusa, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Társas és kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményei iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkalmazza a szakmai előírásokat, kezeli a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;
 • nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;
 • környezetvédelmi tervek készítésében vesz részt;
 • kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
 • részt vesz pályázatírási munkákban;
 • közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;
 • részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;
 • zaj- és rezgésmérési feladatokban működik közre;
 • környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében vesz részt;
 • közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKMA

Környezetvédelem és vízügy ágazat

5 éves technikum keretében, Környezetvédelem szakmairány

A környezetvédelem szakmairány a gyakorlati, és azon belül elsősorban a laboratóriumi, illetve a külső helyszíneken kivitelezhető környezetvédelmi méréseket végzi konkrét mérési feladatok alapján. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, illetve indirekt méréseket, meghatározásokat végez. A mikrobiológiai mintán azonosítási eljárásokat végez. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja. A méréseket, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket a munka-, baleset- és környezetvédelmi – esetleg steril munkavégzés – szabályoknak, valamint a szabványban szereplő előírásoknak megfelelően végzi.

Kiknek ideális ez a szakma?

A környezetvédelmi technikus szakma olyan fiatalok számára ajánlott, akik a társas, tárgyi és természeti környezetünk javítása és fenntartása érdekében elhivatottak, modernek és tettre készek, és akik számára fontos, hogy jövőben kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb világban éljünk, akik készek szakigazgatási, technikusi magas tudásuk és fizikai cselekvőképességük birtokában kiállni az ipari, társadalmi és a mindannyiunk számára optimális környezeti válasz mellett.

Akiknek alapvető a természeti és társadalmi és társas környezetért való tevőleges tenniakarás, gyors a cselekvőképességük, körültekintőek, megfontoltak, igényük van a dolgok irányítására, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, képesek a folyamatos megújulásra, fontos számukra a tiszta környezet és annak megóvása.

Szakmával kapcsolatos elvárások

Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat vagy térképeket felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el. Időjárási elemeket mér, valamint vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további mérési tevékenységet, vagy védelmi beavatkozást határoz meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját, tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

A szakvégzettséggel rendelkező

 • Levegő- víz-, talaj, hulladék-, zaj- és rezgésvédelmi, valamint biológiai vizsgálatokat, méréseket végez;
 • Vízszintes és függőleges értelmű földmérési feladatokat végez, az eredményeket digitálisan is rögzíti és térinformatikai szoftverek segítségével az adatokat megjeleníti;
 • Mérési adatokat digitális eszközök segítségével gyűjt, rendszerez és nyilvántart;
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó szakmai tervek, pályázatok készítéséhez javaslatokat, projektötleteket fogalmaz meg, projektötletet tevékenységekre bont, adatokat szolgáltat, kezeli a pályázathoz kapcsolódó adatokat. Digitális jogtárakban jogi alapismeretek birtokában jogi normát megkeres;
 • Munkahelyét képviselve szakigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, valamint a lakossággal és a civil szervezetekkel Ismeri a hatalmi ágakat és azok funkcióit. Ismeri a hazai és nemzetközi jogszabályok hierarchiáját. Ismeri a hatósági, szakhatósági Problémaközpontú szemléletmóddal törekszik a problémák gyakorlati megoldására. Törekszik az önálló, de szakmailag és jogilag Vezetői utasítások és iránymutatások alapján tartja fenn a kapcsolatot a szakmai szervezetekkel. Rutinszerű feladatokat, 9 kapcsolatot tart, ennek során adatot szolgáltat, nyilvántartást és jegyzőkönyvet vezet;
 • Bekapcsolódik a természetvédelmi megőrzési és kezelési tevékenységekbe: adatot gyűjt, rendszerez;
 • Bekapcsolódik a hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, talaj- és levegő-minőségvédelmi területeken végzett tevékenységekbe: adatot gyűjt, rendszerez, kezelési és védelmi tevékenységhez használt eszközt, berendezést üzemeltet;
 • Biológiai mintákat (pl. szövettani és mikrobiológiai minták, egysejtűek) sztereo-, illetve fénymikroszkóppal vizsgál;
 • Vizsgálati célnak megfelelően szövettani és mikrobiológiai mintát vesz, előkészíti a mintákat, illetve tartósítást végez;
 • Többsejtű élőlényekkel makroszkópikus vizsgálatot végez, szükség esetén előkészíti azokat;
 • Mennyiségi (pl. sejtszámlálás Bürkerkamra segítségével) és minőségi (pl. festési eljárások, kromatográfiás vizsgálatok, biokémiai vizsgálatok) kimutatási eljárásokat alkalmaz biológiai mintákon;
 • A biológiai megfigyelések alapján a látottakat kézi rajzon, illetve felvétel segítségével számítógépen szemlélteti a részek pontos megnevezésével;
 • Összehasonlítja az egy-, illetve többsejtű biológiai szervezeteket és a mérési eredményekből következtetést von le. A megfigyelési, vizsgálati eredményeit a mérési és vizsgálati szempontok szerint rögzíti;
 • Meghatározott szempontok alapján a környezeti elemekből, hulladékból mintát vesz, helyszínen vizsgálja. Környezeti minták fizikai tulajdonságait laboratóriumi körülmények között meghatározza;
 • Szükség esetén az analitikai vizsgálatokhoz a mintákat előkészíti;
 • Konkrét környezetvédelmi mérési feladatok során kvalitatív (pl. lángfestés, ionvadászat) illetve kvantitatív (pl. titrálás, gravimetria) analitikai vizsgálatokat végez megfelelő analitikai eljárások alkalmazásával;
 • A korszerű analitikai eszközöket (pl. fotométer, kromatográfiai, potenciométer, konduktométer) kezeli a környezeti minták vizsgálatához;
 • Az analitikai mérések alapján mennyiségi számításokat végez, az adatokat és az eredményeket meghatározott módon (pl. számítógépen vagy más adatvizualizációs eszközön táblázatos formában, függvény, vagy más látványos formában) szemlélteti;
 • A rendelkezésre álló (saját vagy mások által elvégzett) biológiai és analitikai mérések adatai alapján következtetéseket von le a környezeti és biológiai minták, hulladékok jellemzőiről, azokat megfogalmazza, elmagyarázza, előadja.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum