SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével)

Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével) illusztráció

Honvédelem ágazat képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A honvéd kadét olyan szakember, aki a választott szakmairánynak megfelelően képes a Magyar Honvédség speciális szaktechnikai eszközeit üzemeltetni és kezelni. Elvégzi továbbá a rábízott kisalegység felkészítését, kiképzési foglalkozásait vezeti, parancsot ad és parancsot hajt végre. Képes a saját és a beosztott állomány fizikai állapotának, valamint szakmai ismereteinek bővítésére, a modernkori hadviselés fejlődésének követésére, a szabályzatokban meghatározott eljárások és ismeretek elsajátítására, valamint végrehajtására.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a mozgalmas feladatokat, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Pontosság, precízség, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka, önállóság, munkafegyelem.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, sokszorosít, kezel és tárol;
 • számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmaz;
 • alkalmazza a hatékony kommunikáció elemeit;
 • katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottakat követi;
 • parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában;
 • ön- és kölcsönös segélynyújtási feladatokat lát el;
 • katasztrófavédelmi és nem háborús feladatokat hajt végre;
 • a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végrehajtja;
 • a saját és a kisalegység katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti;
 • számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít;
 • szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel és karbantart;
 • az egyszerűbb hibákat javítja;
 • betartja és betartatja a katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat;
 • munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

HONVÉD KADÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKMA

Honvédelem ágazat

5 éves technikum keretében

A Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus elvégzi a katonai tevékenységek környezeti kockázatbecslését, meghatározza a katonai gyakorlatok és műveletek környezetvédelmi biztosításának feladatait. Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett mintát vesz a környezeti elemekből (talaj, víz levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. A mintákat vizsgálatra előkészíti, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, meghatározza a tennivalókat. Valamennyi tevékenységét a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett végzi. Közreműködik a környezetbarát eljárások kialakításában, segíti azok bevezetését. Kialakítja a különböző hulladékok gyűjtésének feltételeit, gondoskodik az elszállításukról, ártalmatlanításukról. Vezeti és kezeli a környezetvédelmi nyilvántartásokat, végrehajtja az előírt hatósági adatszolgáltatást. Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi engedélyek beszerzéséről. Végrehajtja a környezetvédelmi ellenőrzéseket.

A szakmával kapcsolatos elvárások

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értelmezi a Magyar Honvédség (MH) feladatait, képes a társait (beosztott állományt) motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni, oktatóit, vezetőit felelősen támogatni. Az alapoktatás felkészíti az altiszti, tiszti pályára készülő tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az MH Szolgálati Szabályzatában rögzített feladatainak ellátására. Az alapoktatás során kialakul és megerősödik az a tudás, mellyel képessé válik az altiszti kar és a legénységi állomány motiválására, saját vezetői képességeinek hatékony kihasználására. Saját szintjének megfelelő vezetői tevékenysége során ezen jellemvonásokat képviseli, a gyakorlatban példaként mutatja, illetve erre neveli társait. Megismeri a szervezeti kultúrát, a szervezetek és a közösségek vezetésében – saját szintjének megfelelően – megjelenő társas kapcsolatokat elősegítő kompetenciákat. Elsajátítja és megfelelően alkalmazza a társas kapcsolatokat befolyásoló eszközöket, ezáltal növelve a csoportok hatékonyságát, a bajtársiasság kialakulását, és az egymás munkáját megbecsülő közösségek fenntartását. Az alapoktatást követően képessé válik a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására, és általános katonai foglalkozás/részfoglalkozás levezetésére. Az alapoktatás végén a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy rálátással rendelkezik az ágazat minden fontos részterületére, ami biztosítja számára a megalapozott döntés meghozatalát, hogy melyik szakmairányon folytassa tanulmányait.

A szakmával rendelkező

 • Geostratégiai szemléletet alakít ki a föld különböző területi, társadalmi jellemzőivel összhangban;
 • Képes a direkt fizikai kontakt kivédésére, társai közvetlen védelmére;
 • Angol nyelvből legalább alapszinten kommunikál szóban és írásban;
 • Üzemelteti a rá bízott technikai eszközöket, gép-, és harcjárműveket;
 • Rendelkezik az irodai szoftverek kezeléséhez szükséges digitális ismeretekkel;
 • A biztonságos munkavégzés érdekében a megfelelő munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat alkalmazza;
 • Értelmezi és alkalmazza a környezetvédelmi előírásokat. Figyeli a jogszabályok és szabványok változásait, informálja vezetőit és munkatársait a változásokról;
 • Értelmezi és alkalmazza a NATO angol nyelvű környezetvédelmi doktrínáját és sztenderdjeit;
 • Végrehajtja a katonai szervezet különböző tevékenységeinek környezeti kockázatbecslését. Meghatározza a további teendőket, intézkedési tervet készít;
 • Elkészíti egy katonai szervezet környezetvédelmi szabályzatát, kárelhárítási terveit. Környezetvédelmi jelentéseket készít;
 • Környezetvédelmi tervet, hulladékgazdálkodási tervet készít a katonai kiképzési rendezvények környezetvédelmi biztosítása érdekében;
 • A katonai gyakorlat megkezdése előtt és befejezését követően felméri a helyszín környezeti állapotát, jegyzőkönyvben rögzíti a környezeti elemek állapotát és azok esetleges változásait. Meghatározza a tennivalókat;
 • Részt vesz vezetői döntés-előkészítő, szakmai irányító folyamatokban. Javaslatokat fogalmaz meg, döntési alternatívákkal számol. Érvel szóban és írásban, prezentál;
 • Kezeli a környezetvédelmi nyilvántartásokat. Elektronikus úton nyilvántartja a környezeti alapadatokat, kibocsátásokat, védett természeti értékeket. Adatbázist kezel, egyszerű adatbázist tervez és épít. Az Országos Környezetvédelmi Információs rendszerben jogosultsági szintjének megfelelő, saját mérésekből vagy a katonai szervezetek adatszolgáltatásaiból származó adatot rögzít, kezel, kérdez le. Jogszabályi előírások alapján környezetvédelmi adatszolgáltatást végez online felületen keresztül;
 • Kidolgozza a hulladékok kezelésének módját. Intézkedik a hulladékok összegyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról, ártalmatlanításáról;
 • Fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján felismeri a veszélyes hulladékokat jellemzőik alapján típusokba sorolja, megfelelő kezelési eljárást állapít meg;
 • Hulladékok szállításával, átvételével, kezelésével kapcsolatos bizonylatokat, kísérő dokumentumokat állít ki;
 • Részt vesz a környezetvédelmi kárelhárítási tervek elkészítésében;
 • Közreműködik a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében;
 • Levegő- víz-, talaj, hulladék-, zaj- és rezgésvédelmi, valamint biológiai vizsgálatokat, méréseket végez;
 • Elvégzi a környezeti mintavételt, a mintákat vizsgálatra előkészíti;
 • Terepi méréseket és analitikai vizsgálatokat végez, azokat kiértékeli. Anyagok fizikai tulajdonságait terepi és laboratóriumi körülmények között meghatározza;
 • Időjárási elemeket mér hagyományos és digitális eszközökkel;
 • Mérési adatokat digitális eszközök használatával rögzít, rendszerez, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgoz, eredményeit számszerűen vagy grafikusan ábrázolja;
 • Munkahelyét képviselve kapcsolatot tart a természetvédelmi és környezetvédelmi igazgatási és hatósági szervekkel, részt vesz a hatóság ellenőrzésén;
 • Kezdeményezi a légszennyező pontforrások üzemeltetési engedélyének meghosszabbítását, a lejárt engedélyek megújítását. Részt vesz új pontforrás üzembe helyezési eljárásban;
 • Részt vesz a környezetvédelmi hatósági engedélyezési, fenntartási eljárásokban, hatástanulmányok és hatásbecslések elkészítésében;
 • Közreműködik a környezet- és természetvédelmi tárgyú pályázatok, projektek megvalósításában, előzetes egyeztetéseket lefolytat. Javaslatokat fogalmaz meg, adatokat szolgáltat, kezeli a pályázati dokumentációt;
 • Környezetvédelmi anyag- és eszközigényt állít össze. Részt vesz az anyagok és eszközök beszerzésében;
 • Bekapcsolódik a természetvédelmi megőrzési és kezelési tevékenységekbe, részt vesz kezelési-fenntartási tervek elkészítésében;
 • Szemléletformálási tevékenységet folytat, előadást, oktatást, tréninget tart, kommunikációs hírlevelet működtet, reklámkampányhoz üzenetet fogalmaz meg.

HONVÉD KADÉT HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKMA

Honvédelem ágazat

5 éves technikum keretében

A Honvéd Kadét, Honvédelmi igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást, szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

A szakmával kapcsolatos elvárások

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értelmezi a Magyar Honvédség (MH) feladatait, képes a társait (beosztott állományt) motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni, oktatóit, vezetőit felelősen támogatni. Az alapoktatás felkészíti az altiszti, tiszti pályára készülő tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az MH Szolgálati Szabályzatában rögzített feladatainak ellátására. Az alapoktatás során kialakul és megerősödik az a tudás, mellyel képessé válik az altiszti kar és a legénységi állomány motiválására, saját vezetői képességeinek hatékony kihasználására. Saját szintjének megfelelő vezetői tevékenysége során ezen jellemvonásokat képviseli, a gyakorlatban példaként mutatja, illetve erre neveli társait. Megismeri a szervezeti kultúrát, a szervezetek és a közösségek vezetésében – saját szintjének megfelelően – megjelenő társas kapcsolatokat elősegítő kompetenciákat. Elsajátítja és megfelelően alkalmazza a társas kapcsolatokat befolyásoló eszközöket, ezáltal növelve a csoportok hatékonyságát, a bajtársiasság kialakulását, és az egymás munkáját megbecsülő közösségek fenntartását. Az alapoktatást követően képessé válik a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására, és általános katonai foglalkozás/részfoglalkozás levezetésére. Az alapoktatás végén a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy rálátással rendelkezik az ágazat minden fontos részterületére, ami biztosítja számára a megalapozott döntés meghozatalát, hogy melyik szakmairányon folytassa tanulmányait.

A szakmával rendelkező

 • Geostratégiai szemléletet alakít ki a föld különböző területi, társadalmi jellemzőivel összhangban;
 • Képes a direkt fizikai kontakt kivédésére, társai közvetlen védelmére;
 • Angol nyelvből legalább alapszinten kommunikál szóban és írásban;
 • Üzemelteti a rá bízott technikai eszközöket, gép-, és harcjárműveket;
 • Rendelkezik az irodai szoftverek kezeléséhez szükséges digitális ismeretekkel;
 • A biztonságos munkavégzés érdekében a megfelelő munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat alkalmazza;
 • Látja a jogszabályok és a katonai irányítás egyéb jogi eszközei közötti különbségeket, képes a megfelelő környezeti alkalmazásukra;
 • Megkülönbözteti egymástól a minősített helyzeteket és megfelelő jogforrást alkalmaz;
 • Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére;
 • Átlátja és használja a meghagyás rendszerét;
 • Értékeli a műveleti irányítás, a végrehajtási kötelezettség, az állampolgári jogok és a védelem komplexitását;
 • Katonai nyilvántartást vezet és készít;
 • Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket;
 • Képes nyílt katonai iratkezelésre;
 • Képes ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
 • A számítógépes adatbázist felhasználói szinten képes kezelni; Rendelkezik az irodai szoftverek kezeléséhez szükséges képességekkel;
 • Képes személyesen, írásban, telefonon, vagy elektronikus kommunikációs csatornákon megkereséseket fogadni;
 • Képes dokumentációs, adminisztratív és ügyfélkapcsolati feladatok ellátására;
 • A munkakörébe tartozó jogi, igazgatási ügyeket végig viszi;
 • A biztonságos munkavégzés érdekében a megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat alkalmazza.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum